Hukuk Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Aşağıdaki kanunlardan hangisi için, İtalya'daki ilgili kanun esas alınarak resepsiyona gidilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Aile vakıfları hususunda Ebu Yusuf'un görüşü esas alınmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunun dönemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Meşrutiyet Dönemi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 2010 Anayasa değişikliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" O¨lüm cezası ve genel müsadere cezası verileme- yeceği anayasal hükme bağlandı.
Soru Açıklaması
5.
Geliri bir köy veya mahalle halkının veya esnafın beklenmedik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan vakıflara ......... denilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Avârız Vakıfları
Soru Açıklaması
6.
Kadı defteri, kadı sicili, kadı sicilleri veya zabt-ı vekayi gibi çeşitli tabirlerle adlandırılan Osmanlı hukuku kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şer'iye sicilleri
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı'da ticaret hukuku hangi ülkeden resepsiyon yoluyla alınan yasalarla düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
8.
İcâreteynli vakıflar gibi harap olmuş vakıf gayrimenkullerin yeniden gelir getirir hale iadesi amacıyla icat edilmiş bir vakıflara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mukataalı Vakıflar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile başlayan Osmanlı Devletinin modernleşme döneminde, devletin yargı örgütünde görülen mahmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Cemiyet
Soru Açıklaması
10.
2004 yılında kabul edilen, Cumhuriyet savcısına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verme yetkisi hangi kanun kapsamında tanınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ceza Muhakemesi Kanunu
Soru Açıklaması
11.
I-Fransa II-Hollanda III-Sardunya IV-Prusya Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi (Deniz Ticaret Kanunu) yapılırken yukarıdaki hangi ülkelerin düzenlemelerinden yararlanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
12.
Cizye  gayrimüslimlerin zorunlu askerliğe tabi tutulması sonucu hangi yıl kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1909
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk Medeni^ Kanununun getirdiği yeniliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Kıyas yasağı açıkça hükme bağlanmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devletinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kanun-ı Esasiye
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yapılan değişikliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Katma Değer Vergisinin getirilmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi had suçlarındandır?
Doğru Cevap: "B" Şarap içme
Soru Açıklaması
17.
 • Edinilmiş mallara katılma rejiminin yasal mal rejimi olarak kabul edilmesi
 • Medeni nikahın bir zorunluluk olarak getirilmesi 
 • Miras bırakanın tasarruf özgürlüğünün genişletilmesi
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren Medeni Kanun'un getirdiği yeniliklerdendir?
  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması
  18.
  Osmanlı Devletinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Kanun-ı Esasi
  Soru Açıklaması
  19.
  Osmanlı Devletinin adaletname denilen, bezeri hatt-ı hümayunları yayınlama geleneğinin devamı olan ve onu diğer adaletnamelerden ayıran şey padişahın kendi kendisini sınırlaması olan ferman aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Tanzimat Fermanı 
  Soru Açıklaması
  20.
  Tanzimat Dönemi başlarında çıkarılan tüm kanun ve nizamnameleri hangi kurum hazırlamıştır?
  Doğru Cevap: "A" Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.