Eğitim Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Eski çağda hangi medeniyette bugünün eğitim, kavram, metot, meka^n ve davranışlarından pek çoğunun prototipi mevcuttur?
Doğru Cevap: "B" Sümer Medeniyeti
Soru Açıklaması
2.
Yazının bulunmasından Roma devletinin MS 395 yılında ikiye ayrılışına kadar olan döneme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İlk çağ
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen okul ve türü eşleşmelerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Camiler – yaygın eğitim kurumu
Soru Açıklaması
4.
Bugünkü Latin alfabesinin kökeni sayılan alfabe, aşağıdaki Eski Çağ Medeniyetlerinden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fenikeliler
Soru Açıklaması
5.
Cebir ilminin adı Harezmî'nin hangi kitabından gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Hisâbü’lCebr vel-Mukâbele
Soru Açıklaması
6.
Günümüzde de modenr eğitim olarak bilinen , devlet ve toplum tarafından da benimsenen eğitime geçiş büyük ölçüde hangi yüzyıl sonrasında olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 18.yy
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temeli olan Kitap (Kur’an-ı Kerim) ve Hadis (Sünnet)’ i anlayabilmek için gerekli olarak “araç dersler” (a^let ilimler) arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Tarih
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi orta çağda kurulan üniversitelerde yer alan fakültelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Kilise Hukuk Fakültesi
Soru Açıklaması
9.
Sümerler ve eski Mısır'da eğitim açısından ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "D" Gelişmiş kütüphaneler meydana getirilmesi
Soru Açıklaması
10.
İnsanın kendine, çevresine, içinde yaşadığı topluma, tabiata ve diğer bütün varlık dünyasına ilişkin bilgiler edinmesine, bunlardan hareketle toplum içinde bir takım davranış kalıpları geliştirerek bunları yeni nesillere aktarma sürecine ne denir?
Doğru Cevap: "A" eğitim
Soru Açıklaması
11.
İlk pedagojik kitapların hangi medeniyet tarafından yazıldığı kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Çin
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Mezo-amerikan uygarlıklarında pratik eğitimin kapsamı içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tıp eğitimi
Soru Açıklaması
13.
".............. geliştirdikleri 22 harflik alfabe, önce Yunan’a sonra İtalyave derken bütün Avrupa’ya geçmiştir." cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Fenikelilerin
Soru Açıklaması
14.
Toplumu idareciler, savaşçılar ve köylüler olarak sınıflandıran Platon, eğitimin ilk iki sınıf için geçerli olduğunu savunur. Köylü sınıfının eğitime ihtiyacı yoktur. Yeni bir nesil ve toplum meydana getirmek için, yeni doğan çocukların devlet eliyle bir merkezde toplanmasını, orada anne ve babasından ayrı olarak büyütül­mesini ister. Platon’a göre devletin bu toplu eğitim sürecinde insanlara bazı eğitimler vermesi gerekir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu eğitimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Uzaktan eğitim
Soru Açıklaması
15.
Çocuk büyüyüp geliştikten ve bir kahramanlık yaptıktan sonra ad verme geleneği hangi topluma aittir?
Doğru Cevap: "C" Hunlar
Soru Açıklaması
16.
354-430 yılları arasında yaşamış olan Aureluis Augustinus "Öğretmen Üzerine" adlı kitabında aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?  
Doğru Cevap: "A"  Din
Soru Açıklaması
17.
Onuncu ve onbirinci yüzyılda Hristiyan Batının bir daha asla vazgeçmeyeceği eğitim ideali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal sınıfına, statüsüne bakılmaksızın daha fazla sayıda insana daha nitelikli eğitim hizmeti vermek
Soru Açıklaması
18.
Memlüklüler dönemi medreseleri görevlilerin durumu ve görevleri eşleşmesinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Müfîd- Tartışılan konularda araştırma yapar.
Soru Açıklaması
19.
1000’li yıllarda Gazneliler zamanında ortaya çıkan ve eğitim verilen kuruma ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "D" Medrese
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi müzikle tedavinin, özellikle musikinin psişik hastalıkların tedavisindeki etkinliğinin bilimsel temellerini kuranlardandır?
Doğru Cevap: "E" Ebubekir Râzî
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.