Hukuk Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Mezopotamya hukuk metinleri içinde en kapsamlı, en ayrıntılı, en pratik ve en seküler olanı olarak bilinen yasanın adı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Hammurabi Kanunnamesi 
Soru Açıklaması
2.
Hükmü âyet ve hadîsten anlaşılamayan bir şeyin hükmünü, bu şeye benzeyen başka şeyin hükmünden anlamaya ne denir?
Doğru Cevap: "C" Kıyas
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Sümerce yazılmış yasalardan biridir? 
Doğru Cevap: "D" Ur-Nammu Yasaları
Soru Açıklaması
4.
Kutadgu Biligde aşağıdakilerden hangisinin devlet teşkilatı ve kamu görevlileri ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Uygurlar
Soru Açıklaması
5.
Hitit toplumunda köleler ve serf durumundaki köylülere ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "C" Namralar
Soru Açıklaması
6.
 • Kanun yapmak, kağanın görevlerindendir.
 • Hükümdarın oğlu kumadan doğmuşsa hükümdar olamaz.
 • Poligami yasaktır.  
 • Hun Devleti'nin hukuk sistemine ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" I ve II
  Soru Açıklaması
  7.
 • Ceza hukuku "kısas" ilkesine dayanmaktaydı.
 • Cezanın şahsiliği ilkesinin Çin'in kuruluşundan bu yana kamu hukukuna hâkim olması Kadim Çin hukukunu diğer hukuk sistemlerinden farklı kılar.
 • Salt belgeye dayalı bir yargılama söz konusudur. 
 • Kadim Çin kamu hukuku ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması
  8.
  Hun hükümdarlar aşağıdaki ünvanlardan hangisi ile anılmamışlardır?
  Doğru Cevap: "B" Tekin
  Soru Açıklaması
  9.
  Roma Devleti'nin siyasi tarihi ne zaman başlamıştır?
  Doğru Cevap: "A" MÖ 753
  Soru Açıklaması
  10.
  İmam Şafii'nin hukuk metodolojisi sahasında yazdığı ve bu alanda günümüzeulaşan ilk kitap aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Er-Risâle fi’l-Usul
  Soru Açıklaması
  11.
  Isparta’da  hangi hukuksal uygulama Roma Cumhuriyet Dönemindeki yönetim ile benzerlikler göstermektedir?
  Doğru Cevap: "A" İki kral olması
  Soru Açıklaması
  12.
  I. İlk İmparatorluk Dönemi II. Krallık Dönemi III. Cumhuriyet Dönemi IV. Son İmparatorluk Dönemi Roma devletinin geçirmiş olduğu siyasi dönemlerin kronolojik sıralaması, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Doğru Cevap: "B" II - III - I - IV
  Soru Açıklaması
  13.
  Katı ve şekilci bir gelenek hukuku olan ius civilenin yanında, ona destek olmak için ortaya konan ve şeref makamı olan magistraların oluşturduğu ilkelerden oluşan hukuka, ne ad verilmektedir?
  Doğru Cevap: "C" Ius Honorarium
  Soru Açıklaması
  14.
  Hangisi Roma Devletinin siyasi dönemlerinden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "C" Büyük İmparatorluk Dönemi
  Soru Açıklaması
  15.
  İslâm hukukuna dair bir meselenin hükmünü bildiren hukukçu görüşü olup, bir içtihadın, müşahhas hâdiseye tatbikine ne denir?
  Doğru Cevap: "A" Fetva
  Soru Açıklaması
  16.
  Hitit hukukuna göre borcun ödenmemesinin sonucu nedir?
  Doğru Cevap: "C" Borçlunun köleleştirilmesi
  Soru Açıklaması
  17.
  İslam miras hukukunda annenin payı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" 1/6
  Soru Açıklaması
  18.
  Roma hukukuna yeni bir nitelik kazandıran ve Iustinianus Döneminde ortaya konulan derlemenin adı nedir?
  Doğru Cevap: "E" Corpus luris Civilis
  Soru Açıklaması
  19.
  Hukuk, kanun koyucunun gayret ve uğraşısı ile yani müdahale edilerek değil, zaman içerisinde, şartların olgunlaşmasıyla, gizli ve sessiz bir şekilde tıpkı bir dil gibi ihtiyaçlar karşısında gelişerek ve değişerek ortaya çıkar. Yukarıda temel düşünce biçimi kısaca özetlenen hukuk düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Tarihçi Hukuk Okulu
  Soru Açıklaması
  20.
  Hunlarda Tanrı-Kut'tan sonra gelen en yüksek unvan hangisidir? 
  Doğru Cevap: "A" Toki
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.