Hukuk Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdaki vakıf türlerinin hangisinden sadece fakirler yararlanabilir?
Doğru Cevap: "A" Aşevi
Soru Açıklaması
2.
Savaş harcamaları gibi devletin olağanüstü giderleri için saldığı vergilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Avârız 
Soru Açıklaması
3.
 • Padişahın yasama, yürütme ve yargı alanlarında sınırlı yetkisi bulunur.
 • Padişah sahibi olduğu yetkileri bizzat kullanmak zorunda değildir, çeşitli organ ya da makamları görevlendirerek de yetkilerini kullanabilir. 
 • Padişahın yargı yetkisi sınırlı olması ile kastedilen yargı yetkisini kadılarla paylaşmak zorunda olmasıdır.
 • Padişahın yetkilerine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" Yalnız II
  Soru Açıklaması
  4.
  "Osmanlı Hukuku" kavramı anlatılmak istenen nedir?
  Doğru Cevap: "B" İslam hukukunun Osmanlı yorum ve katkılarıyla uygulanan hukuk
  Soru Açıklaması
  5.
  Medine vesikası İslam Hukukunun hangi tarihi devresinde yapılmıştır?
  Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber Devri
  Soru Açıklaması
  6.
  I. Osmanlı Devleti’nde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için bütçe gelirlerine olabildiğince az yüklenilmiştir. II. Eğitim, sağlık ve bayındırlık hizmetleri büyük oranda vakıflar aracılığıyla ifa edilirdi. III. Askeri hizmetler klasik dönemde büyük oranda vergi gelirleri kullanılarak sağlanırdı. Osmanlı devletinde vergi ve finansal sistem ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması
  7.
  İslam ceza hukuku ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "B" İslam ceza hukukunda en yaygın ayrım suçların hakkullah ve hakkulibâd olarak ayrılmasıdır.
  Soru Açıklaması
  8.
  Osmanlıda şer'i örfi hukuk ilişkisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlıştır?
  Doğru Cevap: "E" Örfi hukuk ile şer’i hukuk birbirine karşıt, birbiriyle yarışan iki ayrı hukuk sistemidir.
  Soru Açıklaması
  9.
  Osmanlı hukuk sisteminde fetvanın önemi hakkında hangi bilgi doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti vilayet, sancak, kazâ gibi idarî birimlere sadece müftüler tayin etmiştir.
  Soru Açıklaması
  10.
  Taşınmaz bir malın kira bedeli karşılığında ölene kadar kiracının tasarrufunda kalması ve kiracının ölmesiyle de yerine mirasçılarının geçmesi esasına ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "E" İdâre-i Vâhide-i Kadîmeli
  Soru Açıklaması
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi ceza verme yetkisinin mutlak olarak devlete ait olması anlamına gelir?
  Doğru Cevap: "B" İhkâk-ı hak yasası
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi ‘resepsiyon’ kavramını karşılamaktadır?
  Doğru Cevap: "C" Almak
  Soru Açıklaması
  13.
  Divan-ı Hümayun toplantısından sonra orada konuşulmayanları konuşup neticelendiren aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Veriazam Divanı
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Kanunnameleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?
  Doğru Cevap: "C" Fatih, II. Bayezid, Yavuz, Kanuni kanunnameleri kadılara ve mahalli idarecilere hitaben ceza, arazi ve vergi meselelerini düzenlerler
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi hukuk resepsiyonu sebepleri arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "C" Dini değerleri baz alan hukuk sisteminin benimsenmesi
  Soru Açıklaması
  16.
  Osmanlı Devletinde Tanzimat Dönemi aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
  Doğru Cevap: "A" Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun ilanı
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" Sekizinci uyum paketiyle, tüm kanunlardaki ‘ölüm cezası’ ibareleri kaldırılmıştır.
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi 1926 tarihli Medeni Kanun'u oluşturan bölümlerden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "C" Borçlar Hukuku
  Soru Açıklaması
  19.
  II. Meşrutiyet kaç yılında ilan edilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" 1908
  Soru Açıklaması
  20.
  I. Kazasker II. Padişah Divanı III. Padişah Osmanlı Devletinde kadının kararından hoşnut olmayan taraf davasının bozulması için yukarıdakilerden hangisine başvurulabilirdi?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.