İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
Deneme Final Sınavı 4
1.
Endülüs Emevî Devleti kim ile resmen başladı?
Doğru Cevap: "A" I. Abdurrahman
Soru Açıklaması
2.
Endülüs'te babasının hareketli ve sürekli mücadele halinde olan devrinden daha sakin ve rahat bir döneme geçiş olan "Hişam Dönemi" nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Huzur ve barış dönemi
Soru Açıklaması
3.
Medine’nin güneybatısında yer alan Akîk vadisinin aşağı kısmında yer alan kuyunun adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Rüme Kuyusu
Soru Açıklaması
4.
Nasrilerin uluslararası ilişkiler politikası aşağıdakilerden hangisiyle özetlenebilir?
Doğru Cevap: "C" Denge
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber’in Vedâ Haccı’ndan dönüp Medine’de rahatsızlandığı günlerde bazı yalancı kimselerin peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmasıyla başlayan geniş isyan olaylarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ridde olayları
Soru Açıklaması
6.
Endülüs’te valiler dönemi kaç yıl sürmüştür?
Doğru Cevap: "A" 42 yıl
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Velid'in ikinci fetih harekatında yer almayan ülkedir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
8.
Hz. Ali Dönemi’ndeki iç savaşın asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Osman’ın katledilmesi meselesi
Soru Açıklaması
9.
Geçit Savaşı kimler arasında ne zaman olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Emevi ve Türk ordusu arasında 730’da
Soru Açıklaması
10.
Hz. Muhammed yirmi yaşında bir antlaşma için yapılan toplantıya katıldı. Toplantı Mekke’ye hac ve ticaret için gelen zayıf ve güçsüz kimselere yapılan haksızlıklar, ayrıca sık sık ortaya çıkan kabileler arası savaşlar karşısında Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr b. Abdülmuttalib’in girişimiyle Mekke’nin en zengin, yaşlı ve nüfuzlu kabile reisi durumundaki Abdullah b. Cüd’ân et-Teymî’nin başkanlığında yapıldı. Hz. Muhammed peygamberliği döneminde de bu ittifaktan övgüyle bahsetmiş ve şöyle demiştir: “Ben Abdullah b. Cüd’ân’ın evinde yapılan antlaşmaya katılmıştım ki, bunu güzel ve kızıl develere değişmem. Bugün de böyle bir antlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden giderim. Bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hilfu’l-fudûl
Soru Açıklaması
11.
Ridde olaylarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ebubekir, isyancıların üzerine yürüyen ordunun başına Hz. Ömer’i getirmiştir.
Soru Açıklaması
12.
Hz. Osman, Medine’de içme suyu sıkıntısının yaşandığı bir sırada ……………..’nu satın alarak Müslümanların istifadesine sunmuştur.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Revha Kuyusu
Soru Açıklaması
13.
Zü’n-nûreyn lakabına sahip olan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Osman
Soru Açıklaması
14.
Cemel vakası hangi iki müslüman grup arasında cereyan etmiştir.?
Doğru Cevap: "D" Hz. Aişe ve Hz. Ali
Soru Açıklaması
15.
Ukbe b. Nâfi’ de Mağrib fetihleri için üs olarak kullanmak amacıyla hangi şehri kurmuştur?
Doğru Cevap: "C" Kayrevan
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali’nin ilk icraatıdır?
Doğru Cevap: "C" Valileri görevlerinden alıp yerlerine yenilerini tayin etmek
Soru Açıklaması
17.
Hz. Peygamber hicretten yedi ay sonraki dönemden başlamak üzere bir yıla yaklaşan bir süre içinde, Medine’ye sığınmış bulunan Müslümanları Kureyşlilerin tehdidinden korumak, Müslümanların bir güç olduğunu onlara göstermek amacıyla sekiz kadar askerî operasyon gerçekleştirmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu operasyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kurayza Gazvesi
Soru Açıklaması
18.
Yezid döneminde gerçekleşen Mekke kuşatmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Husayn b. Numeyr komutasındaki kuşatma Eylül 683’te başlamıştır.
Soru Açıklaması
19.
Hz. Osman’ın halife seçilmesi sürecinde hakemlik yapan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Abdurrahman bin Avf
Soru Açıklaması
20.
Hz. Hasan’ın halifeliği yaklaşık ne kadar sürmüştür?
Doğru Cevap: "B" 6 ay
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.