Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Ara Sınavı 4
1.
1840 yılında vergi toplamak amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Muhassıllık Meclisi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin I. Dünya savaşı öncesinde ittifak arayışlarına girdiği ülkeler arasındadır?
Doğru Cevap: "B" Rusya
Soru Açıklaması
3.
Osmanlılar hangi padişah döneminde Avrupa tarzı yenilikleri kendi devlet adamları eliyle yüzeysel ve plansız bir şekilde uygulamaya çalışmıştır?
Doğru Cevap: "C" III. Ahmet
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik yarışına en son katılan ülkeler arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kurulan Muhasıllık Meclisleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "C" Halkı ilgilendiren konularda reformları belirlemektedir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde hukuk alanında görülen gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şer’i Mahkemeler Şeyhülislâmlıktan ayrılarak Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Ermeni Tehciri kararı hangi tarihte alınmıştır?
Doğru Cevap: "E" 27-May-15
Soru Açıklaması
8.
Türk tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti, siyasi gelişmelere bağlı olarak zaman zaman İngilizlerle, Fransızlarla ve Ruslarla yakınlaşmış ve savaşmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı Devleti dış ilişkilerinde denge politikası yürütmüştür.
Soru Açıklaması
10.
Balkan Savaşları'nı ortaya çıkaran fikri hareket hangi olay sonrasında ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Fransız İhtilali
Soru Açıklaması
11.
I. Kültür II. Sanayi III. Tarım IV. Ticaret Osmanlı Devleti’nde Lale Devri Dönemi’nde yukarıda verilen alanların hangilerinde incelemeler yapılmış ve raporlar hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Mustafa Kemal Paşa’nın savaştığı ve adını duyurduğu cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çanakkale cephesi
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devletinde 1876 Anayasasının 1909 yılında yapılan düzenlemelerinde “Hakimiyet-i Milliye” anlayışıyla ön plana çıkan değişiklikler neticesinde getirilmiş olan sadakat yeminini mecliste gerçekleştiren ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" V. Mehmet Reşat
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nda bulunan ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Padişahın yetkilerinin artması
Soru Açıklaması
15.
Duyun-ı Umumiye aşağıdaki yıllardan hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1881
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Esasi’nin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Padişah, hükümetin emniyetini ihlal ettikleri kesinleşenleri sınır dışı etme hakkına sahiptir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanun-ı Esasi tarafından padişahla ilgili hükümlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Padişahın çocuklarından en büyüğü tahta çıkar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi XVII. Yüzyıl Buhranının sebepleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Halktan alınan vergilerin düşürülmesi nedeniyle kaynakların azalması
Soru Açıklaması
19.
1876 Kanun-i Esasisi'nin ilan edilmesinin ardından gerçekleştirilen seçimlerle oluşan birinci mecliste 69 Müslüman ve 46 gayrimüslim olma üzere 115 mebus, ikinci mecliste ise 59 Müslüman ve 47 gayrimüslim olmak üzere 106 mebus yer almıştır. Bu durumdan hareketle seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Her iki mecliste de gayrimüslimler nüfus oranlarının çok fazla üzerinde bir oranla temsil edilmişlerdir.
Soru Açıklaması
20.
Trablusgarp Savaşı'nda hangi ülke ile savaşılmıştır?
Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.