İlk Müslüman Türk Devletleri
Deneme Final Sınavı 5
1.
Sultan Alp Arslan'ın tahta çıktığında yapmış olduğu ilk icraat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Huttal ve Çağâniyân taraflarını tekrar itaat altına almak
Soru Açıklaması
2.
Batı Türk Hakanlığının kurucusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tamgaç Han İbrahim
Soru Açıklaması
3.
Abbasi halifesi Kadir Billah tarafından Sultan Mahmud’a hangi seferinden sonra Seyfü’d-Devle ve’l-İslam unvanı verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Somnath
Soru Açıklaması
4.
Kirman’ın kaybını hazırlayan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Askerlerin tecavüz ve hırsızlığa başlamaları
Soru Açıklaması
5.
İçerisinde hikemî ve ahlakî konular yer alan ve Gazneliler döneminde yazılmış umumî bir İran ve İslam tarihi olan eser ve sahibi kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbn Miskeveyh- Tecâribü’l-Ümem
Soru Açıklaması
6.
Hanedan soyundan gelen her yaştan kadına verilen genel unvan nedir?
Doğru Cevap: "C" Tarım
Soru Açıklaması
7.
Dandanakan Savaşı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Gazneliler savaş esnasında susuzluk sıkıntısıyla karşı karşıya kalmışlardır.
Soru Açıklaması
8.
Tamgaç Han İbrahim, bir taraftan Selçuklu saldırılarına karşılık verirken, diğer taraftan da diplomatik girişimlerde bulundu. Halife Kaim Biemrillah’a 1061 yılında bir elçi gönderdi. Selçukluların ülkesinden el çekmesi ve saldırılara son vermesi için yardım istedi. Bu sırada Selçuklu tahtında aşağıdaki hükümdarlardan hangisi bulunmaktaydı?
Doğru Cevap: "A" Alp Arslan
Soru Açıklaması
9.
Gazne Devlet’inin kurulduğu bu bölge, XVIII. Yüzyılın ikinci yarısından sonra aşağıdaki devletlerden hangisinin adıyla anılmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Afganistan
Soru Açıklaması
10.
Şemsü’l-Eimme Serahsî tarafında yazılan ve en temel fıkıh kitabı kabul edilen eserin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Mebsûd
Soru Açıklaması
11.
Karahanlılar'da Yatgak ve Turgaklar hangi askeri kuvvet birimlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Saray muhafızları
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangi Doğu Türk Hakanlığı hakanı Karluk ve Kanglı Türklerinin neden olduğu meseleleri çözememesi sonucunda ülkenin 1l30’da Kara Hıtây hâkimiyetine girmesine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" İbrahim b. Ahmed
Soru Açıklaması
13.
İlk Türk-İslâm devletleri içerisinde önemli bir yere sahip olan, Afganistan ile birlikte Horasan ve Kuzey Hindistan’da hakimiyet kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gazneliler
Soru Açıklaması
14.
Hanedanın kurucusuna nisbetle Sebükte(/i)ginîler ya da bölgeye tarihte en parlak dönemini yaşatan Sultan Mahmud’un lâkabına nisbetle Yeminîler olarak bilinen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gazneliler
Soru Açıklaması
15.
Karlukların kendi hakanlıklarına karşı ilk isyanı hangi han döneminde olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Arslan Han Muhammed
Soru Açıklaması
16.
Aşağıda verilen tanımlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Mâtürîdiyye: İslâm hukukunda müslüman olmayan bir devletin toprakları için kullanılan “dârü’l-harb” teriminin diğer bir ifadesidir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılarda kölelere verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Meymene
Soru Açıklaması
18.
Bilge Kadir Han'ın saltanatı sona erdiğinde yerine kim geçmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bazir Arslan Han
Soru Açıklaması
19.
Selçukluların Gazne üzerindeki tesirinin büyüklüğünü aşağıdakilerin hangisi en iyi göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" Gazneli sultanlarının es-Sultanü’l-Muazzam ünvanını kullanması
Soru Açıklaması
20.
Sultan Mahmud’un Hindistan üzerinde yaptığı ilk sefer hangi bölgeye olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Peşaver
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.