Eğitim Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Batı medeniyetinin gelişim evrelerine göre yapılan yaygın sınıflamaya göre Yakın Çağ hangi önemli olay ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" 1789 Fransız İhtilali
Soru Açıklaması
2.
İşitme Engelliler İlköğretim Okulu aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "B" Özel eğitim sınıfları ve kursları
Soru Açıklaması
3.
1775’te Avrupai tarzda ilk deniz mühendishanesi (Mühendishâne-i Bahr-i Hümâyun) açılmış; onu 1795’te açılan kara mühendishanesi (Mühendishâne-i Berr-i Hümâyun) izlemişti. Bu okullarda, ilk kez hangi yabancı dil öğretilmeye başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Fransızca
Soru Açıklaması
4.
Katı sınıflar sistemine bağlı olan okul anlayışına karşı gelerek öğretimin, öğrencinin bireysel yapısına göre esnekleştirilmesini öngören ve hareket noktasını, öğretimin organizasyonunda öğrencinin bireyselliğinin göz önüne alınmasının öngörüldüğü plan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Winnetka planı
Soru Açıklaması
5.
Michel Foucault, hangi eğitim akımının temsilcileri arasındadır?
Doğru Cevap: "A" Postmodern eğitim akımı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden  hangisi kır eğitim yurdu akımının savunucularından biridir?
Doğru Cevap: "B" Locke
Soru Açıklaması
7.
Eğitimde artık sanayi işi esas alınmalıdır ve eğitim özellikle yoksullara bir meslek kazandırmalıdır (“Öksüzler babası”) fikri aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Pestalozzi
Soru Açıklaması
8.
 • Devlet ile gayrimüslim vatandaşlar arasındaki bağlılığı kuvvetlendirme isteği
 • Gayrimüslimlerin bilgili, zeki ve  kabiliyetli çocuklarını bünyesinde tutma isteği
 • Herhangi bir Türk ailesinin Osmanlı hanedanına alternatif olmasının engellenmesi
 • Gayrimüslim nüfusunun her daim müslüman nüfustan fazla olması
 • Yukarıdakilerden hangileri Enderun’a Müslüman çocuklarının alınmamasının önemli sebeplerindendir?
  Doğru Cevap: "C" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  9.
  "Moderniteyi doğuran Rönesans, Reform, Aydınlanma ve Sanayi Devrimi gibi tarihî süreçleri yaşamayan çevre ülkelerinde 19. yüzyılda ortaya çıkan modernleşme çabalarının asıl amacı, Batı emperyalizmine karşı kendini savunacak güce ulaşmaktı."  Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki ülkelerden hangisi buna örnek olarak verilebilir?
  Doğru Cevap: "C" Japonya
  Soru Açıklaması
  10.
  18. yüzyıl ortalarından itibaren modern devletlerin kendi halklarını biçimlendirmeye çalışması ve bunun için zorunlu eğitim, zorunlu askerlik, nüfus ve vergi takibi gibi sistemleri kullanması hangi olgunun bir sonucudur?
  Doğru Cevap: "B" Aydın despotizmi anlayışının yaygınlaşması
  Soru Açıklaması
  11.
  Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevli olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Milli^ Eğitim S¸u^rası
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisinde Humboldt modelinin temel özelliği doğru olarak verilmiştir?
  Doğru Cevap: "B" Bilim vasıtasıyla eğitim
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid Döneminde Eğitimin Genel Özelliklerinden biridir?
  Doğru Cevap: "B" Bu dönemde okul, öğretmen ve öğrenci sayısı, Tanzimat Dönemi’ne göre katlanarak artmıştır. Bununla beraber söz konusu artış, ilk ve ortaöğretimde okullaşma oranını %10’un üzerine çıkaramadı. Bu dönemde eğitim alanında kaydedilen büyük gelişmelere rağmen, 1892-1893’te modern okulların tüm ilkokullara oranı, yaklaşık %14 gibi düşük bir seviyedeydi
  Soru Açıklaması
  14.
  Maarif Teşkilatına Dair Kanun çıkarılırken model olarak hangi ülke alınmıştır?
  Doğru Cevap: "A" Fransa
  Soru Açıklaması
  15.
  Orijinal bir felsefe sistemi ortaya koyarak Doğu’nun en büyük filozofu unvanını hak eden ve birinci öğretmen (muallim-i evvel) kabul edilen Aristo’nun eserlerini anlaşılabilir şekilde açıklayıp yorumladığı için ikinci öğretmen (muallim-i sa^ni^) denilen düşünür kimdir? 
  Doğru Cevap: "A" Farabi^
  Soru Açıklaması
  16.
  1871-1918 arasındaki dönemde dünyada zirvede olan ve birçok Nobel ödülü kazanan üniversiteler hangi ülkede yer alıyordu?
  Doğru Cevap: "C" Almanya
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yılların yükseköğretiminin özelliklerinden biridir?
  Doğru Cevap: "A" Üniversitelerde dikkate değer öğrenci patlamasının olması
  Soru Açıklaması
  18.
  1928 yılında Arap elifbasından Latin alfabesine geçilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  Doğru Cevap: "A" Türkçede 8 ünlü varken, Arapçada 3 ünlü harf olması
  Soru Açıklaması
  19.
  Beytülhikme nedir?
  Doğru Cevap: "E" Bağdat şehrinde kurulan kütüphane ve çeviri merkezi
  Soru Açıklaması
  20.
  19.yüzyıl başından itibaren üniversitelerin bilimsel araştırma yapıp bunları öğrencilere öğretme yollarının benimsenmesi aşağıda verilen hangi değişim faktörü ile açıklanmaktadır? 
  Doğru Cevap: "C" Bilimsel ve teknolojik değişim
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.