Büyük Selçuklu Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Celali Takvimini oluşturan aşağıdakilerden hangi ilim adamıdır?
Doğru Cevap: "A" Ömer Hayyam
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilenlerden hangisi ile Sancar’ın Melikliği zamanında ilişki halinde bulunduklarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Eyyubiler
Soru Açıklaması
3.
Meşhur İsla^m a^limi Gazzali^, Nasihatü’l-Mülu^k adlı kitabını, devlet işlerinde yol göstermek üzere kimin için kaleme almıştıtır?
Doğru Cevap: "C" Sancar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilenlerden hangisi Selçuklularda devletin zayıf zamanlarında devleti çöküşü götüren nedenlerden biri olarak gösterilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Atabegler
Soru Açıklaması
5.
Toğteginliler kaç yılında yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1154
Soru Açıklaması
6.
Dukak’ın ölümünden sonra Dımaşk melikliğinde kim melik olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Tutuş
Soru Açıklaması
7.
Dımaşk Melikliği kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1095
Soru Açıklaması
8.
Selçuklu devrinin meşhur simalarından olan, günümüzde daha çok rubaileriyle tanınan aynı zamanda alim ve filozof olan, cebir, geometri, astronomi, tıp ve müzikle uğraşıp eserler veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ömer Hayyam
Soru Açıklaması
9.
I. Vakıf kuruluşlarıydı.II. İdarî ve eğitim personeli ücretsiz olarak çalışmaktaydı.III. Öğrencileri burs tahsil edilmekteydi.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Nizamiye Medreseleri için doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
10.
 • Tutuş’un oğlu Dukak
 • Dukak’ın oğlu Tutuş
 • Melik Ertaş
 • Emir Sabar    
 • Yukarıda verilenlerden hangilerine Toğtegin atabeylik yapmıştır?
  Doğru Cevap: "B" I, II ve III     
  Soru Açıklaması
  11.
  Sultan Sancar dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "C"  Oğuz isyanını başarıyla bastırmıştır.
  Soru Açıklaması
  12.
  I. Melikşah’ın, Terken Hatun’dan olan oğlu Mahmud’u veliaht tayin etmek istemesi fakat Berkiyaruk tarafını tutan Nizâmülmülk’ün buna sıcak bakmaması II. Melikşah’ın, Halifelikle ilgili plânları konusunda Vezir ile ayrı düşmesi III. Vezir’in oğulları ve adamlarının fütûrsuz davranışları, IV. Merv gibi önemli meliklik merkezi olan şehirlerin, Nizâmülmülk’ün oğullarının idaresine geçmiş olması V. Vezirin Terken Hatun ile olan husumeti Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Melikşah ile Nizamülmülk'ün arasının açılmasında rol oynayan olaylardandır?
  Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması
  13.
  Hangi Selçuklu hükümdarı istihbara^t teşkila^tı kurulması teklif edildiğinde “Dostlarımı düşman, düşmanlarımı dost gösterirler” endişesi ile reddetmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Alp Arslan
  Soru Açıklaması
  14.
  • Irak Selçuklu sultanları üzerinde ağır bir baskı oluşturmuşlardır.• Adlarına para bastıran ve hutbe okutan bu atabeyler, şeklen de olsa Selçuklular’a bağlı kalmışlardır.• Gürcüler’e karşı Müslümanlar’ın savunmasını üstlenmişlerdir.• Azerbeycan’ın iktisadi, sosyal ve medeni hayatında önemli rol oynamışlardır.Yukarıda verilen bilgiler hangi atabeyliğe aittir?
  Doğru Cevap: "E" İldenizliler
  Soru Açıklaması
  15.
  Atabey Zengi tarafından Urfa Kontluğunu ortadan kaldırmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Haçlılara karşı el-Cezire, Suriye ve Mısır’da siyasi birliği sağlamak  
  Soru Açıklaması
  16.
  Selçuklular zamanında Bağdad başta olmak üzere, önemli şehirlere tayin edilen, emrinde bir garnizon da bulunan askerî merkez valisine ne ad verilmektedir?
  Doğru Cevap: "B" Şahne
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi Dımaşk Atabeyi Şemsülmülk İsmail’in, annesi Zümürrüt Hatun’un emriyle öldürülmesinin nedenidir?
  Doğru Cevap: "D" Atabeyliğini İmadeddin Zengiye teslim etmek istemesi
  Soru Açıklaması
  18.
  Selçuklularda sultanın ve sarayın güvenliğinden sorumlu hassa askerinin başına ne ad verilirdi?
  Doğru Cevap: "A" Emir-i candar
  Soru Açıklaması
  19.
  ‘Mankışlak’ aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Hazar Denizinin doğu kıyısındaki Yarımadadır.
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi bir hükümdarın veya halifenin iktidarını kabul etmek, ona kayıtsız şartsız itaat etmeyi taahhüt etmek anlamında kullanılan bir sözcüktür?
  Doğru Cevap: "D" Biat    
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.