İlk Müslüman Türk Devletleri
Deneme Ara Sınavı 1
1.
"Ortaçağ Türk devletlerinde devlet, adını genellikle devleti kuran hanedanın atasından yani kan bağından, kurulduğu coğrafyadan, hiyerarşik konumundan veya inanç yapısından almaktadır." Verilen bilgi göz önünde bulundurulduğunda aşağıda Karahanlılar için tarih boyunca verilen isimler kendi içinde bir grup oluşturduğunda hangi isim açıkta kalmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Hânân-ı Türkistan
Soru Açıklaması
2.
Türk Hakanlığı’nın ikiye ayrılmadan önce ülkenin doğusundaki en önemli olay 1018 yılında aşağıdakilerden hangisinin Balasagun’a kadar yaklaşan istila hareketidir?
Doğru Cevap: "B" Hıtaylar
Soru Açıklaması
3.
Semerkand merkezinde Batı Türk Hakanlığı fiilen kurularak doğudan ayrılıran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Böri Tegin
Soru Açıklaması
4.
İdil Bulgarlar İslamiyeti hangi tarihlerde benimsediği kabul edilir?
Doğru Cevap: "E" X. Yüzyılın başlarında
Soru Açıklaması
5.
Abbasiler Dönemi Türk-Arap ilişkilerinde, Türk hakimiyetinin zirvede olduğu bir dönemin başladığı devir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Samerra devri
Soru Açıklaması
6.
Oğulcak Kadır Han ile kurduğu dostluğun ardından bu dostluğa dayanarak kendi İslam inancının mabedini yapmak üzere, ondan, bir yer isteyen ve buraya bir cami inşa ettirerek Artuç’u küçük bir Müslüman belde haline dönüştüren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Nasr Sâmânî
Soru Açıklaması
7.
Avfî ve el-Mervezî’ye göre, devleti kuran Karlukların dokuz boydan oluşan birliğinden üçünü temsil eden boy hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çiğiller
Soru Açıklaması
8.
Ruslar İdil Bulgarlarına karşı ilk ciddi galibiyetini hangi şehri yakarak almışlardır?
Doğru Cevap: "A" Bryahimov
Soru Açıklaması
9.
Özkend’i merkez edinerek Türk Hakanlığı’nın batıdaki faaliyetlerini buradan yöneten hakan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tonga Tegin Nasr
Soru Açıklaması
10.
Karahanlılar devletinde İslam, resmi^ din olarak aşağıdakilerden hangisinin döneminde tanınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Baytaş Musa^
Soru Açıklaması
11.
935 Fustat’a askerlerini sokarak Muhammed b. Tugç, Mısır ve Suriye’de hangi yeni devletin temellerini atmış oldu?
Doğru Cevap: "A" Ihşidiler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, mutasavvıf Ebû Nasr Sâmânî dolayısı ile manevî bir merkez konumunda olan Artuç’tan sonraki manevi merkez olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Buhârâ
Soru Açıklaması
13.
I- Hazarların Musevi olması II- Hârizm ve Sâmânîlerle geliştirilen ticaret ilişkileri III- Abbasi akınları İdil Bulgarlarının İslamiyeti seçmelerinin nedeni yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?
Doğru Cevap: "A" I, II
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi  İslâm ülkeleriyle Türk ülkeleri arasında ticaretin en yaygın olduğu ve yoğunluk kazandığı bölgelerdir?
Doğru Cevap: "C" Mâverâünnehr, Harizm.
Soru Açıklaması
15.
Türklerin İslam’a girmesinde payı olan en önemli yapılardan biri olan ve başlangıçta atın bağlandığı veya sınır bölgelerde gazaya çıkıldığında düşmanın hilesini def etmek için ikamet edilen yerler anlamına gelen kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ribat
Soru Açıklaması
16.
Selçuklular Dandanakan zaferini hangi devlete karşı kazanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Gazneliler
Soru Açıklaması
17.
Türk Hakanlığı’nın halife ile doğrudan temasının kesilmesine neden olan güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gazneliler
Soru Açıklaması
18.
Bazı Ortaçağ İslam devletlerinde, özellikle Abbasilerde idari yetkilere de sahip, genellikle Türk asıllı kumandanlara verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emîrü’l-ümerâ
Soru Açıklaması
19.
Ruslar resmi olarak Hristiyanlığı kaç yılında kabul etmişlerdir?
Doğru Cevap: "A" 988  
Soru Açıklaması
20.
IX. yüzyılın sonlarından itibaren bir şehrin veya bölgenin muhafaza ve asayişinden sorumlu komutanı ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" S¸ihne
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.