İlk Müslüman Türk Devletleri
Deneme Final Sınavı 4
1.
Gazneli Sultan Mahmud Hindistan’a toplamda kaç sefer düzenlemiştir?
Doğru Cevap: "D" 17
Soru Açıklaması
2.
Ruslar resmi olarak Hristiyanlığı kaç yılında kabul etmişlerdir?
Doğru Cevap: "A" 988
Soru Açıklaması
3.
I. Afganistan II.TürkmenistanIII. HorasanYukarıdakilerden hangisi/hangileri Sultan Mahmud tarafından Gazne sınırlarına katılmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
S¸emsü’l-Mülk Nasr, Semerkand’da tahta çıktığında rakipsiz değildi.Derhal Buhara’dan Semerkand’a gelerek ülkenin başkentini kuşattan kardeşi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Togan Han S¸uays
Soru Açıklaması
5.
Selçuklu istilası arifesinde Batı Türk Hakanlığı’nın son müstakil hakanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Tamgaç Han Hızır 
Soru Açıklaması
6.
Şemsü’l-Mülk Nasr’ın Semerkand ile Buhara arasında yaptırdığı ve taç kapısı günümüze ulaşan yapının adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Ribât-ı Melik
Soru Açıklaması
7.
Dandanakan Savaşı ne zaman olmuştur?
Doğru Cevap: "B" 24 Mayıs 1040
Soru Açıklaması
8.
Tarîkatu’l-Bulgarî, Fevâidu’l-Bulgarî ve Câmiu’l-Bulgarî adlı eserlerin müellifi ve Gazneli Mahmud’unhocası ve şeyhi kimdir? 
Doğru Cevap: "D" Hoca Ahmed Bulgarî
Soru Açıklaması
9.
Türkler’le Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler hangi yüzyılda başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" VII.
Soru Açıklaması
10.
1008 yılında Gaznelilere yenilen Türk Hakanlığı bu yenilgi sonrasında aşağıda verilen tarihlerden hangisinde ikiye ayrılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1043
Soru Açıklaması
11.
Devletin iç ve dış yazışmaları ile haberleşmesini yapmakla görevli olan divan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Divan-ı Risalet
Soru Açıklaması
12.
Karahanlılarda toplumda en üst tabakada kimler yer alırdı?
Doğru Cevap: "A" Tüplüğ eren
Soru Açıklaması
13.
Hakanın kırmızı renkli bayrak ve sancakları aşağıdakilerden hangisi tarafından taşınmakta ve muhafaza edilmekteydi?
Doğru Cevap: "C" Alem Baş Er
Soru Açıklaması
14.
 Hakanın ikamet ettiği ülkenin başkentine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Ordu
Soru Açıklaması
15.
Karahanlı Devleti’nde halkın geneli ne adla anılırdı?
Doğru Cevap: "A" Boy
Soru Açıklaması
16.
Karahanlılar'da toplumda üst tabakayı oluşturanlar nasıl anılmaktaydı?
Doğru Cevap: "A" Tüplüğ eren
Soru Açıklaması
17.
Türk Hakanlığındaki hiyerarşiye göre devletin en üst makamı hangi ünvan ile temsil edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Hakan
Soru Açıklaması
18.
Gazne Devleti en geniş sınırlarına hangi hükümdar zamanında ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sultan Mahmud (997-1030)
Soru Açıklaması
19.
Sultan ünvanı alan ilk Gûrlu hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Seyfeddin Surî
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İdil Bulgar devletinin Moğol seferlerinin başlangıcına kadar istikrarlı bir şekilde gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Göçebe bir kültürü benimsemeleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.