İlk Müslüman Türk Devletleri
Deneme Final Sınavı 3
1.
Nişabur’un alınması sonucu okunan hutbenin Sultan Mesud’un adından İrahim Yinal tarafından Tuğrul Bey adına çevrilmesi, Tuğrul Bey’in Sultan Mesud’un tahtına oturması aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Talhâb Savaşı
Soru Açıklaması
2.
Kanunların, dinî emirlerin ve ahlak kurallarının bağlayıcılığını kabul etmeyip, her şeyi mübah görme düşüncesini benimseyen inanış aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "C" İbahiyye
Soru Açıklaması
3.
İlk Türk dilcisi, İlk Türk halk bilimcisi, ilk Türk coğrafyacısı gibi pek çok alanda ilklerin Türk bilim adamı sıfatını hak ettiği kabul edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kaşgarlı Mahmut
Soru Açıklaması
4.
Hükümdar İlteber Almuş aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümdarıdır?
Doğru Cevap: "E" İdil Bulgar Devleti.
Soru Açıklaması
5.
Türk Hakanlığında sarayın ahırından sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlbaşı
Soru Açıklaması
6.
Hanedan ve Bürokrat ulema çekişmesinin nihai sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Türk Hakanlığı Selçuklular hakimiyetine girmiştir.
Soru Açıklaması
7.
Sebüktegin’in çocuklarını yetiştirmek için onlara ahlaki değerleri ve tecrübelerini aktardığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pendna^me
Soru Açıklaması
8.
I. HakanII. BuğraIII.TeginlerIV. İligYukarıda verilen Karanhanlı devletinin hiyerarşik yapısıyla ilgili sıralamada hangi şıklar yer değiştirirse yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşik sıralama elde edilir?
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Gaznelilerde saray görevlileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ordu Komutanları
Soru Açıklaması
10.
Gazneli hükümdarlarından hangisi bir hanedan kurucusudur?
Doğru Cevap: "C" Sebüktegin
Soru Açıklaması
11.
Devletin iç ve dış yazışmaları ile haberleşmesini yapmakla görevli olup divanın âmiri de sahib-i divan-i risalet olarak anılan divan hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Divan-ı Risalet
Soru Açıklaması
12.
Gazneliler’in Kirmân’daki hâkimiyeti hangi hükümdar döneminde kaç yılında sona ermiştir?
Doğru Cevap: "D" Sultan Mesud-1034
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Türk Hakanlığı’nın temel stratejisini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Müslüman olmayan Türk-Moğol unsurlara karşı ülkeyi savunma, iskan ederek askeri tehlike olmaktan çıkarma ve İslamlaştırma
Soru Açıklaması
14.
Sebüktegin ve Mahmud devrini anlatan et-Ta^ri^hu’l Yemi^ni^ adlı eserin yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Utbi^
Soru Açıklaması
15.
Batı Türk Hakanlığı kaç yılında sona ermiştir?
Doğru Cevap: "A" 1212
Soru Açıklaması
16.
Mısır ve Suriye'de hüküm süren Muhammed b. Tugç kurduğu ikinci Türk hanedanlığı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ihşidîler
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Buğra, ilig, kadır gibi tâbi sıfatını haiz birinci derecedeki hanedan üyelerinin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" hutbede ve paralarında kendi adını zikretmek ya da başka birinin adına yer vermemektir.
Soru Açıklaması
18.
Hindistan’ın Pencap bölgesi ile Horasan ve Harizm’e kadar olan bölgede kurulan aşağıdaki hangi devlet Dandanakan Savaşı’ndan sonra zayıflama sürecine girmiştir?
Doğru Cevap: "A" Selçukiler
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Satuk Buğra Han'ın vefat ettiği zamana kadar yürüttüğü siyasi faaliyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" İslamî bilimlerin önde gelen siması Ebu’l-Hasan Muhammed el-Kelemâtî’ni kabul ederek İslamın tüm ülkede yayılmasını sağlamak
Soru Açıklaması
20.
Yatgaklar  ve turgaklar aşağıda belirtilen ordunun ana unsurlarından hangisini oluştururlar?
Doğru Cevap: "E" Saray muhafızları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.