Hukuk Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
"Principatus Döneminin miladın ilk iki asrına rastlayan kısmı Roma’nın en güçlü, istikrarlı ve güvenli olduğu dönemdir. Bu özellikleri sebebiyle bu döneme Roma Barışı anlamında ........ denir." Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Pax Romana
Soru Açıklaması
2.
I- Dini menşeilidir II- Müstakil bir hukuk sistemidir III-Umumidir IV-Devamlıdır V-Meselecidir Yukarıda sayılanların hangileri İslam Hukukunun özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
3.
Yabgu nedir?
Doğru Cevap: "B" Devlette kağandan sonra gelen en önemli kişi yani kağanın yardımcısı ve naibine verilen isimdir.
Soru Açıklaması
4.
Comitia Curiata nedir?
Doğru Cevap: "D" Halk Meclisleri
Soru Açıklaması
5.
İmam Ahmed bin Hanbel'in hadîs kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" El-Müsned
Soru Açıklaması
6.
Cumhuriyet Döneminde imperium yetkilerine dayanarak Roma hukukunun gelişmesine çok büyük katkı sağlayan magistralık, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Praetor
Soru Açıklaması
7.
İslam hukuki müeyyideleri yalnızca dünyevidir. İslam hukukuna göre verilen hükümler zaman ve mekana göre değişmez. İslam hukuku müstakil ve kendine has bir hukuk sistemidir. İslam hukukunun özelliklerine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Yalnız III
Soru Açıklaması
8.
Uygur Devleti’nin kamu hukuku ve özel hukuku ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kan hısımlığı evlenmeye engeli değildir.
Soru Açıklaması
9.
Hitit Hukuku'nda hırsızlık fiilini işleyen köle, hür bir kişinin ödeyeceği miktarın yarısı kadar tazminat öder ve ilâve bir ceza olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaktadır? 
Doğru Cevap: "D" Burnu ve kulakları kesilir
Soru Açıklaması
10.
"MÖ 753’ten başlayıp üçüncü Pön savaşının sonu olan MÖ 150 yılına dek süren dönem Eski Hukuk Dönemi olarak isimlendirilir. Bu dönemde Roma yurtdaşlarına .......... adı verilmekteydi. Bu sebeple eski hukuka yurtdaşlar hukuku anlamında ........... deniyordu." Verilen metinde yer alan boşluklar, sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doldurulmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Quirites - Ius Quiritum
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukukunun Hususiyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hususidir 
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Devleti'nde sivil yönetimle ilgileri olabileceği gibi aynı zamanda askerî komutanlar olarak da görünen, çalışkanlıkları ve başarıları ile yükselmiş ve halk içinden çıkmış büyük devlet memurudur?
Doğru Cevap: "E" Tarkan
Soru Açıklaması
13.
Hammurabi Kanunnamesinde cezalandırma ilkesi olarak aşağıdakilerden hangisi temel kabul edilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Kısas İlkesi
Soru Açıklaması
14.
İnsanlığın bilinen en eski yazılı hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Urukagina Yasaları
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sünni olmayan mezheplerdendir?
Doğru Cevap: "C" Şiilik mezhebi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarda varislik ile ilgili söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Baba öldükten sonra küçük kız çocuğuna mirastan aylık gelir verilir.
Soru Açıklaması
17.
Seçeneklerden hangisi, Çin kaynaklarına göre, Göktürklerde büyük suçlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" yaralama
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Şer'i Hukuka göre harbi gerektirecek durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Düşman tecavüzlerini def etmek 
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kuma için söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Kumaların çocukları babalarının servetinden pay alamazlar.
Soru Açıklaması
20.
Hint’te Ceza Hukuku ile ilgili en eski düzenlemeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Manu - Yajnavalkiya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.