Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Deneme Final Sınavı 2
1.
Emeklilik yaşının erkeklerde 60, kadınlarda 58'e çıkarıldığı ve İşsizlik Sigortası kurumlaştırıldığı 4447 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası hangi süreçte yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "A" 17 Ağustos 1999 Depremi
Soru Açıklaması
2.
İktidar ve muhalefetin tartıştıkları yegâne mevzu halkın dini hassasiyetinin istismarı olmuştur. Çok partili dönemin başlangıcında yer alacak aktörler ile laiklik ve cumhuriyetçilik taraftarlığı konusunda ön uzlaşı sağlayan iktidar partisi ilk genel seçimlerin ardından 1947 kongresinde laiklik ve inkılapçılık ilkelerinde radikal uygulamalardan vazgeçme kararı almak durumunda kalmıştır. Bilhassa kırsal kesimde bu durumun yarattığı sakıncalar Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirildiği zaman da parti yöneticilerinin tepkisini çekmiştir. Savaşın sonunda oluşturulacak yeni düzende yer alabilmek için girişilen çok partili düzen deneyimi halkı, dolayısıyla halkın beklentilerini de öne çıkaracaktır. Tek parti döneminin uygulamada çoğunlukla halk için halka rağmen şeklinde tezahür eden halkçılığı ise bu dönemde halk için halk ile beraber şekline dönüşmeye mecbur olmuştur.1930’lu yıllarda halkçılık yukardaki paragrafa göre nasıl yorumlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Tek parti döneminin uygulamada çoğunlukla halk için halka rağmen şeklinde tezahür eden halkçılığı ise bu dönemde halk için halk ile beraber şekline dönüşmüştür.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın oyu ile iktidarın el değiştirmesinde (Demokrat Parti iktidarı) doğrudan etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" 12 Temmuz Beyannamesi
Soru Açıklaması
4.
I.Türkiye, Ağustos 1959’da AET’ye müracaat etmiştir.II.AET, 1960 Mayıs’ında Türkiye ve Yunanistan ile aynı anda görüşmelere başladı.III. 27 Mayıs darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi, AET ile görüşmeleri askıya almıştır.IV.Türkiye 1981’de AET’ye tam üyelik hakkı kazanmıştır.V.AET ile Eylül 1963’te bir ortaklık anlaşması imzalanmıştır.Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve V
Soru Açıklaması
5.
Temel ham maddeleri yurt içinde üretilen veya üretilecek olan sınai tesislere,Büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektirmeyen projelere,Kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşılayacak düzeyde tutulmasına öncelik verilmelidir.Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 1934-1938 yıllarını kapsayan Planlı Sanayileşme dahilindeki “Birinci Sanayi Planı” ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
6.
Türk Kültür Derneği kurulumunda neyi amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Sosyal yapıyı güçlendirmeyi amaçlamış
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi çok partili döneme geçiş sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti yöneticileri arasında ki çekişmeler sonucu ortaya çıkan siyasi düzenlemelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Değişmez genel başkanlığın kaldırılması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Osmanlı’nın 19. yüzyılın ortalarından itibaren yapımını başlattığı demiryollarının nitelikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Demiryollarının teknik ve donanım açısından üstün olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından itibaren Türk Dış Politikasının iki temel dayanağıdır?
Doğru Cevap: "A" Statükoculuk ve Batıcılık
Soru Açıklaması
10.
I. İktidar partisi II. Meclisteki muhalefet partilerinin temsilcileri III. Sendikalar IV. Basın organları V. Valiler Yukarıdakilerden hangisi 1960 Askeri müdahale sonrasında kurulan ve anayasa çalışmalarını yapan Kurucu mecliste yer almıştır?
Doğru Cevap: "B" II-III-IV
Soru Açıklaması
11.
Türkiye’nin sosyal ve kültürel gelişimini etkileyen en önemli olay olan Radyo için 1961 Anayasası ne gibi bir önem teşkil etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Radyo, tarafsız ve özerk bir statü kazanmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Küba Füze Krizi'nin çözümüne yönelik ABD'nin SSCB ile çözüme varmak için Türkiye'deki füzeleri sökmesi nasıl sonuçlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" ABD ile olan ilişkilerin soğumasına neden olmuştur.
Soru Açıklaması
13.
Türkiye, Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını tam manasıyla hangi antlaşma ile kazanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Montrö Sözleşmesi
Soru Açıklaması
14.
Devletçi politikanın uygulandığı dönemde gelişen sermaye ilk önce ve çoğunlukla hangi alana yönelmiştir?
Doğru Cevap: "D" Bankacılık
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Lozan anlaşmasından sonra Fransa ile Türkiye arasında yaşanan bir sorundur?
Doğru Cevap: "B" Hatay sorunu
Soru Açıklaması
16.
İnkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin rahatlıkla çalışmalarına katılabileceği yaygın bir teşkilat olarak 1932 yılında aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Halkevleri
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin hedeflerinden degildir?
Doğru Cevap: "E" Vatandaşlardan bir kısmının menfaatlerini öne çıkarmak
Soru Açıklaması
18.
“Devlet şekli olarak egemenliğin millete ait olmasını, hükûmet şekli olarak seçim ilkesini esas almıştır”.ifadesi, aşağıdaki hangi yönetim sistemini açıklar?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki hangi temel nedenle Türkiye’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı hukuksal açıdan meşru görülmüştür?
Doğru Cevap: "B" Garanti antlaşması çerçevesinde yetkisi olması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi 15 Haziran 1957’de imzalanan İstanbul deklarasyonuna dahil olan ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Irak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.