Eğitim Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
"Hunlar, demir, bakır, gümüş, altın gibi madenleri hayatın farklı alanlarında ve değişik biçimlerde kullanmışlar ve böylece özgün sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Bu sanata “.............” denilmiştir." cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Step sanatı
Soru Açıklaması
2.
Tarihçi Herodot, Eflatun ve Aristo, matematik ve geometriyi icat edenlerin hangi uygarlık olduğunu ileri sürmüşlerdir?
Doğru Cevap: "D" Mısırlılar
Soru Açıklaması
3.
Anadolu Medeniyetlerinde eğitim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hititlerde devlet arşivi ve kütüphane benzeri yapılar vardır.
Soru Açıklaması
4.
Anadolu medeniyetlerinde eğitim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Friglerde, oyuncakların bir eğitim aracı olarak kullanıldığına dair yorumlar yapılmaktadır.
Soru Açıklaması
5.
Tarihte okula benzer yapıların ilk olarak kim tarafından yapıldığı varsayılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Sümerler
Soru Açıklaması
6.
Budist eğitim anlayışında disiplinin, sert ve acımasız olması ve bekârlığın zorunlu olmasa da tercih edilmesi hangi ilkesini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Karakter eğitimi
Soru Açıklaması
7.
"Mısır’da eğitimle ilgili en eski metinlerden biri .... tarafından kaleme alınmıştır." Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Ptah-Hotep
Soru Açıklaması
8.
I. Geleneksel Ahi Evren merasimleri II. Uzman kardeşlik merasimi III. Yol atası ve yol kardeşliği merasimi IV. Yol sahibi olma merasimi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ahilerin kendilerine has merasimlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Yalnız I, III ve IV
Soru Açıklaması
9.
Enderun yetenek ve ilgilerine göre ayrılmış farklı bölümlerden oluşurdu. Burada hem saray hizmetleri öğrenilir hem de uygulanırdı.  On altıncı asırda Enderun’da yedi farklı bölüm vardı. Aşağıdakilerden hangisi Enderun'un bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Orta oda koğuşu
Soru Açıklaması
10.
Göktürkler’de yaygın eğitim hangi yolla verilmekteydi?
Doğru Cevap: "B" Töre kanalıyla
Soru Açıklaması
11.
Kur’an-ı Kerim’in okuma usullerin öğrenildiği ve hafızlık eğitiminin yapıldığı yerlere ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "A" Darülkurrâ
Soru Açıklaması
12.
Tarihte okula benzer ilk yapıların kimler tarafından kurulduğu varsayılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sümerler
Soru Açıklaması
13.
"İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen. Bu nice okumaktır." sözünü kim söylemiştir?
Doğru Cevap: "D" Yunus Emre
Soru Açıklaması
14.
Beytülhikme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Felsefi eserlerin çevirisi İslama katkısından dolayı desteklenmiştir.
Soru Açıklaması
15.
Türk eğitim tarihinde, eğitimin sistemli olarak medreselerde yapılmasını sağlayarak sürekli hâle gelip kurumsal bir yapıya kavuşmasına aşağıdakilerden hangisi sebep olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Nizamülmülk
Soru Açıklaması
16.
İhtiva ettiği hizmetler bakımından cömertlik, mertlik ve mürüvvet manalarına gelen fütüvvet teşkilatının daha da gelişmiş bir şekli olarak görülen, sonraları esnaf ve sanatkârlar birliğine unvan olarak verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi modern bilim ve felsefenin canlandığı dönemi kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "C" 12. ve 13. yüzyıllar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı klasik döneminde var olan örgün eğitim kurumlarındandır?
Doğru Cevap: "E" Medrese
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, tüm Orta Çağ boyunca sistemli ve örgün eğitim yapılmış alanlardan birisidir?
Doğru Cevap: "D" Hukuk
Soru Açıklaması
20.
Antik Mısır medeniyetinin eğitim ve bilim alanındaki en önemli icadı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" hiyeroglif
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.