İlk Müslüman Türk Devletleri
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Gazneli Mahmud'un hocası ve şeyhi olan İdil Bulgar bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hoca Ahmed Bulgarî
Soru Açıklaması
2.
Hangi yılda Moğollar, başta Bilyar şehrini, daha sonra da diğer şehirleri tahrip etmiş, Bulgarların topraklarına el koymuş olup İdil Bulgar Devleti’nin topraklarında AltınOrda Devleti kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1236
Soru Açıklaması
3.
Samani devletinin kendi ülkelerine iltica eden Oğuz Boylarını iyi karşılama nedeni aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "A" Askeri gücünden yararlanma
Soru Açıklaması
4.
747 yılında Horasan’da Emevîler’e karşı büyük bir isyan hareketinin başlamasına yol açan sebep nedir?
Doğru Cevap: "E" Emevîler’in Arap olmayan Müslümanlara (mevâlî) ikinci sınıf insan muamelesi yapmaları.
Soru Açıklaması
5.
Hangi hakan döneminde İslamiyet bütün ülkede resmi din olarak tanınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Baytaş Arslan Han
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
7.
Tuluniler devleti hangi bölgede hüküm sürmüşlerdir?
Doğru Cevap: "E" Mısır ve Suriye
Soru Açıklaması
8.
Mısır ve Suriye’de hüküm süren Tuluni devleti kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 868
Soru Açıklaması
9.
Türkler tarih boyunca aşağıdaki dinlerden hangisini benimsememiştir?
Doğru Cevap: "E" Helen Dini
Soru Açıklaması
10.
Mâverâünnehr bölgesinin ele geçirilmesinde büyük rol oynayan Kuteybe b. Müslim hangi bölgenin valisidir?
Doğru Cevap: "A" Horasan
Soru Açıklaması
11.
Taryat (Terhin) kitabesi kimlere aittir?
Doğru Cevap: "E" Uygurlar
Soru Açıklaması
12.
Ülkenin batı tarafını yöneten Buğra Han Harun ölünce yerine kim geçmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Tonga Tegin Nasr
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Bulgarların Hazar devletine olan bağlılıklarının zayıf olduğunu gösteren bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Bulgarların İslamiyet’i kabul etmesi
Soru Açıklaması
14.
Gök Türklerde hükümdar ailesine mensup olmayan ve tâbi ülkelerde vergi ve gümrük resimlerini kontrol eden idarecilere verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tudun
Soru Açıklaması
15.
....... unvanı hakandan sonra gelen ve ülkenin bir bölümünü yöneten hanedan mensubuiçin kullanılmakla birlikte, halktan olup hakandan iki derece aşağıda olan boy beylerine ve onların temsil ettiği siyasî teşekküllere de isim olabilmektedir. Boşluğa gelmesi gereken tanım hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yabgu
Soru Açıklaması
16.
992’de Buhara üzerine yürüyen Buğra Han Harun’a iltihak eden İla^k dihka^nı ve “dihka^nü’l-celi^l” unvanı sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mansur b. Ahmed
Soru Açıklaması
17.
XI. yüzyılın başından itibaren kaynakların “Türk Denizi” olarak tavsif ettikleri coğrafya aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mâverâünnehr
Soru Açıklaması
18.
Göktürklerin sembolü olan ve diğer Türk devletlerinde de önemli olan kurdun eski Türkçedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Böri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki bölgelerden hangisi IX. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk Hakanlığının batı sınırını oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Maveraünnehr
Soru Açıklaması
20.
Türklerin İslâm öncesi millî dinî aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gök Tanrı dini
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.