Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Lale Devri hangi yıllar arasında yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1703-1730
Soru Açıklaması
2.
Tanzimat Fermanı'ndan sonra kurulan meclis 1854 yılında Meclis-i Ahkam-ı Adliye ve Meclis-i Ali-i Tanzimat olarak iki farklı görev üstlenen meclislere ayrılmıştır. Yukarıdaki bilgi göz önüne bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti yönetimi kuvvetler ayrılığı ilkesini göz etmiştir.
Soru Açıklaması
3.
"Osmanlı Devleti'ni oldukça yıpratan Balkan Savaşları'nın önemli bir sebebi de 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali sonrasında tün dünyaya yayılan ulusçuluk akımıdır." Bu bilgiler ışığında aşağıdaki olaylardan hangisi ile Balkan Savaşları birbirine benzemektedir?
Doğru Cevap: "D" Çekoslavakya'nın dağılması
Soru Açıklaması
4.
İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kongresini nerede yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Paris
Soru Açıklaması
5.
Tanzimat Dönemi’nde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Muhassıllık Meclisi 
Soru Açıklaması
6.
8. Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Devri padişahlarındandır? (
Doğru Cevap: "B" I. Abdülhamit
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından hangisi II. Abdülhamid tarafından desteklenmiştir?
Doğru Cevap: "B" İslamcılık
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı devletinde padişahın yetkilerini kısıtlama anlayışı ilk kez aşağıdaki hangi belgeyle uygulamaya geçirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Senedi-i İttifak
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yeni bir devrin başlanlangcını temsil eder. Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilen bu fermanın ilan edilme tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 3 Kasım 1839
Soru Açıklaması
10.
Müttefik devletler için Çanakkale cephesinde elde edilecek bir başarı hangi sonucu doğurmayacaktır?
Doğru Cevap: "E" Müttefik devletlerin Anadolu'da esir bulunan askerlerine yardım götürülebilecekti
Soru Açıklaması
11.
Mustafa Kemal Paşa askerlik hayatında aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Galiçya Cephesi
Soru Açıklaması
12.
II. Meşrutiyet döneminde dört genel seçim yapılmıştır. Seçeneklerden hangisi bu seçimlerin yapıldığı tarihlerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" 1921
Soru Açıklaması
13.
Seçeneklerden hangisi Avrupalı devletlerin deniz aşırı sömürgecilik faaliyetlerinin bir sonucu olarak Osmanlı devletinin uğradığı zararlardan bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı devletinde sanayi inkılabını gerçekleştirme çabaları hız kazanmıştır
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" İmparatorlukların dağılması
Soru Açıklaması
15.
1768 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı deniz gücünün Avrupa deniz gücüne göre geri kalmış olduğunu ortaya çıkaran ve yirmi beş yıllık bir mücadelenin sonucunda çözüme kavuşturulan bir olaydır.
Doğru Cevap: "B" Girit Adası'nın fethi
Soru Açıklaması
17.
Tanzimat dönemi meclislerinden biri olan Meclis-i Tanzimat aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenmektedir?
Doğru Cevap: "B" Yasama
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşlarında Filistin Cephesinde Osmanlı Devletinin kaybettiği yerler arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Gazze
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan devletleri ittifak hâlinde savaşa girmişlerdir. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda yer almamıştır?
Doğru Cevap: "A" Romanya
Soru Açıklaması
20.
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularının katıldığı Galiçya cephesi aşağıdaki hangi coğrafyada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Balkanlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.