Çağdaş Türk Dünyası
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Azerbaycan'ın bugünkü idari yapısı hangi devletten miras kalmıştır?
Doğru Cevap: "B" Sovyetler Birliği
Soru Açıklaması
2.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin artan tahıl ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen “Bakir Topraklar Projesi” hangi ülkede gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kazakistan
Soru Açıklaması
3.
Gençler için  kurulan özel bir gençlik koluna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Komsomol 
Soru Açıklaması
4.
XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının kurucularındandır; dram yazarı ve şairdir. Nahçıvan’ın Şahtahtı köyünde bir mollanın oğlu olarak dünyaya geldi. Burada başladığı medresede tahsilini Tebriz’de devam ettirdi. İstanbul’da okudu; 1909’da İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Azerbaycan’a döndükten sonra öğretmenlik yaptı. Sovyet totaliter rejiminin en ağır zamanlarında inandığı ilkelerden taviz vermedi.                                                  Yukarıdaki paragrafta hangi edebiyatçı tanıtılmaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Hüseyin Cavid  
Soru Açıklaması
5.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti'nden yardım istemesinin nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Bakü'nün Bolşevik-Ermeni ittifakından alınması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da Sovyetlere karşı silahlı direniş hareketine verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Basmacılık
Soru Açıklaması
7.
Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kaç yılında birlik cumhuriyeti statüsü kazanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1932
Soru Açıklaması
8.
Azerbaycan'ın Stalin'i olarak da bilinen ünlü Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri kimdir?
Doğru Cevap: "A" Mircafer Bağırov
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Çarlık Rusyası zamanında Bozkır Genel Valiliği adı altında yönetilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kazakistan
Soru Açıklaması
10.
Kazak Alaş O¨zerkliği ne zaman ilan edildi? 
Doğru Cevap: "B" 1918
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Geç Sovyet Dönemi ekonomisinde en çok etkili olanıdır?
Doğru Cevap: "E" Petrol ihracatı
Soru Açıklaması
12.
Azerbaycan Milli Hükümeti Pişeverî tarafından hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1945
Soru Açıklaması
13.
Kazakistan’ın en büyük gelir kaynağı petrol ihracatı, yurtiçi gelirlerin yaklaşık olarak yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "D" % 50
Soru Açıklaması
14.
I. Azerbaycan'da tek resmi gazete vardır. II. Azerbaycan’da ilk resmî gazetenin adı Azerbaycan'dı. III. 1928'de Azerbaycan Devlet Üniversitesinde Gazetecilik Bölümü kurulmuştur. Azerbaycan'da gazetecilikle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
15.
 Ocak 1990’da Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri, Mayıs ayında ise Bağımsız Azerbaycan’ın ilk devlet başkanlığını yapan ve  başkanlığı sırasında meydana gelen Karabağ çatışmaları sırasındaki Ermenilerin yaptığı Hocalı Katliamında  gerekli tedbirleri almamakla suçlanan Azerbaycan cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  
Doğru Cevap: "C" Ayaz Niyazi Muttalibov  
Soru Açıklaması
16.
Hangisi Bolşevik grubunun kurucusu ve önderi olarak ünlü düşünür Karl Marx’ın devrimci sosyalist fikirlerini dogmatik bir komünist ideolojiye dönüştürmüştür?  
Doğru Cevap: "C" Vladimir Lenin  
Soru Açıklaması
17.
Dünya Savaşında Almanya’nın Azerbaycan’la ilgilenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bakü petrol yatakları
Soru Açıklaması
18.
Günümüzde Türkiye ile Kazakistan arasındaki en önde gelen konu, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Petrol boru hatları
Soru Açıklaması
19.
Sovyetler Birliğine tabi olan bütün Türk cumhuriyetlerinde alfabelerin değiştirilip Rusların kullandığı Kiril alfabesi temelinde her Türk lehçesi için ayrı ayrı alfabeler düzenlenmesi hangi yılda olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1939
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı Devleti ve Rusya arasında 18 Aralık 1917 tarihinde imzalanan ateşkes antlaşması aşağıda verilen illerden hangisinde imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Erzincan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.