Eğitim Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Orta Çağ’da dini ve dünyevi eğitimin ayrılması hususunda önemli adımlardan birisi, şıklardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Manastır  okullarının  yalnızca  dini  hedeflere yönlendirilmesi
Soru Açıklaması
2.
 • “Pagan” Doğu’nun okulları yaygınlaşmaya başlamıştır.
 • Atina’da Platon’un kurduğu Akademia kapatılmıştır.
 • Yerel kiliselerin denetiminde ilkokullar açılmıştır.
 • Hristiyanlık dinini yaymak ve sapkın eğilimlerle mücadele etmek için felsefe okulları açılmıştır.
 • Orta Çağ’da Roma Kilisesi’nin kendi okul organizasyonlarını -devletten bağımsız olarak- geliştirmeye başlamasıyla değişim süreci içerisine girilmiştir. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri bu değişimlere örnek olarak verilebilir?
  Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  3.
  Kendilerine özgü bir çivi yazısı geliştirmişlerdir (1), Rasyonel işlerde eğitim dünyasına katkı sağlamışlardır (2), Teknik ve mühendislik bilgisi gerektiren alanlarda katkı sağlamışlardır (3), Oyuncakları eğitim amacıyla kullandıkları anlaşılmıştır (4). Yukarıdaki numaralı yerlere sırasıyla hangi uygarlık gelmelidir?
  Doğru Cevap: "A" Hititler-İonyalılar-Urartular-Frigler
  Soru Açıklaması
  4.
  Teknik ve mühendislik bilgisi gerektiren alanlarda eğitim dünyasına katkı sağlayan Eski Çağ Medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Urartular
  Soru Açıklaması
  5.
  Medreselerde dersler genellikle ne zaman başlardı?
  Doğru Cevap: "A" sabah namazından hemen sonra
  Soru Açıklaması
  6.
  Enderunda padişahın resmî ve özel kıyafetleriyle ilgilenmek, onları temizlemek ve hazırlamakla görevli bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Sefirli koğuşu
  Soru Açıklaması
  7.
  Osmanlı Devleti’nde medreselerin ve diğer eğitim merkezlerinin büyük ölçüde cami çevresinde bulunmasının temel sebebi nedir?
  Doğru Cevap: "C" Medrese ile cami arasında sıkı bir ilişki bulunması
  Soru Açıklaması
  8.
  Buda’ya göre doğrunun beş ayrı prensibi olup bu ilkeler Hint eğitiminin felsefesini oluştururdu. Buna göre hangi seçenek bu ilkelerin dışında kalır?
  Doğru Cevap: "E" Sarhoş eden her türlü içkiyi az içmek
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde açılan yabancı okul sayısında kayda değer bir artış görülmüştür?
  Doğru Cevap: "D" II. Mahmut
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi, Fenikelilerin önemli eğitim özelliklerinden biridir?
  Doğru Cevap: "A" Mesleki eğitime önem verilmesi
  Soru Açıklaması
  11.
  Roma’daki ahlaki çöküntünün ancak eğitimle düzelebileceğine inanmıştır. Ona göre eğitimin amacı, çocuklara güzelden hoşlanmayı çirkinden kaçmayı öğretmektir. Sözü aşağıdaki hangi Roma eğitimcisine aittir?
  Doğru Cevap: "A" Plutarch
  Soru Açıklaması
  12.
  "C¸ocuklar bir elle cezalandırılmalı, iki elle okşanmalı" düsturu hangi uygarlığın eğitim yaklaşımlarında yer almıştır?
  Doğru Cevap: "C" İbrani
  Soru Açıklaması
  13.
  "Kıya^met gününde üç kısım kimse şefa^at eder. Peygamberler, sonra a^limler, sonra şehi^dler." diyen Hz. Peygamber neye vurgu yapmaktadır?
  Doğru Cevap: "E" Eğitime
  Soru Açıklaması
  14.
  İnka Medeniyeti’nde uygulanan eğitim sistemine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "E" Doğal boyalarla renklendirdikleri iplerle yeni bir kayıt tutma tekniği geliştirmişlerdir.
  Soru Açıklaması
  15.
 • Edebiyat, sanat ve din konularında kitaplar kaleme almışlardır.
 • Okur-yazarlık azalmış ve toplumun bilgi düzeyi düşmüştür.
 • Yerleşik hayat düzene geçilmemesi, örgün eğitim sisteminin oluşturulmasını zorlaştırmıştır.
 • Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri Uygurların eğitim sistemine aittir?
  Doğru Cevap: "A" Yalnız I
  Soru Açıklaması
  16.
  Gençlere vazifelerini öğretmenin yanında, onların diğer toplumlarla ilişkisini sağlamak; aile, devlet ve toplum hayatındaki görevlerini hatırlatmak amacıyla Mısır'da yazılan ve en eski metinlerden biri olarak kabul edilen eser hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Ptah-Hotep
  Soru Açıklaması
  17.
  "Bir toplumun hayatı yaşama biçimine ve ortak düşünsel dünyasına, o toplumun ... denir." Yukarıdaki cümleyi en anlamlı tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" kültürü
  Soru Açıklaması
  18.
  Trivium aşağıdakilerden hangilerini kapsar?
  Doğru Cevap: "E" Retorik, gramer ve diyalektik 
  Soru Açıklaması
  19.
  Osmanlı klasik döneminde tasavvuf hayatı yaşayan grupların şehirdeki mekânlarına ne ad verilirdi?
  Doğru Cevap: "C" Tekke
  Soru Açıklaması
  20.
  Ortaçağda, temel amacı “tapınak şövalyeleri”ni yetiştirmek olan  eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Piskopos okulları
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.