Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi, II. Abdülhamid dönemi eğitim politikasına ters düşmektedir?
Doğru Cevap: "D" Müfredatlarda din derslerinin artırılması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki egemenliği son bulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Trablusgarp Savaşı
Soru Açıklaması
3.
Sivas Kongresinin ardından alınan kararları ve Milli Mücadele ruhunu yaymak amacıyla çıkarılan gazetenin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" İrade-i Milliye
Soru Açıklaması
4.
I. Balkan Savaşı hangi ülkenin saldırısı ile başlamıştır? 
Doğru Cevap: "C" Karadağ
Soru Açıklaması
5.
I. Toprak, askerlik ve boğazlar. II. Türkiye'deki yabancıların bağlı olacakları rejim. III. İktisadi ve mali meseleler. Yukarıdakilerden hangileri için Lozan Görüşmeleri sırasında farklı komisyonlar kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat'la birlikte kurulan yeni kanun tasarıları hazırlamak ve önemli devlet memurlarını yargılamak gibi görevleri bulunan kurumun adıdır?
Doğru Cevap: "E" Meclis-i Vâlâyı Ahkâmı-ı Adliye
Soru Açıklaması
7.
Sivas Kongresi'nin gerçekleştirilen diğer ulusal kongrelerden en önemli farkı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kongrede alınan kararlar gereği yerel dernekler birleştirilmiştir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangi cemaat, toprak alım satımının serbest olmasından ve Türklerin yoksullaşmasından yararlanarak geniş topraklar satın almışlardır?
Doğru Cevap: "A" Rum ve Ermeni Cemaati
Soru Açıklaması
9.
1871 yılında toplanan ve “ Üç İmparatorlar Ligi” olarak bilinen toplantıya katılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Almanya, Avusturya – Macaristan, Rusya 
Soru Açıklaması
10.
23 Nisan 1920 tarihinde açılan Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Şerif Bey
Soru Açıklaması
11.
1913 ve 1915 yıllarında düzenlenen sanayi sayımları sonuçlarına göre bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan sınai tesislerinin dağılımı faaliyet alanına göre şöyleydi:20 un değirmeni, 2 makarna fabrikası, 1 bira fabrikası, 6 konserve fabrikası, 1buz imalathanesi, 3 kireç-3 tuğla imalathanesi, 7 kutu imalatı, 2 yağ imalatı, 2 sabun imalatı, 2 porselen imalatı, 11 tabakhane, 7 marangoz ve doğrama atölyesi, 7 yünlü dokuma fabrikası, 2 pamuk iplik ve dokuma fabrikası, 30 ham ipek atölyesi, 1 ipekli dokuma fabrikası, 5 çeşitli dokuma fabrikası, 35 matbaa, 8 sigara kâğıdı fabrikası, 5 madeni eşya fabrikası ve 1 kimyasal ürün fabrikası.Bu bilgilerden yol çıkarak yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Anadolu topraklarındaki sanayi faaliyetleri çoğunlukla temel ihtiyaçlara yönelik ve mali getirisi az olan ürünler üzerine kurulmuştur.
Soru Açıklaması
12.
Anadolu'da hemen her bölgede bitkisel üretimde belirleyici olan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Tahıl Ekimi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti'nin imzaladağı, şartlarının ağırlığı itibariyle Karlofça Antlaşması'ndan sonraki en ağır ikinci antlaşma olarak kabul edilmektedir.
Doğru Cevap: "E" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
14.
II. Mahmut Dönemin de Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engellemek ve ülkenin çözülmesini durdurmak amacıyla yoğun olarak uygulanan çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlıcılık olarak ifade edilen Müslim ve gayrimüslim unsurları bir arada yaşatabilme ,
Soru Açıklaması
15.
Tanzimat Fermanı ile “askerlik düzeni”ocak şeklinden bir vatan görevi haline getirilmiştir. Bu durum aşağıdaki askere alma yöntemlerinden hangisini ortaya çıkarmıştır?
Doğru Cevap: "B" Yükümlülük
Soru Açıklaması
16.
İtilaf Devletleri, ikilik çıkarmak amacıyla Lozan Konferansı’na Ankara Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de davet etmişlerdir. Ankara Hükümeti hangi politikayı izlemesi bu durumun önüne geçmede daha yararlı olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Saltanatın kaldırılması
Soru Açıklaması
17.
II. Abdülhamid, meşrutiyetin ilanı için hazırlıkları başlatmış ve anayasanın yapılması için komisyon kurulmasını emretmiştir. 28 kişiden oluşan bu komisyon yirmiye yakın tasarıyı incelemiştir. Bu tasarılar içinde Mithat Paşa ile Sait Paşa’nın tasarıları ön plana çıkmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Mithat Paşa’nın Kanun-ı Cedit adı verilen tasarısında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Seçimin kura usulüyle yapılması
Soru Açıklaması
18.
Seçeneklerden hangisi meclise verilmek istenen isimlerden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Halk Meclisi
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı Devleti’nde siyasal partili hayatın başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 23 Temmuz 1908
Soru Açıklaması
20.
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’dan ayrılıp Anadolu’ya geçtiğinde karşısında, Balkan ve 1. Dünya Savaşı nedeniyle çalışma yaşındaki genç nüfusu kırılmış, yoksul ve çaresiz bir halk bulmuştur. Anadolu büyük çapta öz tüketime dayalı ve küçük aile işletmelerinden oluşan ilkel bir tarım toplumu özellikleri taşımaktaydı. Milli Mücadele Döneminde Anadolu’nun durumu göz önünde bulundurulduğunda Mustafa Kemal’in aşağıdaki ekonomik politikalardan hangisini uygulaması, Milli Mücadelenin başarıya ulaşması açısından daha yararlı olacaktır?
Doğru Cevap: "E" Anadolu halkının Osmanlı Hükümeti’ne ödediği vergilere el koymak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.