Çağdaş Türk Dünyası
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Sovyetler Birliği’nde 1930’ lu yıllarda Rusça yanında anadilde eğitim alan okullara sahip olan halklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çuvaşlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan'ın sınır komşularından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Özbekistan
Soru Açıklaması
3.
Azerbaycan'da 1929-1939 yılları arasında kullanılan Latin alfabesinden sonra hangi alfabe kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kiril alfabesi
Soru Açıklaması
4.
1918 – 1920 yıllarında birçok ülkenin üzerinde hak ilan ettiği bölge, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nahçıvan bölgesi
Soru Açıklaması
5.
Ermenistan aşağıdaki hangi tarihte bağımsızlığını ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1990
Soru Açıklaması
6.
Azerbaycan halkının ana gövdesini aşağıdakilerden hangisi teşkil eder?
Doğru Cevap: "D" Türkler
Soru Açıklaması
7.
Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 1. başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ayaz Niyazi Mutallibov
Soru Açıklaması
8.
“Emekçi ve Sömürülen Halkın Haklar Bildirgesi” ne zaman ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 12 Ocak 1918
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi 1991’de bağımsız olan Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tacikistan
Soru Açıklaması
10.
Ünlü Kırgız destanı ‘’Manas’’ la ilgili akademik anlamdaki ilk çalışmayı yapan bilim adamı, tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çokan Velihanov
Soru Açıklaması
11.
1813 yılında yapılan Gülistan Anlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Çarlık Rusyası - Kaçar Hükümeti
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulduktan sonra yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zengezur bölgesinin Azerbaycan'a bağlanması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği’nin dağılmasında etkili olan bir faktör değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomide yeniden yapılanma ( perestroyka ) ve toplumsal hayatta açıklık ve serbestlik ( glasnost ) politikalarının cumhuriyetleri yeniden bir araya getirmesi
Soru Açıklaması
14.
Türklerin ‘’Turan Federal Sosyalist Halk Cumhuriyeti’’ çatısı altında toplanarak emperyalizmle savaşa katılabileceğini ve yeni komünist sisteme entegre olabileceğini savunan aydın düşünür, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mir Sayid Sultangaliyev
Soru Açıklaması
15.
12 Aralık 1945 günü Azerbaycan Milli Hükümetini kurar. Resmi dilin Türkçe olduğunu ilan eder; Tebriz’de bir üniversite kurar; ziraat, sanayi, toprak reformu alanlarında önemli adımlar atar. Rusların petrol işletme hakkını elde ederek İran’dan çekilmeleri üzerine desteksiz kalır, Türkiye’den de aradığı desteği bulamaz ve Aralık 1946’da Amerikalıların desteğiyle başlatılan çok büyük bir askerî harekât sonucu kurduğu hükümet dağılır. Yukarıda sözü edilen kimdir?
Doğru Cevap: "A" Pişeverî
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kazakistan'daki siyasi gelişmelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomide çöküş yaşanmıştır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 1920’li yıllarda uygulanan yerelleştirme politikasının kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Sovyetler Birliği’ni oluşturan bütün halkların kendi kaderlerini belirlemesi
Soru Açıklaması
18.
Son SSCB lider Mihail Gorbaçov'un belirlediği açıklık ve yeniden yapılanma politikaları aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
Doğru Cevap: "A" Azerbaycan'da bağımsızlık hareketine
Soru Açıklaması
19.
I. Azerbaycan 1918 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. II. Azerbaycan Cumhuriyeti, şarktaki ilk Müslüman cumhuriyet olmuştur. III. İlk başkent olarak Şirvan seçilmiştir. Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
20.
Azerbaycan’da “proleter edebiyat”ın ilk örneklerini ortaya koymuş, 1920’de Azerbaycan Komünist Partisi’nin başkanlığına getirilmiş yazar ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Neriman Nerimanov
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.