II. Selim Dönemi (1566-1574), III. Murat Dönemi (1574-1595)

II. Selim Dönemi (1566-1574), III. Murat Dönemi (1574-1595)

II. Selim Dönemi (1566-1574)

SELİM: Kanuni’den sonra başa geçti. Fakat yönetim uzun süre Osmanlı veziri Sokullu Mehmet Paşa’nın elinde kaldı. Sokullu, bilgi ve tecrübesiyle Kanuni’yi aratmadı. 1571 yılında Kıbrıs fethedildi. Lehistanla iyi ilişkiler kurularak, Osmanlıların Avrupa’daki üstünlükleri daha da güçlendirildi. 1579 yılında Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükselme Devri sona erdi.

Sakız Adası’nın Fethi (1566)

Yemen’in yeniden Fethi

Projeler

Kıbrıs’ın Fethi

Portekiz’e karşı Açe (Endonezya/Sumara) Sultanlığına yardım gönderildi.

İnebahtı Deniz Savaşı (Papa V. Pius)

Tunus’un yeniden fethi

Üçüncü Murat (1574-1595)

II. Selim ve III. Murat Dönemi Lehistan’ın Osmanlı himayesine alınması

Fas’ın Osmanlı himayesine girmesi ve Kasrül Kebir Savaşı

1578 yılında Osmanlı ve Osmanlıların müttefiki olan Fas sultanı Abdülmelik ile Portekiz kralı Sebastian ve Portekizlilerin müttefiki III. Ebu Abdullah Muhammed el-Mütevekkil’in kuvvetleri arasında yapılan deniz savaşıdır. (Üç Kral Savaşı)

İran ile Savaş (1578-1590)

  • Çıldır Savaşı
  • Meşaleler Savaşı
  • Alivar Savaşı

(Özdemiroğlu Osman Paşa Safevileri yendi.)

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi (1564-1579) :Sokullu Mehmet Paşa; Kanuni, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde sadrazamlık yaptı. Bu dönemde 1568’da Sakız Adası Cenevizliler’den alındı. 1569 Endonezya seferi. 1570 yemen isyanının bastırılması Yemen’in egemenliği sağlandı. 1571’de İnebahtı Savaşı’nda Haçlı donanmasına yenildi. 1571 yılında Venediklilerden Kıbrıs Adası alındı.  Sokullu bu fethin arkasından kendisini ziyarete gelen bir Venedik elçisine şu sözleri söylemişti; “Ziyaretinizin sebebini anlıyorum, İnabahtı yenilgisinin üzerimizdeki etkisini anlamaya çalışıyorsunuz. Fakat unutmayın ki, biz sizden Kıbrıs’ı almakla kolunuzu kestik. Halbuki siz donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı traş etmiş oldunuz. Kesilen kol yerine gelmez. Lakin traş edilen sakal eskisinden daha gür çıkar. 1574 Tunus İspanyollardan alınarak Osmanlı topraklarına katıldı. Lehistan 1575’te Osmanlı himayesine girdi. 1577’de Fas Portekizlilerden alındı. İngilizlere ticari imtiyazlar sağlandı. 1568 Avusturya, 1578 İngilizlere kapitilasyonlar verildi. Fransızlara verilen kapitilasyonlar genişletildi.

Sokullu Mehmet Paşa’nın Projeleri : Sokullu sadrazamlığı süresince Doğu Avrupa Türkleri ile Kafkasya bölgesini Osmanlı Devleti’ne bağlamak istedi. Don ve Volga Irmaklarını bir kanalla birleştirerek, Karadeniz’den Hazar’a geçmeyi planladı. 1579 yılında Süveyş Kanalı’nı açmayı düşündü, böylece, Hindistan ve Endonezyadaki Müslümanlara yardım etmeyi planladı. Sokullu 1579 yılında hançerlenerek öldürüldü, projeleri de uygulamaya konulamadan yarım kaldı.

Ferhat Paşa Antlaşması (1590)

Aras Nehri’nin güeyinde Tebriz, Karadağ, Şehrizor, Ardelan, Kirmanşah, Luristan, Huzistan ve Nihavend Osmanlı hakimiyetine girdi.

Aras Nehri’nin kuzeyinde Gürcistan, Dağıstan, Şirvan Osmanlı hakimiyetine girdi.

Tarihçi Hammer, III. Murad’ın saltanatı boyunca 11 defa sadrazam, 7 defa şeyhülislam değiştirdiğini, düşüncelerinde bir istikrar bulunmadığını, zevke, tasavvufa ve şiire eğilimli bir insan olduğunu, etrafında remilciler, müneccimler dolaştığını bildirmekte ve bu yönüyle eleştirmektedir.