Büyük Selçuklu Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi vezirin sembollerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Hil’at-i vezâret
Soru Açıklaması
2.
Salgurlular kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1148
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi medreselerde okutulan derslerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyoloji
Soru Açıklaması
4.
En eski Selçuklu eseri olan, 1058 tarihli, Tuğrul Bey zamanından kalan minare aşağıdakilerden hangi mescid-i cumaya aittir?
Doğru Cevap: "C" Damgan
Soru Açıklaması
5.
Selçuklu sultanı Tuğrul bey ilk sikkesini hangi tarihte bastırmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1037
Soru Açıklaması
6.
909- 1171 arasında Mısır Suriye ve Kuzey Afrikada hüküm süren bir devlettir. Asını Hz. Muhammedin kızından almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bahsi geçen hükümdarlıktır?
Doğru Cevap: "A" Fatımiler
Soru Açıklaması
7.
İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Kimyâ-yı Saâdet, Eyyühe’l-Veled ve Nasîhatü’l-Mülûk eserleri aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Gazzâli
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki melikliklerden hangisinde yönetici sultan unvanı kullanabiliyordu?
Doğru Cevap: "E" Irak
Soru Açıklaması
9.
Büyük Selçuklu Devleti’nin çöküşüne sebep olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Katavan savaşı
Soru Açıklaması
10.
Melikşah ölümünden sonra nerede defnedilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İsfahan
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisinde İzzeddin Mesud’un, Salâhaddin Eyyubi ile yaptığı antlaşmının sonuçları yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Hutbelere Sultan Tuğrul’un adı konuldu
Soru Açıklaması
12.
Mîzânü’l-gısse isimli hidrostatik teraziyi aşağıdakilerden hangisi icat etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ebû Hâtim İsfizârî
Soru Açıklaması
13.
Irak Selçuklu Melikliği aşağıdakilerden hangisi tarafından yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Harizmşahlar
Soru Açıklaması
14.
Kavurt Bey, Alparslan' karşı ayaklanmada aşağıdakilerden hangisi ile birleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Fazlûya
Soru Açıklaması
15.
Kuzeybatı İran’da hüküm sürmüş atabeylik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İldenizliler  
Soru Açıklaması
16.
Büyük Selçuklu Devletinden ilerleyen zaman içinde dört bölgesel Selçuklu hanedanı doğmuştur. Aşağıdakilerden hangisinde bunların kuruluş sırası doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kirman-Türkiye-Suriye-Irak
Soru Açıklaması
17.
Tuğrul Bey’in 1054 yılında ordusunu toplayıp bir ay boyunca şiddetle muhasara edilmesine rağmen alamadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Malazgirt
Soru Açıklaması
18.
Dımaşk Melikliği kaç yılında yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1104
Soru Açıklaması
19.
Atabeyliklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Zengiler-Irak ve Suriye
Soru Açıklaması
20.
Irak Selçuklu Melikliği aşağıdakilerden hangisi tarafından yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Harizmşahlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.