Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 4
1.
20 Ocak 1921’de kabul edilen anayasada kaç madde yer almıştır?
Doğru Cevap: "E" 24
Soru Açıklaması
2.
Seçeneklerden hangisi Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" İrade-i Milli adında bir gazete çıkarılacaktır
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan yenilikler arasındadır?
Doğru Cevap: "D" Avrupa eserlerinin Türkçeye çevirisi
Soru Açıklaması
4.
Kutsal yerler sorunu ile başlayan Kırım savaşı ve dış borçlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Savaş sonrası Paris antlaşması imzalanmıştır
Soru Açıklaması
5.
Mondros Mütarekesinde Osmanlı Devletini aşağıdakilerden kim temsil etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Rauf Bey (Orbay)
Soru Açıklaması
6.
Amasya Genelgesi’nde “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağı” ve “Milli bir kongrenin toplanması gerektiği” belirtilmiştir. Bu durum aşağıda verilen seçeneklerden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Milli egemenlik
Soru Açıklaması
7.
Seçeneklerden hangisi Cumhuriyet Halk Fırkasının yenilenen seçimlere girerken parti programında yer alan vaatlerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Milletvekili seçilme yaşının yirmibeşe indirilmesi
Soru Açıklaması
8.
Nüfusun %80’den fazlasının tarım ile uğraştığı  Osmanlı Devletin de 1800 lü yıllardan itibaran,büyük kentlerin tahıl ihtiyacının  ithalatla karşılanması,1878-1913 döneminde her yıl ortalama 75 bin ton un, 65 bin ton pirinç ve 10 bin ton buğday ithal etmek zorunda kalması ve bu yüzden her yıl yaklaşık 12 milyon altın lira dışarıya ödenmesi aşağıdaki hangi nedenle doğrudan ilişkilidir? 
Doğru Cevap: "D" Hükûmet tarım kesimini veya çiftçiyi koruyacak önlemler alamaması,
Soru Açıklaması
9.
1850’de pamuklu dokuma ürünleri imal etmek üzere kurtulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İstanbul Bakırköy Bez Fabrikası
Soru Açıklaması
10.
Sosyalist düşüncenin Anadolu’da yayılmasıyla 1920 sonbaharında Anadolu’da göz ardı edilemeyecek kadar gelişmiş bir “Bolşevik” kitle oluşunca Hükumetin bu kitleyi denetimi altına almak için kurduğu parti seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye Komünist Fırkası
Soru Açıklaması
11.
Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik görevinden istifa etmesinin ardından onu ziyarete gelen 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa'nın, hazır ol durumunda selam verdikten sonra “Kolordum ve ben emrinizdeyim Paşam” ifadesi neyi göstermektedir?
Doğru Cevap: "A" Askerler arasında Milli Mücadele ve Atatürk'e duyulan inancın güçlü olduğunu.
Soru Açıklaması
12.
Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1918
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı İmparatorluğunda bulunan vakıf gelirlerini merkeze aktarmak için II.Mahmut Döneminde kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Evkaf Nezareti
Soru Açıklaması
14.
İngilizlerin, Orta Doğu'daki Osmanlı hakimiyetindeki topraklara egemen olmak istemesi ana stratejisinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "B" Orta Doğu'da zengin petrol yataklarının bulunması.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi TBBM için önerilen isimlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Meclis-i Kuvva-ı Milliye
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi vatanın kurtuluşu dışında amaçlar taşıyan zararlı bir cemiyettir?
Doğru Cevap: "B" Etnik-i Eterya
Soru Açıklaması
17.
Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 23 Nisan 1920
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Montreux Boğazlar Sözleşmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde halkın yerel düzeyde yönetime katılmasını sağlayan ilk girişimlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Muhasıllık Meclislerinin kurulması
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Devleti'nin iç bünyesinde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra ,batılı devletlerin takip etmiş oldukları emperyalist politikalar nedenin ile Osmanlı yönetimin de ilk defa İslam politikasına ağırlık veren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" II.Abdülhamit
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.