Eğitim Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Tanzimat döneminde Osmanlıcılık akımı bağlamında  bir ulus devlet projesi olarak açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mektebi sultani
Soru Açıklaması
2.
"Her meslekte ve öğretim kademesinde çağdaş standartları belirleyerek, öğretim kurumlarını izlemek ve kredilendirmek" anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Akreditasyon
Soru Açıklaması
3.
1924’te Türk eğitim sisteminin çağdaşlaştırılması sırasında Atatürk tarafından Türkiye’ye çağrılarak Türk Eğitim Sistemi hakkında bir rapor hazırlayan 20. yüzyılın en büyük eğitim filozoflarından biri olarak sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" J. Dewey
Soru Açıklaması
4.
Amerikan eğitimcisi J.C. Holt ve J.T.Gatto gerçek eğitimin ancak toplumdaki okulları kaldırarak gerçekleştirilebileceğini belirterek ana eğitim kurumları oluşturulmasını öngörmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu ana eğitim kurumları ve hizmetleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaşam boyu eğitim hizmetleri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının danışma ve karar organlarıdır?
Doğru Cevap: "D" Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Millî Eğitim Şûrası
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Enderun mektebinde Padişahın resmi^ ve özel kıyafetleriyle ilgilenmek, onları temizlemek ve hazırlamakla görevli kişilerin eğitildiği koğuştur?
Doğru Cevap: "A" Seferli
Soru Açıklaması
7.
Sert bir yönetimle modern devletlerin kendi halklarını biçimlendirmeye çalışması ve bunun için zorunlu eğitim, zorunlu askerlik, nüfus ve vergi takibi gibi sistemleri kullanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Aydın despotizmi
Soru Açıklaması
8.
Illich’e göre; Gerçek eğitim ancak toplumdaki okulları kaldırarak  gerçekleştirilebilecektir.  Bunun  yerine nesneler, örnekler, eşler ve büyükler olarak dört ana eğitim kurumu oluşturulmalıdır. Aşağıdakilerin hangisi bu görüşün dışında kalır?
Doğru Cevap: "C" Eleştirel eğtim
Soru Açıklaması
9.
Çağının entellektüelizmine, uzmanlaşmaya ve kalıpçılığına karşı savaşan, fabrikasyon imalat yoluyla birçok malın üretiminde, insanın üretici şekillendirme becerilerinin geri plana atılmış ve estetik bilgilerin gerilemeye başlamış olduğunu ileri süren, gerçek eğitimin, biçimlendirici ve yaratıcı olması gerektiğini öne süren eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Lichtwark
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi çağdaş eğitim akımlarını çok etkileyen düşünürlerden olan Karl Marx'ın görüşüdür?
Doğru Cevap: "D" Kapitalizm “iş bölümü” (uzmanlaşma) ile insanı köleleştirmekte, kendine yabancılaştırmaktadır. 
Soru Açıklaması
11.
Türkiye dışındaki Türk toplulukları arasında 1922 yılında ilk defa Latin alfabesine geçme kararı alan devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Azerbaycan
Soru Açıklaması
12.
Çağının entelektüelizmine, uzmanlaşmaya ve kalıpçılığına karşısavaşan fikir adamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Lichtwark
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi  örgün eğitimin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "D" İdari kontrol altında yapılan resmî eğitim
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Postmodern eğitim akımının özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Farklı anlatımlar ve konular, farklılıkların ve çelişkilerin hoş görüldüğü kaotik bir ortam söz konusudur.
Soru Açıklaması
15.
Bir tıp doktoru olarak geri zekâlı çocuklarla uğraşılarından, eğitim ve öğretimin bireyselleştirilmesi ve ‘ilgi merkezleri’ konusundaki teorisini geliştiren O. Decroly, 1907’de dünyaca tanınan, “L’Ermitage” adlı okulunu kurdu ve onun okulunda insan hayatının dört temel ilkesi esas alındı. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bireyselleşerek çalışma ihtiyacı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıda verilen, II. Meşrutiyet döneminde açılan mesleki ve teknik okulların açılış tarihine göre doğru sıralanışı hangisidir?I.Orman Ameliyat Mektebi  II.Darülbedayi (Tiyatro Mektebi) III. Darüleytamlar (Yetimhaneler) IV.Sıhhiye Memurları Mektebi  V.Polis Mektebi 
Doğru Cevap: "C" V-IV-II-I-III
Soru Açıklaması
17.
Eğitimin, psikoloji ve etik üzerine kurulmasını ve öğretimin, “eğitici öğretim” olmasını savunan düşünür hangisidir?
Doğru Cevap: "A" J.F. Herbart 
Soru Açıklaması
18.
Sıbyan mekteplerinden sonra girilen ve eğitim süresi dört yıl olan ortaokulların ismi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Rüştiyeler
Soru Açıklaması
19.
Medreselerin bozulmasındaki birinci sebep aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Siyasetin ulemaya ve ilmi^ ortamlara müdahale etmesi, onları denetim altına alma politikaları ile pek çok müderrisin, ilmin dediğini değil de idarecilerin/siyasetin dediğini yapmaya yönelmesi.
Soru Açıklaması
20.
İnkalar “Quipas” tekniğinden aşağıdakilerden hangisinde yararlanmışlardır?
Doğru Cevap: "A" Muhasebe
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.