Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 2
1.
I. Ham madde kaynağı ve pazar olarak kullanma.II. Ucuz iş gücünden yararlanma.III. Koloni olarak ele geçirme.IV. Doğrudan askeri olarak ele geçirme.Yukarıdakilerden hangisi ve hangileri kaba yağmalama anlayışı ile emperyalizm arasındaki farkları ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "E" Yalnız IV
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşlarında Osmanlı Devletinin Kafkaslarda Rusya''ya karşı savaştığı cephelerden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Kafkas Cephesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi meclislerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Dar-ı Şura-yı Bahriye
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı medreselerinin bozulmuş olmasını devletin bir buhran devrine girmesinin nedeni olarak gösteren dönemin âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Katip Çelebi
Soru Açıklaması
5.
Halep Defterdarı Gelibolulu Mustafa Ali Efendi 1581'de yazdığı Nasihatü's-Selatin adlı eserinde buhrana sebep olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?
Doğru Cevap: "A" Devlet adamlarının niteliksizleşmesi
Soru Açıklaması
6.
ll. Abdülhamit, l. Meşrutiyet’i nasıl görmekteydi?
Doğru Cevap: "E" İdari, siyasi ve sosyal problemleri çözecek adeta mucize bir ilaç gibi görmekteydi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti'nin Macaristan'dan çekilmesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İkinci Viyana kuşatması
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devletinde 1828’de askere 1829’da sivillere getirilen Fes giyme zorunluluğu toplum tepkisi bakımından inkılap tarihimizdeki hangi olayı çağrıştırmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Şapka olayını
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Osmanlı Devletinin duraklamasına neden olan dış fakförler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Avrupa da ki bilimsel ve askeri gelişmelerin takip edilememesi
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti, borçlarının faizlerini dahi ödeyemeyecek duruma gelince alacaklıları ile anlaşmaya varmıştır. 1881 yılında yapılan anlaşma gereğince Osmanlı Devleti vergi gelirlerinin bir kısmının toplanmasını uluslararası bir idareye bırakmıştır. Bu amaçla kurulan idare aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Duyun-u Umumiye İdaresi.
Soru Açıklaması
11.
1839-1876 yılları arasında Osmanlı devletinin eğitim sisteminde ve açılan okullarda en fazla aşağıdaki hangi devletin etkisi hissedilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Fransa
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen ve Osmanlıda yeni bir devrin başlangıcını temsil eden Tanzimat Fermanının getirdiği yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çok partili siyasi yaşama geçişi sağlaması
Soru Açıklaması
13.
Coğrafi keşifler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı devletinin hakimiyet alanı dünya ticaretindeki önemini arttırmıştır.
Soru Açıklaması
14.
I. Batı’nın yükselişi II. Cezayir, Musul, Kıbrıs, Tunus’un kaybı III. Halifelik makamının uluslararası ilişkilerde kullanımı IV. Arap milliyetçiliğinin artışı Yukarıda belirtilenler II. Abdülhamid döneminde İslamcılığın güçlenmesinde ner tür bir etkendir?
Doğru Cevap: "B" Dış etkenler
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Sömürgecilik faaliyetleri büyük oranda azalmıştır.
Soru Açıklaması
16.
 Kıbrıs''ın Osmanlı topraklarına katılması aşağıdaki padişahlardan hangisi  döneminde olmuştur?
Doğru Cevap: "B" II. Selim
Soru Açıklaması
17.
6. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" İbrahim Müteferrika Müslümanlar arasındaki ilk matbaayı kurmuştur
Soru Açıklaması
18.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da ortaya çıkan siyasi ve askeri rekabette karşılıklı olarak ön plana çıkan iki devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İngiltere ve Almanya
Soru Açıklaması
19.
Pan-Slavizm politikası aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Rusya
Soru Açıklaması
20.
“Savaş hayati ve zaruri olmalıdır; milletin hayatı tehlikeye düşmedikçe, savaş bir cinayettir” sözü aşağıdaki liderlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" M. Kemal Atatürk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.