İlk Müslüman Türk Devletleri
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi, Zaysan-Urungu-Alagöl üçgeni içinde yaşıyan, Türgişler gibi Gök-Türklerin bir kolu, hatta akrabası olarak gösterilen boydur?
Doğru Cevap: "A" Karluklar
Soru Açıklaması
2.
Farsça bir isim olan Afrâsyâb’ın Türkçe adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alp Er Tonga
Soru Açıklaması
3.
İslamiyet’in İdil Bulgarları arasında resmi din olarak kabul edilmesi hangi tarihte olmuştur?
Doğru Cevap: "D" X.yüzyılın başlarında
Soru Açıklaması
4.
İslamiyet, İdil Bulgarları tarafından ne zaman resmi din olarak kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" X. yüzyıl başı
Soru Açıklaması
5.
İdil Bulgarlarındaki bilimsel gelişmeler göz önüne alındığında, hangi bilimsel alanda daha ileriye gittikleri söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Tıp
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Araplar ile Çin’in 751 yılında karşı karşıya geldiği savaşın adıdır?
Doğru Cevap: "A" Talas
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Ruslarla Bulgarlar arasında barış antlaşmasının imzalanmasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Moğol birliklerine karşı ortak hareket etme isteği  
Soru Açıklaması
8.
Hindistan'a seferler düzenleyerek bu bölgede İslamiyetin yayılmasını sağlayan hükümdar kimdir?
Doğru Cevap: "A" Gazneli Mahmud
Soru Açıklaması
9.
İslam devletlerinde gayrimüslimlerin erkeklerinden alınan baş vergisine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Cizye
Soru Açıklaması
10.
Genel görüşe göre dağılan bir çok Türk boyunu çatısı altında toplayan Menglig Tegin  ya da Pan Tegin İslam kaynaklarında yer alan hangi hükümdarla ile aynı kişiydi?
Doğru Cevap: "A" Bilge Kadir Han
Soru Açıklaması
11.
Takip ettiği ılımlı politika ile Mâverâünnehr halkının akınlar halinde İslamiyete geçmesini sağlayan Emevi halifesi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ömer b. Abdülaziz
Soru Açıklaması
12.
Hakanlığın kurulmasında aşağıdaki boylardan hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Peçenekler
Soru Açıklaması
13.
Sâmânî Devleti'nin tarih sahnesinden çekildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 999
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilereden hangisi Rus istilasına uğrayarak yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hazarlar.
Soru Açıklaması
15.
Tulunilerin yıkılmasından sonra Mısır'da hangi devlet kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Ihşidiler
Soru Açıklaması
16.
İslam ordularının 7. yüzyılda Kafkaslarda ilerlemesini engelleyen Türk devleti hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hazarlar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslümanlar karşısında mağlup olup Merv’den ayrılmasını sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Şehir Horasan’daki Müslüman emirlerin karargâhı oldu.
Soru Açıklaması
18.
Karahanlılar devletinin bilinen ilk hakanı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Bilge Kadır Han
Soru Açıklaması
19.
Hangi olay Türk Hakanlığının doğuda Altay dağlarından batıda Ceyhun nehrine kadar sınırlarını genişleterek, tarihî ipek yolu güzergahının önemli bir bölümünü kontrolleri altına almalarını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Maverünnehr’in fethi
Soru Açıklaması
20.
Kâğıt sanayiinin İslâm ülkelerinde ve ardından da Avrupa’da yaygınlaşmasında önemli rol oynayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Talas Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.