Eğitim Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi 13.yydan itibaren günümüze dek varlığın sürdürebilen üniversitelerdendir?
Doğru Cevap: "A" İtalya-Bologna Üniversitesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da üniversitelerin kurulmasını kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kutsal Kitap’daki ayin sayılarının yeniden belirlenme çabaları
Soru Açıklaması
3.
İmam-ı Şafii, Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Malik ve daha birçok âlimin yetiştiği medreseler hangi medreselerdir?
Doğru Cevap: "C" Irak
Soru Açıklaması
4.
Yazı ilk olarak aşağıdaki uygarlıklardan hangisi tarafından icat edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sümerler
Soru Açıklaması
5.
Osmanlılarda devletin gerileme nedeninin temel sebeplerinden biri olarak medreseleri gören ve bu konuda IV. Murat'a meşhur risalesini sunan klasik dönem eğitimcisi/ahlakçısı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Koçi Bey
Soru Açıklaması
6.
Sümerlerin eğitim sistemi göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Okulun asıl amacı Sü­mer dilinin nasıl yazılacağını öğretmektir.
Soru Açıklaması
7.
Selçuklu döneminde medreselerde hangi öğretim yöntemi benimsenmişti?
Doğru Cevap: "D" Soru-cevap yöntemi
Soru Açıklaması
8.
Tasavvuf hayatı yaşayan grupların şehirdeki mekânlarına daha çok ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tekke
Soru Açıklaması
9.
Tanzimat döneminde açılan modern ilköğretim okullarına ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İptidai mektep
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki medreselerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemine aittir?
Doğru Cevap: "E" Darülhadis medreleri
Soru Açıklaması
11.
Antik Dönemde Çin toplumunda halk okulları aşağıdaki dini/felsefi öğretilerden hangisinin etkisinde eğitim yaparlardı?
Doğru Cevap: "E" Konfüçyüs
Soru Açıklaması
12.
Selçuklular döneminde , şehzadelerin eğitimleri için ümeradan seçilen kişilere ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "C" Atabey
Soru Açıklaması
13.
Din bilgilerindeki derinliği, ictiha^ddaki derecesinin yüksekliğinin yanı sıra zamanının bütün fen bilgilerinde de mütehassıs olan, Eski Yunan ve Roma felsefesini, fennini incelemiş, eski Yunan filozofları ile felsefelerini tasnif ederek her birinin sözlerinin esasını, birbirlerinden farklarını, ayrıldıkları ve birleştikleri yerleri sistematik olarak sıralamış ve ayrıca kitaplarında dünyanın döndüğünü, maddenin yapısını, ay ve güneş tutulmasının hesaplarını ve daha birçok teknik ve sosyal bilgileri yazmış olan, Eserleri asırlar boyunca İsla^m dünyasında olduğu gibi Avrupa’da da kaynak eser olarak okutulmuş önemli İslam a^limi kimdir?
Doğru Cevap: "E" İma^m-ı Gaza^li^
Soru Açıklaması
14.
Çocukların fiziksel olarak yetiştirilmesine dikkat edildiği,  savaşçı bir neslin yetişmesinin önemli görüldüğü, beş yaşından sonra  çocuğa ata binme, ok atma, ava gitme, savaşma için gerekli davranışların öğretildiği,  çocukların cesur olarak yetiştirildiği ve aynı zamanda itaate alıştırıldığı uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Persler
Soru Açıklaması
15.
I. Bürokratlar ve vezirler atabeylik sisteminde yetiştirirlirdi II. Şehzadelere dini eğitim verilirdi III. Şehzadelerin milli ve manevi ilimlerle yetişmesi sağlanırdı IV. Şehzadelere askeri ve siyasi eğitim verilirdi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Atabeylik anlayışını yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız II, III ve IV
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki örgün eğitim kurumları arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Köy enstitüleri
Soru Açıklaması
17.
Bilinen ilk Osmanlı sıbyan mektebi aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yaptırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Fatih Sultan Mehmet
Soru Açıklaması
18.
İlk Çağ Roma Dönemi’nde eğitimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İyi vatandaş yetiştirmek
Soru Açıklaması
19.
Siyasetnâme adlı eseri yazmış ve ünlü Nizamiye Medreselerini kuran filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nizamülmülk
Soru Açıklaması
20.
İslam kültüründe talim aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Öğretim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.