Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Yün ve keten dokumacılığı hangi dönemde görülmüştür?
Doğru Cevap: "C" Halaf Dönemi
Soru Açıklaması
2.
“Yaratılış” ve “Tufan” gibi tek tanrılı dinlerle günümüze taşınan dinsel anlatılar ilk kez hangi uygarlık tarafından yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Sümer
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kral olan Naram-Sin’in,  Akkad ülkesi ve çevresinde yaptığı iş ve işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Lugalzagesi’nin yönetimindeki Uruk’un zapt edilmesi
Soru Açıklaması
4.
Sümer dininde tanrıların babası olarak bilinen ve Sümerlerin başlangıçtaki baştanrısı An'ın yerini almış olan tanrı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Enlil
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde insanın ortaya çıkışının Paleolitik dönemdeki tarihten günümüze doğru kronolojik olarak doğru sıralaması verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Homo Erectus- Homo Neanderthal- Homo Sapiens
Soru Açıklaması
6.
Bilinen en eski yazılı belgeler hangi yıllarda ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" MÖ 3200
Soru Açıklaması
7.
MÖ 4000-3100 yılları arasındaki dönemde ortaya çıkan gelişmeleri en iyi yansıtan Mezopotamya kenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uruk
Soru Açıklaması
8.
Akadlardan sonra en büyük Sami grubunu oluşturan Batı Sami kökenli Mezopotamya toplumu hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Amurrular
Soru Açıklaması
9.
Sümer'ler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Utu tanrıların babası olarak bilinirdi.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, , “Tanrı veya tanrıların özelliklerini, tapınağını, ibadet şeklini kapsayan tapınma ile ilgili eylemlerin tümüdür.” tanımını karşılayan terimdir?
Doğru Cevap: "A" Kült
Soru Açıklaması
11.
I.   Bu dönemde kültürel anlamda bölgesel farklılıklar fazla gözükmez. II.  Bölgede hayatları hayvancılık ve tarım ekonomisine dayanan köy toplulukları yaygındır.  III. Eski dönemdeki merkezi ve güçlü inanç sistemi bu dönemde görülmez. IV.  Yerleşmelerde gıda depolamaya yönelik birimler fazladır. Proto-Hassuna Pre-Hassuna Dönemi (MÖ 6000-5750) ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, III. Ur Sülalesi döneminde, çalışanlara yapılan ödeme cinslerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Gümüş
Soru Açıklaması
13.
Mezopotamya’daki Kassit egemenliği, Assur’un kısa süreli denetimi sonrasında doğudan MO¨ 1155 yılında gelen hangi Elam kralının saldırısı ile son bulmuştur? 
Doğru Cevap: "B" S¸utruk-Nahhunte
Soru Açıklaması
14.
Genel anlamda Kuzey Mezopotamya’da Çanak Çömlekli Yeni Taş Çağı’nın başlangıcı veya Erken Yeni Taş Çağı olarak kabul edilen dönem hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Proto-Hassuna Pre-Hassuna Dönemi
Soru Açıklaması
15.
Sümer edebiyatında ve mitolojisinde iz bırakan kral kimdir?
Doğru Cevap: "D" Şulgi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yazının geliştirilmesinin nedenlerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" Hayvancılığın gelişmesi
Soru Açıklaması
17.
Orta Mezopotamya’da öne çıkan ve siyasal arenada rol oynayan iki kent bulunmaktadır. Bunlardan Bağdat’ın kuzeydoğusunda, Dicle’nin kollarından Diyala Nehri vadisinde yer alan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Eşnunna
Soru Açıklaması
18.
Hangisi Sümer bilgelik tanrısıdır?
Doğru Cevap: "A" Enki
Soru Açıklaması
19.
Çayönü’nde altta işlik ve kışın barınma yeri olarak kullanılan mahzenlerin olduğu iki katlı yapılar hangi dönemde keşfedilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Yeni taş çağı
Soru Açıklaması
20.
Ziggurat nedir?
Doğru Cevap: "A" Tapınak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.