İslam Tarihi ve Medeniyeti 1
Deneme Final Sınavı 5
1.
Emevi Devleti hangi olayla ne zaman kurulmuş sayılır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Hasan’ın Muaviyeye biat etmesiyle 661 yılında
Soru Açıklaması
2.
Er-Rabazî lakabı kime aittir?
Doğru Cevap: "C" I.Hakem
Soru Açıklaması
3.
Hangi Halife ile yönetim Emevîler’in Süfyânîler kolundan Mervânîler koluna geçmiş oldu? 
Doğru Cevap: "B" Mervan b. Hakem
Soru Açıklaması
4.
Muâviye b. Ebû Süfyân’ın mensup olduğu Benî Ümeyye kabilesi tarafından Câhiliye döneminde yürütülen görev aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kıyâde 
Soru Açıklaması
5.
Suçlular için ilk defa hapishane kurulması kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
6.
Bir rivayete göre Muaviye'nin halifeliği saltanata dönüştürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kûfe Valisi Mugîre’nin tavsiyesiyle ve Müslümanların hilâfet meselesi yüzünden yeni bir anlaşmazlığa düşmelerini engelleme amacı
Soru Açıklaması
7.
Muaviye'nin ölümü üzerine makamına geçen Yezid'i bekleyen en önemli sorun neydi?
Doğru Cevap: "A" Muhaliflerin biatlarının alınması
Soru Açıklaması
8.
73 (692-93) yılında Bizans ordusunun Sivas yakınlarında ağır bir yenilgiye uğraması aşağıdaki hangi halifenin komutanlığında olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Muhammed b. Mervân
Soru Açıklaması
9.
Suriye Hac yolu üzerinden Humeymeye gelmesiyle  ve Emevilere karşı oluşacak muhalefet haraketinin başlamasına neden olan kişi  kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ali b. Abdullah
Soru Açıklaması
10.
Hz. Osman’ın babasının adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Affan
Soru Açıklaması
11.
İslam tarihinde 661 yılına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Birlik yılı
Soru Açıklaması
12.
Emevîler Devleti ismini nereden almıştır?
Doğru Cevap: "A" Muâviye b. Ebû Süfyân’ın mensup olduğu Benî Ümeyye kabilesinden
Soru Açıklaması
13.
Hz. Ali'nin Haricîlerle yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nehrevân Savaşı
Soru Açıklaması
14.
Cebel-i Tarık ne zaman kuruldu?
Doğru Cevap: "B" 711
Soru Açıklaması
15.
Hz. Osman yönetime karşı ilk ciddi muhalefet, aşağıdaki hangi şehirde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Küfe
Soru Açıklaması
16.
Mülûkü’t-tavâif nedir?
Doğru Cevap: "A" Emevî Devleti’nden sonra ortaya çıkan yirmi civarında küçük devlet “mülûkü’t-tavâif” olarak tanımlanır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasını yasa boğan ve elim bir hadise olan Kerbela vakasının sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Şialık güç kazandı.
Soru Açıklaması
18.
Mervan b. Hakem’in Tahta çıkmasının en önemli siyasi sonucu nedir.?
Doğru Cevap: "C" Hilafetin Emevilerin Sufyaniler kolundan Mervaniler koluna geçmesi.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki Hulefâ-yı Râşidîn döneminde başlayan fetih hareketleri sonucunda ele geçirilen yerler ve ele geçirme tarihleri eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 643 İskenderiye
Soru Açıklaması
20.
Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyâ arasında çıkan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sıffin Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.