Eğitim Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Geleneksel okulları reddetmektedir. Çünkü eski okullar birer “esaret yuvası”, yeni okullar “özgürlük yuvasıdır”. Eski okullar “ceza kurumları”, yeni okullar “cezalandırmayan kurumlardır”. Görüşü hangi akıma ait bir görüştür?
Doğru Cevap: "B" Çocuktan Hareket Akımı
Soru Açıklaması
2.
1927 - 1928 öğretim yılında açılan,  ilkokul üzerine iki yıl öğretim süreli ve Türkiye’nin ilk özgün pedagojik deneyimi olan ilkokula öğretmen yetiştiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Köy Muallim Mektepleri
Soru Açıklaması
3.
19.yüzyıl başından itibaren Almanya’da bilimsel üniversite dönemini hangi bilim adamları başlatmıştır?
Doğru Cevap: "D" Von Humboldt ve Schleiermacher
Soru Açıklaması
4.
19 ve 20. yüzyıllarda Rusya’nın egemenliği altında yaşayan Müslüman ve Türk toplumları arasında ortaya çıkan ceditçilik (yenileşme) hareketinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gaspıralı İsmail Bey
Soru Açıklaması
5.
"Çarpık uygulamanın olumsuz sonucu alan bilgisi iyi fakat öğrencilerinin gelişim ve öğrenme özellikleriyle ilgili bilgi ve becerilerden ...............öğretmenler yüzünden eğitim ve öğretimin niteliğinin düşmesi olmuştur." Yukarıdaki boşluğu tamamlayan ifadeyi bulunuz.
Doğru Cevap: "A" yoksun
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "Nizam-ı Cedid" ifadesinin tanımı olarak yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Yeni Düzen anlamına gelmektedir.
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti'nde 1869 tarihinden sonra meydana gelen değişimlerle birlikte aşağıdakilerden hangisi eğitim sistemini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası antlaşmalar
Soru Açıklaması
8.
Tanzimat’tan sonra Osmanlı Devleti’nin çöküşünü durdurmak, onu yeniden güçlü ve gelişmiş bir devlet hâline getirmek için ortaya atılan fikir akımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlıcılık- İslamcılık-Türkçülük
Soru Açıklaması
9.
Budist eğitimin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tapınılacak üstün bir varlığa yer vermemeyi öngören öğretilerin öğretilmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki eğitimcilerden hangisi ''İş okulu” akımı içinde gösterilebilecek çağdaş eğitimciler arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" J.Locke
Soru Açıklaması
11.
Genelde modern ülkeler kaç yaşından itibaren çocukların bakım ve eğitimlerine resmî devlet desteği vermektedir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
12.
Sultan II. Mahmud, subay yetiştirmek için harp okulu olan Mekteb-i Harbiye'yi aşağıdakilerden hangi tarihte açmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1834
Soru Açıklaması
13.
"Bir milletin irfan ve genel eğitim siyasetinde milletin fikir ve duygu yönünden birliğini temin için [...] en doğru, en ilmi^ ve asri^ ve her yerde faydaları ve iyilikleri görülmüş" olarak açıklanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid-i tedrisat
Soru Açıklaması
14.
Milli Eğitim Bakanlığını; ‘merkez örgütü’, ‘taşra örgütü’, ‘yurt dışı örgütü’ ve ‘bağlı kuruluşlar’ olmak üzere dört bölümden oluşturan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
15.
“Emile veya Eğitim Üzerine” adlı eserinde çocuğu doğada, çok yönlü ve özgür olarak yetiştirmeyi öneren yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" J.-J.Rousseau
Soru Açıklaması
16.
Yürürlüğe giren Tevhîd-i Tedrisat Kanunu ekseninde alınan kararlar uyarınca medreseleri kapatarak mektep - medrese ikiliğine fiilen kaç yılında son vermiştir?
Doğru Cevap: "C" 3 Mart 1924
Soru Açıklaması
17.
 • 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır.
 • Asfalt kültürüne tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Karakter şekillendirme ön plana alınmıştır.
 • Yukarıda özellikleri verilen eğitim akımı hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Kır eğitim yurdu akımı
  Soru Açıklaması
  18.
  "Eğitimi deneysel psikoloji üzerine kurmaya çalıştı. Ona göre bilgi doğuştan gelmez, her şey sonradan tecrübeler ve duyumların iç algıya dönüştürülmesiyle öğrenilir. Eğitimci, öğrencilere tecrübe yaşatmalıdır. Okul, çocukların bireyselliklerine saygı göstermelidir." Burada bahsedilen eğitimci hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" John Locke
  Soru Açıklaması
  19.
  Kura^n-ı Keri^m’in okunması ile ilgili ilimlerin verildiği ihtisas medresesinin adı nedir?
  Doğru Cevap: "D" Da^rü’l-kurra
  Soru Açıklaması
  20.
  Kitabü’l-Mu^siki adlı eseri kim yazmıştır?
  Doğru Cevap: "D" Farabi
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.