İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Abbâsilerin son döneminde kurulan ve halifelerin bütün yetkilerini kendisine devrettikleri görevliye verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Emirülümerâ
Soru Açıklaması
2.
Sâmerrâ’da oturan Abbâsî halifelerinin sonuncusu kimdir?
Doğru Cevap: "B" Mu’temid-Alellâh
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin Emevi^lerden Abba^si^ler’e geçmesiyle meydana gelen değişikliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Saltanat usulü sona ermesi.
Soru Açıklaması
4.
Abbasilerin 750 tarihinde iktidara gelmesi ile hangi devletin iktidarı son bulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Emeviler
Soru Açıklaması
5.
Hürremiye hareketinin lideri olan Bâbek'i ortadan kaldıran halife aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mu’tasım-Billah
Soru Açıklaması
6.
Farabî, Kitabü’l-Egânî isimli eserin yazarı Ebü’l-Ferec el-İsfahanî, Kitabü’l-İrşad yazarı Şeyh Müfid ve ünlü mutasavvıf Hallac-ı Mansur, aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümdarlarının iltifatına mazhar olmuş şahsiyetlerden bazılarıdır?
Doğru Cevap: "D" Hamdânîler
Soru Açıklaması
7.
Abbasîlerin Bağdat’ta hüküm süren son halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mustasım-Billah
Soru Açıklaması
8.
Türkler aşağıdaki Abbasi halifelerinin hangisi döneminde Abbasi ordusunda yer edinmeye başlamışlardır?
Doğru Cevap: "B" Me'mun
Soru Açıklaması
9.
“Making the Humanity” adlı eserinde “İslam medeniyetinin modern dünyaya en büyük hediyesi ve yardımı bilimdir' diyen tabip ve arkeolog kimdir?
Doğru Cevap: "D" Briffoult
Soru Açıklaması
10.
Büveyhîler'in Türk-İslâm devletlerini en fazla etkiledikleri alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yönetim
Soru Açıklaması
11.
Fatımilerin resmi mezhebi ve Şiiliğin bir kolu olan İsmaililik’in aşağıdaki şıkların hangisinde bir özelliğinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Dini ve siyasi konularda aşırılık göstermektedir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasilerin dağılma sebeplerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Bizans prensesleriyle yapılan evlilikler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki halifelerden hangisinin ölümü İslâm tarihinde bir halifeye karşı muhafız birlikleri tarafından işlenen ilk cinayeti ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Mütevekkil-Alellâh
Soru Açıklaması
14.
1250-1382 yılları arasındaki Memlük sultanlarının çoğu Eyyûbî sultanı Necmeddin Eyyûb tarafından Nil nehri üzerinde Ravza adasındaki kaledeki kışlalarda yetiştirilen .............. Memlüklerden olduğu için bu döneme Bahrî Memlükler Dönemi adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Türk
Soru Açıklaması
15.
Hac yolunun kapanmasına neden olarak bütün Arabistan’ı etkileyecek bir karışıklık ortaya çıkaran Benî Süleym isyanı hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Vâsık-Billâh
Soru Açıklaması
16.
Memlüklerin askeri birlikleri kimler tarafından oluşturulduğu aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde kesin olarak gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Türkler
Soru Açıklaması
17.
I. İlk defa halifenin kim olacağı üzerine bir toplantı yapıldı. II. Yolsuzluklara karşı düzenlemelerde bulunuldu. III. Halku'l-Kuran'la ilgili dini tartışmalar sona erdirildi. Yukarıdakilerden hangileri Mütevekkil-Alellah dönemi olayları arasında gösterilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Eyyubilerin lideri Selahattin Eyyubi’nin Ortadoğu’da  gerçekleştirmiş olduğu eylemlerden biri paylaşılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Bizans ve İngiliz şehir devletleriyle ikili temaslarda bulundu
Soru Açıklaması
19.
Suhreverdi^ aşağıdaki hangi felsefi^ mektebinin kurucusudur?
Doğru Cevap: "C" İşra^kiye
Soru Açıklaması
20.
Memlükleri İslam tarihinde değerli kılan en önemli etken seçeneklerden hangisi olabilir? 
Doğru Cevap: "D" Moğol ve Haçlı hakimiyetine girmeyen tek bölge olan Mısır'a sahip olmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.