Eğitim Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
"İnsanları örgütlenmiş okul eğitiminden ziyade, kültür içinde eğitmelidir; bunun için de kültür eğitici olmalıdır. Eğitim “İskenderiye ağı”na (teorik bilgi) düşmüştür ve bu durumdan derhâl kurtarılmalıdır" fikirlerini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" F. Nietzsche
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Eğitim Mirasının Zayıf Taraflarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Batı tipi/modern bir eğitim sistemi kuruldu.
Soru Açıklaması
3.
Geleneksel Eğitimin Mısır’da kaçıncı yüzyılda temelleri atılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 7. yüzyıl
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda Osmanlı dışında özerk ve/veya bağımsız Müslüman ülke olma özelliğine sahip devletlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İran
Soru Açıklaması
5.
I. Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri II. Türk eğitimini yeniden yapılandıran yasal düzenlemeler ve uygulamalar III. Parti ve hüku^met programları IV. Eğitim şuraları ve bunlara öncülük eden kongre ve komisyonların kararları V. AB Müktesebatı Yukarıdakilerden hangisi-hangileri Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı esaslardandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
6.
Askeri alanda açılan ilk modern eğitim kurumu  aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Mühendishâne-i Bahr-i Hümâyun
Soru Açıklaması
7.
Bilge kişilere fildişi kulelerinden çıkıp “Allah’ın ikinci kutsal kitabı” olan tabiat anayı incelemeleri çağrısını yapan bilgin kimdir? 
Doğru Cevap: "C" Francis Bacon
Soru Açıklaması
8.
Tanzimat devri öncesi ve sonrasında kızların eğitimi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Tanzimattan sonra inas rüştiyesi denen kız ortaokulları açıldı.
Soru Açıklaması
9.
Sultan II. Mahmud’u Türk eğitim tarihinde seçkin bir konuma sahip kılan icraatlarından biri, 1824 yılında ilköğretimi belirli bölgelerde zorunlu hâle getiren bir ferman yayınlamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu fermanda belirtilen bölgelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" İstanbul
Soru Açıklaması
10.
18.yüzyıl ortalarından itibaren “aydın despotizmi” denilen sert bir yönetimle modern devletlerin kendi halklarını biçimlendirmeye çalışması ve bunun için zorunlu eğitim, zorunlu askerlik, nüfus ve vergi takibi gibi sistemleri kullanması, modern eğitim sistemlerinin oluşmasında etkili olan hangi faktörle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal Değişim
Soru Açıklaması
11.
Türk tarihçilerinin, Yakın Çağ’ı, Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecine girdiği Küçük Kaynarca Antlaşması ile başladığını düşünmektedir. Küçük Kaynarca Antlaşması hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1774
Soru Açıklaması
12.
Tanzimat dönemi, usul-i cedit hareketine paralel olarak yetiştirilen Türkiye'nin ilk modern pedagogu kimdir?
Doğru Cevap: "D" Selim Sabit Efendi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi G.W. Hegel'in eğitim görüşüdür?
Doğru Cevap: "A" Eğitim, insanı ahlaklı yapmak sanatıdır
Soru Açıklaması
14.
Tevhid-i Tedrisat kanununun esas amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öğretim birliğinin gerçekleştirilmesi
Soru Açıklaması
15.
Nizamiye medreselerinin benzerleri Anadolu Selçukluları ile Beylikler döneminde Anadolu şehirlerinde de kuruldu. Bu medreselerin en eskisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Altunaba
Soru Açıklaması
16.
I. Vezirlik yapmıştır II. Siyasetname adlı eseri yazmıştır III. Çocuk eğitimi ile ilgili bilgiler kaleme almıştır IV. Nizamiye Medreselerini kurmuştur Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Nizamülmülk'e ait bilgilerdendir?
Doğru Cevap: "D" Yalnız I, II ve IV 
Soru Açıklaması
17.
19. yüzyılın son çeyreğinde büyük şehir kültürüne, yani onların deyimiyle “asfalt kültürüne” ve özellikle de entelektüalizmine bir tepki olarak ortaya çıkan akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kır Eğitim Yurdu Akımı
Soru Açıklaması
18.
Mustafa Kemal Atatürk hangi kritik savaşın arefesinde Ankara'da Maarif Kongresini toplamıştır?
Doğru Cevap: "A" Sakarya Savaşı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yeni bir eğitim sisteminin kuruluş sürecini başlatmıştır?
Doğru Cevap: "B" Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
Soru Açıklaması
20.
Anaokulundan doktora derecesine kadar okulların sürelerini ve geçişleri gösteren grafiksel yapıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Okul kuruluş sistemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.