Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Homo Sapiens ne demektir?
Doğru Cevap: "E" Akıllı insan
Soru Açıklaması
2.
U¨çüncü ve ikinci binyılda bir pazaryeri konumunda bulunan aşağıdakilerden hangisi kanalıyla Uzakdoğu veya Mısır’dan gelen mallar Mezopotamya’ya ulaştırılabiliyordu?
Doğru Cevap: "E" Dilmun
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yaklaşık 120000 - 110000 yıllarında günümüz insanının atası olan Homo türüne verilen addır?
Doğru Cevap: "C" Homo Sapiens
Soru Açıklaması
4.
Tahıl doldurulan kapların ağızlarının kapatılıp mühürlenmesi ilk hangi dönemde görülmüştür?
Doğru Cevap: "D" Ubaid Dönemi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki kentlerden hangisi Ur Sülalesi'nin siyasal ilişki kurduğu önemli ticaret merkezlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nippur
Soru Açıklaması
6.
İlk dinsel anlatılar hangi uygarlık tarafından yazılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sümer
Soru Açıklaması
7.
Güney Mezopotamya’da Babil ve çevresinde MO¨ ikinci binyılın ikinci yarısında Kassit döneminin sonlarında sınır bölgelerinde dikilen stellere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kudurru
Soru Açıklaması
8.
Güney Mezopotamya’da Babl ve çevresinde MÖ ikinci binyılın ikinci yarısında Kassit döneminin sonlarında sınır bölgelerinde dikilen steller nasıl adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" kudurru
Soru Açıklaması
9.
Uruk Dönemi'nde gök tanrısına ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" An'a
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki dönemlerin hangisinde çanak çömlek yapımında ortaya çıkan yeniliklerden biri yavaş dönen el çarkının kullanılmaya başlamasıdır?
Doğru Cevap: "E" Obeyd/Ubaid Dönem
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik olarak gelişmiş taş aletler yapmayı başarmıştır ve ölülerini ilk gömen insanlardır?
Doğru Cevap: "B" Homo Neanderthal
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, Ur kentinde Ay tanrısına adanmış, duvarlarla çevrili alandaki eserlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Dikili taş
Soru Açıklaması
13.
I. Assur Krallığı adının baş tanrı olan Assur'dan almıştır. II. Assur tarihi Eski Assur, Orta Assur ve Yeni Assur Krallığı olmak üzere üç başlık altında incelenir. III. Assur kenti döneminde önemli bir kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Assurlularla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I,II,III
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarının gelişiminde rol oynayan önemli faktörlerden biri değildir?  
Doğru Cevap: "B" Yönetim Şekilleri
Soru Açıklaması
15.
Akadlar Sümer ülkesine Hangi yolu izleyerek gelmişlerdir?
Doğru Cevap: "D" Fırat Nehrini takip ederek
Soru Açıklaması
16.
Sümerler'le ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ur Hanedanı’nın kurucusu Ziusudra adlı kraldı.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Güney Mezopotamya’da MÖ dördüncü binyılda yaşanmış olan etkileri günümüze ulaşan ikinci önemli gelişim çağındaki gelişimlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Yerleşik yaşam
Soru Açıklaması
18.
Akkad İmparatorluğu'nun kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kral Sargon
Soru Açıklaması
19.
Günümüzden 220000 yıl önce olasılıkla Homo Erectus’dan gelişen yeni bir insan türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Homo Neanderthal
Soru Açıklaması
20.
Mezopotamya’nın tarih öncesi yerleşmelerinden anıtsal tapınakların ve 3-5 metre yüksekliğinde dikilitaşların olduğu yerleşme aşağıdakilerden hangisindedir?
Doğru Cevap: "E" Göbekli Tepe
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.