HUKUKUN DEĞİŞİK ANLAMLARI

HUKUKUN DEĞİŞİK ANLAMLARI

Pozitif (Olağan-Müspet)Hukuk

 • Olağan hukuk, müspet hukuk, yürürlükteki hukuktur.
 • Bir ülkede belli bir dönemde uygulanan yazılı ve yazısız kuralların tamamını kapsar.
 • Anayasa, Yasa, KHK, Uluslar Arası Antlaşmalar, Tüzükler, Yönetmelikler, Örf ve Adetler
 • Örnek: Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması nedeniyle dava açabilir.
 • Türk Hukuku, Alman Hukuku vb. o ülkede uygulanan hukuk kurallarının tamamı akla gelir.

Mevzu Hukuk

 • Yetkili bir merci tarafından konulmuş, halen yürürlükte olan, yazılı hukuk kurallarının tamamıdır.
 • Mevzuat kuralları (Yazılı)
 • Türk Hukuk mevzuatı şunlardır: Anayasa. Yasa, KHK, Uluslar arası Antlaşmalar, Tüzükler, Yönetmelikler, Genelgelerdir.
 • Örnek: Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme davacının ikametgâhı veya eşlerin davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.(Pozitif, Mevzu, Objektif, Şekli hukuktur.)

Tabi (Doğal) Hukuk                                                                                     

 • Olması gereken kurallardır. Var olan kurallarla ilgilenmez.
 • Daha adil olanı araştırır, aklı rehber alır.
 • İdeal hukuktur.
 • Örnek: İdam cezasının 2004’ten önce kaldırılmasından önce herkese yaşama hakkının tanınmak istenmesi ideal hukuktur.

Tarihi Hukuk

 • Yürürlükte olmayan kurallar.
 • Örnek: 2004’te idam cezasının kaldırılmıştır.

 

Maddi Hukuk

 

 • Hakları belirleyen, hakkı veren ve yükümlülükleri yükleyen hukuktur.
 • Kişilerin hukuki durumlarını ve kişilerin birbirleriyle ilişkilerini düzenler.
 • Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu gibi.

 

Usul(Şekli) Hukuku

 

 • Hakların nasıl korunup sağlanacağını ve hakkın ihlali halinde hakkı talep yollarını gösterir.
 • Yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceğini, hukukun ihlali ve yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bunların nasıl korunacağını ve yaptırımın nasıl uygulanacağını gösterir.
 • Yargı Hukukudur.

Objektif Hukuk

 

 • Herkes için geçerlidir ve kurallardır.

 

Sübjektif Hukuk

 

 • Yetkiyi ifade eder.

 

Kamu Hukuku

 

 • Devlet ile devlet veya devlet ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenler.
 • Devletin kuruluşunu, organlarını ve idaresini ele alır.

Özel Hukuk

 

 • Eşit kişiler arasındaki ilişkileri düzenler. Bunlar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen tüm kurallardır.