İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
Deneme Final Sınavı 3
1.
Tuleytula ve çevresinde 1037-1097 yılları arasında hüküm süren devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zünnuniler
Soru Açıklaması
2.
Hz. Ali'nin halife olduktan sonraki ilk icraatı nedir?
Doğru Cevap: "D" Valileri görevlerinden alıp yerlerine yenilerini tayin etmek
Soru Açıklaması
3.
Müslümanlar arasında gerçekleşen ve ilk iç savaş olan Cemel Vakası kaç yılında meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" 656
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman zamanında alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sübeytula
Soru Açıklaması
5.
669 yılında karadan ve denizden İslami dönemdeki ilk İstanbul kuşatması kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Muaviye b. Ebu Süfyan
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin dönemi Emevî hanedanının üçüncü yükseliş devri olarak tanımlanır?
Doğru Cevap: "E" Hişâm b. Abdülmelik
Soru Açıklaması
7.
Emevi^ halifelerinin altıncısı olan Velid hangi yılda doğmuştur?
Doğru Cevap: "A" 672
Soru Açıklaması
8.
Arapların eti, sütü, derisi, yünü, gübresinin yanında yük ve binek aracı olarak kullandıkları ve 'çöl gemisi' olarak nitelendirdikleri hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Deve
Soru Açıklaması
9.
Şakyâ b. Abdülvahid’in isyanı nasıl sona erdi?
Doğru Cevap: "A" Kendi komutanları tarafından öldürülmesiyle
Soru Açıklaması
10.
Ömer b. Abdülaziz hangi yıl Emevi halifesi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 717
Soru Açıklaması
11.
Endülüs’te emirliği (Endülüs Devleti) kim kurmuştur?
Doğru Cevap: "A" I. Abdurrahman
Soru Açıklaması
12.
Emevi devleti Abbasiler tarafından kaç yılında yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 750
Soru Açıklaması
13.
Hz. Muhammed'in dedeleri ve amcaları aşağıdaki Kâbe görevlerinden hangisini üstlenmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Sikâye 
Soru Açıklaması
14.
Emirlikler döneminde birbirleriyle mücadele ederek emevi topraklarında hak sahibi olmak isteyen emirliklerin sayısı kaçtı?
Doğru Cevap: "E" 20
Soru Açıklaması
15.
 • Geçmişte yaşanan olaylar dolayısıyla hiç kimsenin cezalandırılmamasını
 • İşlenmiş suçların tamamının affedilmesini
 • Babası Hz. Ali’nin aleyhinde konuşulmamasını
 • Yukarıdakilerden hangileri Hz. Hasan'ın hilafeti Muaviye'ye teslim etmek için belirlediği şartlardandır?
  Doğru Cevap: "E" I,II ve III
  Soru Açıklaması
  16.
  Hz. Ali, Hz. Osman döneminde yaşanan olayların en önemli sorumluları olarak kimi görüyordu?
  Doğru Cevap: "B" Valileri.
  Soru Açıklaması
  17.
  Medine Şehri için kutsallığı, hicret yurdu, başşehir olması ve hicretten sonra gerçekleşen medenileşmeye vurgu yapan sayısı doksan yediye kadar çıkan adlar kullanılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu adlardan değildir?
  Doğru Cevap: "E" İskenderiye
  Soru Açıklaması
  18.
  İslami dönemdeki ilk İstanbul kuşatması hangi tarihte yapılmıştır?
  Doğru Cevap: "D" 669.
  Soru Açıklaması
  19.
  Emevi halifesi Velid b. Abdülmelik zamanında Anadolu’ya yapılan seferlerde adı en çok öne çıkan komutan hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Mesleme b. Abdülmelik
  Soru Açıklaması
  20.
  I. Beş yaşından hicrete kadar onun yanında büyüdü. II. Henüz on yaşlarında iken iman ederek ilk Müslümanlardan biri oldu. III. Bütün gazvelere katılarak Resûl-i Ekrem’in sancaktarlığını yaptı. IV. Bazı seriyyelerde de kumandan olarak görevlendirilmiştir. V. Hz. Peygamber’e hem kâtiplik hem de vahiy kâtipliği yaptı. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki halifelerden hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "C" Hz. Ali
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.