İlk Müslüman Türk Devletleri
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Hakanlığı’nın benimsediği islam mezheplerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Hanefi
Soru Açıklaması
2.
Sultan Mahmud’un aşağıdaki Hindistan Seferlerinden hangisi Hinduların tutumu nedeniyle bir dinler, medeniyetler çatışmasına dönüşmüştür?
Doğru Cevap: "C" İkinci Peşaver Seferi
Soru Açıklaması
3.
"Türk Hakanlığı ordusu sefer sırasında beşli sistem dahilinde hareket ederdi." Aşağıdakilerden hangisi bu sistemin dışındadır?
Doğru Cevap: "A" Lağımcılar
Soru Açıklaması
4.
Batı Türk Hakanlığı kim tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Tamgaç Han İbrahim b. Nasr
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İdil Bulgar hükümdarlarının İslamiyeti kabul ettikten sonra kullandıkları unvandır? 
Doğru Cevap: "E" Emir
Soru Açıklaması
6.
Mâverâünnehr bölgesinde Emevilerle hakimiyet savaşına giren Türk devleti hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Türgiş Hakanlığı
Soru Açıklaması
7.
Ebû Nasr Sâmânî hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Zanaatle uğraşan bir zanaatkardır.
Soru Açıklaması
8.
Sultan Muhammed hangi tarihte ikinci kez tahta geçmiştir?
Doğru Cevap: "C" 21 Kasım 1040
Soru Açıklaması
9.
Hangisi birinci derecedeki Karahanlı hanedan mensuplarının yetki ve sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kapısında günde 5 kez nevbet çaldırmak
Soru Açıklaması
10.
İdil Bulgar Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesine neden olan olay hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Altın Orda’nın parçalanması ve İdil Bulgarlarının Kazan Hanlığı’nın sınırları içerisinde kalması  
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Maveraünnehr’ün fethi sırasında Türk Hakanlığı’nın varlığına karşı çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Medrese eğitimli memurlar
Soru Açıklaması
12.
Hangi olaydan sonra Gazneli devleti büyük devlet olmaktan çıkmış ve onu Hindu-kuş’un güneyine çekilmeye mecbur bırakmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Dandanakan Savaşı 
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaklerden hangisi hakanlık iktisadi yapısının dört ana ayağından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Savaş ganimetleri
Soru Açıklaması
14.
El-Bezzâr nedir?
Doğru Cevap: "A" Tohumcu
Soru Açıklaması
15.
Sultan Mahmud Multan Seferi’ni kaç yılında gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1005
Soru Açıklaması
16.
Mülk Nasr b. İbrahim'in bastırdığı paralarda "sultan" ifadesini kullanarak aşağıdakilerden hangisi amaçlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Hakanların Selçuklu ve Gazneli sultanlara eşit olduğu mesajını vermek
Soru Açıklaması
17.
Karahanlılarda “baldır oğul” diye kimlere hitap edilirdi?
Doğru Cevap: "C" Üvey erkek çocuğa
Soru Açıklaması
18.
Gaznelilerde Yargı, Yasama ve Yürütme aşağıdakilerden hangisinde toplanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Hükümdar
Soru Açıklaması
19.
Bugün Afganistan ahalisinin %50’sini teşkil ettiği söylenen ............... verilen diğer bir isim olan Afgantabiri tarihte ilk olarak VI. yüzyıl başlarında yaşamış bir Hintli gökbilimci olan Varaha Mihira’nın Barat-Samhita adlı eserinde geçmektedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Patan/Peştunlara
Soru Açıklaması
20.
Gerdizi’ye göre, Neviket ve Penciket taraflarında sekizbin adamın çıktığı bir dağın sol tarafında bulunan üç dağın yanında yer alan Hûtkiyâl dağına bir fersah uzaklıkta ve beş bin adamın (atlı) çıktığı bir yer vardı ki, başkanına ne denirdi? 
Doğru Cevap: "E" Yağlila
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.