DEVLET-DEMOKRASİ- HÜKÜMET

DEVLET-DEMOKRASİ- HÜKÜMET

Devlet: Örgütlenmiş ulustur. Devletin üç unsuru vardır.

 • Toprak (Vatan)
 • Millet (insan topluluğu)
 • Egemenlik (iktidar)

Vazgeçilmez üç unsur.

Yapısına Göre Devlet

 • Üniter Devlet
  • Tek dil, tek vatandaş, tek vatan, tek bayarak. Tek anayasası olan devlettir.
  • İsveç, İsrail, İskoçya, İtalya, Fransa, Japonya, Türkiye, Yunanistan
 • Bölgeli Devlet
  • Milliyetlerin özerkliğini korur. Ulusal tekliğini ve ülkenin bütünlüğünü koruyan devlettir.
  • Basit yapılıdır.
  • Irak ve İspanya gibi.
 • Birleşik (Karma) Devletler
  • Federasyon Tipi Devlet
 • Anayasa ile kurulur.
 • Bir Federal ve birçok federe devletlerden oluşur.
 • Federe devletler federal devlete bağlıdır.
 • Federal devletin zorlama yetkisi vardır.
 • Çift meclislidir.
 • İki vatandaşlık vardır(federe ve federal devlet vatandaşlığı)
 • Yalnızca federal devletin uluslar arası kişiliği vardır.
 • ABD, Almanya, Kanada, Avusturya, İsviçre, Avustralya, Rusya örnekleri var.
  • Konfederasyon
 • Uluslar arası Antlaşma ile kurulur.
 • Üye devletlerin her biri tam bağımsızdır. Konfederasyonun konfedereler üzerinde zorlama yetkisi yoktur.
 • Tek vatandaşlık vardır o da üye devletlerin vatandaşlığıdır.
 • Her üye devletin uluslar arası tüzel kişiliği vardır.
 • Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletleri örnek verebiliriz.

Üretim Biçimleri Açısından Devlet

 • Kapitalist Devlet
  • Para, sermaye ve üretim araç ve gereçleri özel sektördedir.
 • Sosyalist Devlet
  • Üretim araç ve gereçlerinin devlete ait olmasıdır.
 • Liberal Devlet
  • Şahısların ekonomik işlemlerle etkin olmasıdır. Özel sektörün devlete göre piyasada etkin olmasıdır.
  • Üretim araç ve gereçleri topluma aittir.

 

Egemenlik Anlayışına Göre

 • Monarşi Devlet
  • Mutlak Monarşi: Padişah yetkilerini kimseyle paylaşmaz. Anayasa yok. Temel hak ve hürriyetler güvence altında değildir.
  • Meşruti Monarşi: Padişahın yetkileri anayasa ile kısmen sınırlanmıştır.
 • Oligarşi Devlet: Hâkimiyet bir sınıfa veya zümreye aittir. Örnek, İşçi sınıfı ülkeyi yönetir.
 • Teokratik Devlet: Ülke yönetiminde din kuralları geçerlidir.
 • Demokratik Devlet: Halkın yönetime katıldığı yönetim şeklidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

 

DEMOKRASİ

 

Yarı Doğrudan Demokrasi

Halkın seçtiği temsilciler ülkeyi yönetir. Halk bazı yöntemlerle gerekli gördükçe yönetime müdahale eder.(Temsilciler+ Halk)

Yarı Doğrudan Demokrasinin Araçları şunlardır.

 • Halk vetosu
 • Halk girişimi
 • Halk oylaması
 • Temsilcilerin azli
 • İsviçre, İtalya vb.

 

Doğrudan Demokrasi

 

 • Halkın doğrudan kendini yönetmesidir.
 • Hiçbir aracı yok.
 • Eski yunan Siteleri.
 • Köy dernekleri.

Temsili Demokrasi

 • Halkın egemenliği temsilciler aracılığı ile kullanmasıdır.
 • Seçimler serbest ve düzenli aralıklarla yapılır
 • Muhalefetinde iktidar olma şansı vardır.
 • Temel hak ve özgürlüktür güvence altındadır.
 • Çoğulculuk esası vardır. (Herkesin görüşlerinin alınması serbest davranış, muhalefetin iktidarı eleştirebilmesidir.)
 • Hükümet denetlenebilir.
 • Türkiye, Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Hollanda gibi devletler uygular.
 • Genel oy: Din, dil, ırk ayırımı yapmadan herkesin oy kullanma hakkına sahip olmasıdır.
 • Eşit oy: Herkesin bir oy kullanma hakkı vardır.
 • Tek dereceli seçim: Halk temsilcileri doğrudan seçer.1946’da geçildi.
 • Gizli oy: Oy kullananın oyunu kime verdiğinin bilinmemesidir.
 • Serbest oy: Baskı olmadan oy kullanılmasıdır.
 • Çoğulculuk: Birçok siyasi partinin bulunmasıdır. Farklı düşünce ve görüşlerin bulunması ve saygı duyulmasıdır.
 • Çoğunluk: Alınan oyların çokluğudur. Çoğunluğu elde eden siyasi parti azınlıkta kalanların görüşlerine saygı duyar.

Çoğunluk türleri şunlardır:

 • Basit çoğunluk(Nispi) : Oyların tamamı içinde en fazla oyun alınmasıdır.
 • Mutlak çoğunluk (Salt) : Oyların yarısından fazlasının alınmasıdır.
 • Nitelikli çoğunluk : -2/3 – 3/5 gibi oransal oy aranmasıdır. Belli oranlar aranır.

 

HÜKÜMET ŞEKİLLERİ

 

 • Monarşi Hükümet Sistemi
  • Yasama, Yürütme ve Yargı yetkisi tek kişide toplanmıştır.
  • Kuvvetler yürütme organında toplanmıştır.
  • Kuvvetler birliği vardır.
 • Meclis Hükümeti Sistemi
  • Kuvvetler birliği esastır. Yasama, yürütme ve yargı yetkisi mecliste toplanmıştır.
  • Meclis üstünlüğüne da yalı bir sistemdir.
  • Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Kurumu yoktur.
  • Bakanlar meclis içinden oy çokluğuna göre seçilir.
  • Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
  • Bakanların kolektif sorumluluğu yoktur, Bireysel sorumluluk vardır.
  • Yasama yürütmeyi her zaman fes edebilir, yürütme yasamayı fes edemez.
  • Aynı kişi hem yasama da hem de yürütme de görev alabilir.
  • 1921 anayasasında uygulanmıştır.

 

 • Başbakanlık Sistemi
  • Başkan ve meclis halk tarafından seçilir.
  • Kuvvetlerin sert ayrılığı vardır.
  • Yürütme tek başlıdır.
  • Yürütme Yasamayı, Yasama da Yürütmeyi feshedemez
  • Aynı kişi hem yasamada hem de yürütme de görev alamaz.
  • Ülkemizde hiç uygulanmamıştır.
  • ABD, Kolombiya, Şili, Kanada gibi ülkelerde uygulanmaktadır.
 • Parlamenter Hükümet Sistemi
  • İlk defa 1961’de gerçek anlamda uygulandı.
  • Yumuşak kuvvetler ayrılığıdır.
  • Meclis teklik özelliğine sahip ve halkın genel oyu ile oluşur.
  • Yürütme iki başlıdır.
   • Cumhurbaşkanı: Siyasi sorumluluğu yok.
   • Bakanlar Kurulu: Siyasi sorumluluğu vardır. Sorumluluk bireysel ve kolektif olarak ikiye ayrılır.
  • Cumhurbaşkanını halk seçer.
  • Başbakanın milletvekili(parlamenter) olma zorunluluğu vardır.
  • Bakanlar kurulu meclis içinden ve dışından başbakanca seçilip cumhurbaşkanınca atanır.
  • Aynı kişi hem yasamada hem de yürütmede görev alabilir.
   • Yürütme belli şartlarda yasamayı feshedebilir.
   • Yasama yürütmeyi her zaman denetler (soru, gensoru, meclis soruşturması gibi) ve fes edebilir.
   • Türkiye, Yunanistan, İsrail, Almanya gibi devletler örnektir.
  • Yarı Başkanlık Sistemi
   • Devlet başkanını halk seçer.
   • Yürütme yasamayı her zaman fes edebilir.
   • Yasama yürütmeyi fes edemez.
   • Yürütme iki başlıdır.
    • Devlet başkanı
    • Başbakan(Bakanlar Kurulu)
   • Devlet başkanı ile başbakan arasında dengeler değişebilir.
   • Devlet başkanı halk tarafından seçilir. Meclise karşı sorumluluğu yoktur.
   • Başbakan devlet başkanı tarafından atanır meclise karşı sorumluluğu vardır.
   • Fransa, Finlandiya, Portekiz gibi ülkelerde uygulanır.