İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
Deneme Final Sınavı 2
1.
Bedir Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Savaş 624 yılında gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Kastilya, Aragon, Leon ve Navar Krallıkları ile Katalonya Kontluğu  için ‘reconquista’ düşüncesi ne anlama gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Endülüs’ü Müslümanlardan geri alma.
Soru Açıklaması
3.
Muvahhidler dönemi hangi yılda başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" 1157
Soru Açıklaması
4.
Hz. Ali’nin ilk eşi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Fatıma
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke kuşatması sırasında tahrip edilmiş olan Kâbe’yi tamir ettirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Haccâc b. Yûsuf
Soru Açıklaması
6.
II. Muaviyenin ölümünden sonra Emevi halifeliğine kim gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mervan b. Hakem
Soru Açıklaması
7.
Muhtâr es-Sekafî’nin bir ayaklanma başlatmasının arkasındaki asıl neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Hüseyin’in intikamını almak.
Soru Açıklaması
8.
Müslümanların Avrupa’da ilerlemelerine engel olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Poitiers
Soru Açıklaması
9.
“Ben kopma zamanı gelmiş olgun kelleler görüyorum. Onları koparacak olan da benim. Ben diş söken yiğit oğlu yiğit, başımdaki sarığı çıkarırsam kim olduğumu anlarsınız. Ey Iraklılar! Ey nifak ve ayrılıkçılar, bozguncular! Emîrülmü’minîn Abdülmelik okluğundaki bütün okları çıkarıp tek tek yokladı ve beni en kuvvetli olarak görünce size yolladı. Yolda gelirken kamçımı düşürdüm; bu sebeple sizi terbiye için kılıcımı kullanacağım. Sizler azgınlık, muhalefet, tefrika ve bozgunculukta çok ileri gittiniz. Ya doğru yola gelip itaat edersiniz ya da kellenizi kopartırım...” Kûfe Camii’ne gidip yüzünü bir örtüyle kapatmış bir şekilde minbere çıkarak ve camide toplanan halka tarihe geçen yukarıdaki meşhur konuşmayı kim yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Haccac b. Yusuf
Soru Açıklaması
10.
Deyrülcâselik mevkiindeki savaş Abdülmelik ile kim arasında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Mus`ab
Soru Açıklaması
11.
Hz.Ali’nin ilk göreve başladığında ilk karşılaştığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Osman’ın katilleri meselesi
Soru Açıklaması
12.
Hangi dönemde Endülüs dünyanın en dikkat çekici ülkeleri arasına girdi?
Doğru Cevap: "B" Halife III. Abdurrahman zamanında
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Musa b. Nusayr’ın İspanya seferi sırasında fethettiği şehirlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Sevilla
Soru Açıklaması
14.
Muâviye’nin hakimiyetinin ilk zamanlarında Irak bölgesine büyük önem vermesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "C" Muaviyeye karşı olan grupların merkezi olması
Soru Açıklaması
15.
Endülüs’te Murabıtlar dönemi ne zaman başlamıştır.?
Doğru Cevap: "D" 1091
Soru Açıklaması
16.
Endülüs Emevi Devleti dağıldıktan sonra Kurtuba'da yönetimi ele alan Cehver b. Muhammed'in tahtına vasi tayin etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İdarenin ehil kişiler tarafından yönetilmesini istemesi
Soru Açıklaması
17.
Mevali ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "B" Arap olmayan Müslümanları ifade eder.
Soru Açıklaması
18.
Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret etmiş muhacirler ile ensar adı verilen Müslümanlar arasında yaptığı kardeşlik antlaşmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Muâhât
Soru Açıklaması
19.
Mevali nedir?
Doğru Cevap: "A" Arap olmayan Müslümanlara verilen ad
Soru Açıklaması
20.
Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelerden meydana gelir. Kuzey Arapları adıyla da bilinen bu kabilelerin soyu Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayandığı için İsmailîler veya soyundan uzak torunlarına nispetle Adnânîler, Meaddîler, Nizârîler diye de anılır. Hz. İsmail Mekke’ye geldiğinde babası gibi Ârâmîce, Keldânîce veya İbrânîce konuşuyordu. Hz. İsmail ve soyu Arapça’yı Mekke’de öğrenip Cürhümlülere karışarak Araplaştığı için bu adla anılmıştır. Hz. Peygamber’in yirmi birinci göbekten atası olan Adnan’a mensup olan Adnânîler nüfusları çoğalınca anayurtları Mekke’den çeşitli yerlere dağıldılar. Yukarıdaki paragrafta anlatılan Arabistan'ın sakinleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Arab-ı Müsta’ribe
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.