Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 2
1.
Mondros Ateşkes Mütarekesinin ardından, Padişah Vahdettin de mütarekenin metnini öğrendiği zaman: “Şartların çok ağır olmasına rağmen kabul edelim, biz sonra hoşgörüsüne nail olacağız” dediği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
2.
Atatürk Nutuk’ta Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu “Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir mütareke imzalanmış, ordunun elinden silah ve cephaneleri alınmış, millet yorgun ve fakir bırakılmıştır. Milleti savaşa sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar, Padişah ve hükümet ise aciz ve korkak idi” şeklindeki sözleriyle nitelendirmiştir.Atatürk’ün bu düşünceleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Doğru Cevap: "D" Padişah, devletin kurtarılmasına yönelik girişimlerde bulunmuştur
Soru Açıklaması
3.
I. Ardahan II. Muş III. Kars IV. Artvin Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Yeşilköy Antlaşması ile Rus egemenliğinde kalmıştır?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
4.
Cumhuriyet döneminde ilk elektrik santralinin kurulmasına öncülük yapan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Etibank
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı İmparatorluğun da,eskiden ülke ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük pay sahibi olan küçük aile işletmeleri ortadan kalkmasının temel nedeni neydi?
Doğru Cevap: "E" Kapütilasyonlar nedeni ile yabancı mallarla rekabet edilememesi,
Soru Açıklaması
6.
I. İngiliz malları, yerli malların yerini aldı. II. Her yıl belirli bir miktarda tarım ürünü ithal ediliyordu. III. Köylüler maraba konumunda çalışmak durumunda kalmışlardır. Yukarıdakilerden hangileri 1838 Ticaret Anlaşması'nın direk sonuçları arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de ilk düzenli posta teşkilatı ne zaman kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1840
Soru Açıklaması
8.
Yunan işgal hazırlıkları ve Mavri Miracıların iddialarına karşı Cafer Tayyar Bey’in yardım ve desteği ile 1 Aralık 1918’de aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti
Soru Açıklaması
9.
I. Dünya Savaşı öncesinde ücreti Osmanlı Devleti tarafından ödenmiş olmasına rağmen İngilizlerin Sultan Osman zırhlısını vermemek için bahaneler icat ettikleri göz önünde bulundurulduğunda seçeneklerdekilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" İngilizler, Osmanlı devletinin savaş öncesinde güçlenmesini istememektedir.
Soru Açıklaması
10.
Anadolu’nun Batılı devletlerin ham madde kaynağı ve Pazar alanı olmaktan çıkması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır ?
Doğru Cevap: "D" Kapitülasyonların kaldırılması ile
Soru Açıklaması
11.
Doğu Anadolu'da, yetiştirdiği ürünün toplamı üzerinden pay alan üreticiye aşağıdakilerden hangi ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Maraba
Soru Açıklaması
12.
 Osmanlı Devleti’nde ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması kim tarafından gerçekleştirildi?
Doğru Cevap: "B" Ohannes Efendi,
Soru Açıklaması
13.
I. Osmanlı Müslüman tebaasını İslam bayrağı altında toplamak II. Hristiyanlığın entellektüel gücünün önüne geçmek III. Müslümanları halifelik makamı etrafında toplayarak mevcut problemleri çözmek IV. Sünnilik ve Şiilik arasında bir yakınlaşma kurarak Ortadoğu'daki ingiliz planlarını sonuçsuz bırakmak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri II. Abdülhamid Devri İslamcılık politikasının amaçları arasında yer almaktadır? 
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti’ne gelen yabancı bankalar, ülkeleriyle Osmanlı Devleti arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye çalışmışlar; özellikle madencilik ve ulaştırma alanına yatırım yapmayı tercih etmişlerdir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti’nin değerli madenleri kolay bir şekilde dışarıya taşınmak istenmektedir
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nde Vakay-i Hayriyye olayı olarak bilinen Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Avrupa tarzında kurulan orduya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Soru Açıklaması
16.
II. Abdülhamid döneminde Osmanlı okul gemisi Ertuğrul ziyaret ve yakın siyasal ve kültürel ilişkiler kurmak amacıyla aşağıdaki ülkelerden hangisine gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Japonya
Soru Açıklaması
17.
Lozan Konferansında aşağıdaki sınırlardan hangisi kararlaştırılamamıştır?
Doğru Cevap: "E" Irak Sınırı
Soru Açıklaması
18.
Sakızlı Ohannes Efendi ve Portakal Mikail Paşa, Mekteb-i Mülkiyede verdikleri derslerde Osmanlı Devleti için sanayileşmeye aşağıdakilerden hangi gözle bakmaktadırlar?
Doğru Cevap: "A" Kaynak İsrafı
Soru Açıklaması
19.
Dış etkilerle ülkenin kimi yerlerinde hissedilen sosyalist hareketlenmeleri önlemek, hükûmete muhalif sol güçleri denetim altına almak  ve emperyalist düşmana karşı verilecek savaşta Sovyetlerin yardımını daha da artırabilmek için, 18 Ekim 1920’de kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Komünist Fırkası,
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki adalardan hangisi Lozan Antlaşması’yla Türkiye’ye bırakılmıştır?
Doğru Cevap: "D" İmroz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.