Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmetinin Mudanya Mütarekesinden hemen sonra attığı adımlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Savaşın tekrar bşlaması ihtimeline karşı asker toplamak
Soru Açıklaması
2.
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde; dini, idari, siyasi ve kültürel anlamda Türk tarihinde son derece önemli değişim ve dönüşüme işaret eden esaslar ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinin bu esaslardan olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Ümmet birliğinin oluşturulması
Soru Açıklaması
3.
II. Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere ve İtalya arasında imzalanan ve İtalya’nın Türkiye’nin toprak bütünlüğünü kabul ettiği anlamını taşıyan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akdeniz
Soru Açıklaması
4.
Türk Devrimi’nin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen ve ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle, bir basın-yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek, bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kadro Dergisi
Soru Açıklaması
5.
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri düzenlemesinin en önemli nedeni aşağırakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Din, siyaset, idare ve ekonomi anlayışında meydana gelen değişim ve dönüşümleri halka anlatmak ve benimsetmek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kapanma sürecini hızlandırmıştır?
Doğru Cevap: "C" Şeyh Sait İsyanı
Soru Açıklaması
7.
Nüfusunun önemli bir kısmı köylerde oturmakta, ihracatının %80’inini tarım ürünleri oluşturmakta iken, Türkiye’nin yurt dışından buğday ithal etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" İthal buğdayın yerli üründen daha sağlıklı olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sınıf mücadelesini güçlendirerek rekabeti artırma
Soru Açıklaması
9.
Diyanet uzmanlarının ve imam-hatip hizmetlerini görecek kişilerin yetiştirilmesi için açılacak eğitim kurumları hangi kanunla teklif edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru Açıklaması
10.
Ahmet Tevfik Paşa’nın Lozan Konferansına beraber gitmek için TBMM’de müracaatının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İtilaf devletlerine kendilerinin de bir güç olduğunu göstermek
Soru Açıklaması
11.
Atatürk “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözüyle, aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "B" Barış
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne kalmış en büyük eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Darülfünun
Soru Açıklaması
13.
5 Haziran 1926’da yaptığı anlaşma ile Türkiye, İngiltere ve Irak Hükûmeti Musul meselesini nasıl sonuçlandırmıştır?
Doğru Cevap: "B" Musul İngiltere’nin mandasındaki Irak’a bırakılmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına uymaz?
Doğru Cevap: "B" Sınıfsaldır
Soru Açıklaması
15.
Gerek şahsi çekememezlik, kin ve haset gerekse siyasi fikir ayrılıkları dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa’ya karşı 14 Haziran 1926’da planlanan suikastın aşağıdaki kentlerden hangisinde gerçekleştirilmesi düşünülmüştü?
Doğru Cevap: "E" İzmir
Soru Açıklaması
16.
Montrö sözleşmesi imzalanması sırasında aşağıdaki ülkelerden hangilerinin karşılıklı çıkarları yüzünden gerginlik yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "C" İngiltere-Rusya
Soru Açıklaması
17.
Seçeneklerdekilerden hangisi Halk Evlerinin şubelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sinema Şubesi
Soru Açıklaması
18.
Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 Kasım 1922
Soru Açıklaması
19.
1930’lu yıllarda Türk dış politikasını yeni arayışlara iten faktör hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İtalya’nın yayılmacı emelleri
Soru Açıklaması
20.
Atatürk’ün “halktan yana bir tutum içinde olmak” şeklinde özetlediği ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Halkçılık 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.