İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
Deneme Final Sınavı 1
1.
II. Hakem döneminde, Fatımi yanlısı hangi kabileyle mücadele için Kuzey Afrika’ya ordu yollanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Idrisiler
Soru Açıklaması
2.
Amr b. Âs Mısır'ı kaç yılında ele geçirdi?
Doğru Cevap: "D" 658
Soru Açıklaması
3.
Endülüs’te hilafet döneminden sonra müslüman varlığı hangi tarihe kadar devam etmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1492
Soru Açıklaması
4.
Süleyman b. Abdülmelik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Babasından aldığı bürokratik mirası korumamıştır.
Soru Açıklaması
5.
Endülüs Emevi Devleti’nden sonra ortaya çıkan 20 civarında küçük devletin Endülüs’ün çeşitli bölgelerinde 1091’e kadar varlıklarını sürdürmeye çalıştıkları döneme ne denir?
Doğru Cevap: "A" Mülükü’t-tavaif
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi halk arasında Yezid en-Nakıs’ adıyla anılan Emevi halifesidir?
Doğru Cevap: "D" Yezid b. Velid
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devletini en geniş sınırlara ulaştıran komutanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Abdülaziz
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın hilafetinin ikinci döneminde kendisine yönelik yapılan şikayet ve eleştiri konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kur’an-ı Kerim’i istinsah ettirdikten sonra, önceki nüshalar ile bazı sahabenin ellerinde bulunan şahsî nüshalara dokunmaması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangileri Güney Arabistan’da kurulan devletlerdir?
Doğru Cevap: "C" Maîn- Sebe- Himyeri
Soru Açıklaması
10.
Reconquista terimi hangi anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Endülüs’ü Müslümanlardan geri alma fikri
Soru Açıklaması
11.
Hişam b. Abdülmelik ne zaman tahta çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" 724
Soru Açıklaması
12.
Reconquista hareketini hangi bölgeler başlatmıştır?
Doğru Cevap: "A" Asturias ve Galicia
Soru Açıklaması
13.
Emevi Devleti I.Velid döneminde yapılan fetihler hangi bölgede yoğunlaşmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Doğu Afrika
Soru Açıklaması
14.
683'te Yezid'in Müslim b. Ukbe el-Mürrî kumandasında bir ordu görevlendirerek Medineliler’i yenilgiye uğrattığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Harre Savaşı
Soru Açıklaması
15.
Endülüs’te Müslümanların hakimiyetindeki son devlet olan ve 1232-1492 yıllarında hüküm süren devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nasriler
Soru Açıklaması
16.
Arapça’nın divanda kullanılması için ilk teşebbüs aşağıdakilerden hangisi zamanında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Haccâc b. Yûsuf
Soru Açıklaması
17.
Arapçayı açık ve düzgün konuşamayan, başa geçtikten sonra Arapça gramer hocası tutan Emevi halifesi kimdir?
Doğru Cevap: "B" I. Velid
Soru Açıklaması
18.
Emevilerin ilk dönemlerinden itibaren Arap olmayan Müslümanları ifade etmek için kullanılan terim hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mevali
Soru Açıklaması
19.
1. Velid’in babasının adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Abdülmelik b. Mervan
Soru Açıklaması
20.
Endülüs’ün ilk emîri kimdir?
Doğru Cevap: "D" Abdurrahman b. Muaviye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.