İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde İslam tarihinde Bağdat’a bağlı olmayan devletin adı doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Fatimiler
Soru Açıklaması
2.
Sâmerrâ’da oturan Abbâsî halifelerinin sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mu’temid-Alellâh
Soru Açıklaması
3.
Abba^si^ tarihinde muhafız birlikleri tarafından katledilen ilk halife aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mütevekkil-Alella^h
Soru Açıklaması
4.
1386-1470 yılları arasında yaşamış ve bazı cerrahi aletler icat eden Osmanlı tabibi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şerafeddin Sabuncuoğlu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşının bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "C" Türkler ile Araplar arasında düşmanca ilişkiler başlamıştır.
Soru Açıklaması
6.
Mu’tasım’ın torunu Ahmed b. Muhammed kaç yıllarında Müstaîn-Billâh ünvanıyla halifelik yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" 862-866
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Halep’te kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Mirdasi^ler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilenlerden hangisi Fatımi Devletinin ilk halifesidir?
Doğru Cevap: "C" Ubeydullah el-Mehdi
Soru Açıklaması
9.
945 yılında aşağıdaki devletlerden hangisinin Bağdat’a girerek hâkimiyeti ele geçirmesi Abbasî Devleti açısından önemli bir kırılma noktası olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "D" Büveyhîler
Soru Açıklaması
10.
Abbasi halifesi Mühtedî-BillâhTürk kumandanların baskısından kurtulmak için aşağıdaki politikalardan hangisini benimsemiştir?
Doğru Cevap: "D" Onları birbirine karşı kışkırtmak
Soru Açıklaması
11.
Abbasî halifesi Me’mun’un Bağdat’ta 829 yılında kurduğu ilim ve hikmet merkezi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beytü'l Hikme
Soru Açıklaması
12.
"Onun bilhassa Sâmerrâ’daki imar faaliyetleri önemli olup burada yaptırdığı el-Cevsaku’l-Hâkânî adlı saray meşhurdur. İshak el-Mevsılî, Fergânî ve Ya’kub b. İshak el-Kindî gibi âlimleri himaye eden ...........’ın kütüphanesinde 10.000 kitap bulunduğu nakledilir." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Mu’tasım-Billâh
Soru Açıklaması
13.
Ağustos 750’de cereyan eden çarpışmada aşağıdaki hangi Emevi halifesinin öldürülmesiyle Emevî hilâfeti ortadan kalkmış oldu?
Doğru Cevap: "E" II. Mervan
Soru Açıklaması
14.
Abbasi^lerin Bağdat’ta hüküm süren son halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mustasım-Billah
Soru Açıklaması
15.
Fransız Müslüman R. Guenon’ın savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İslam-Batı uzlaştırmacılığı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Kansu Gavri'nin çeşitli sebeplerle özel şahıslara ait mallara el koyarak devlet hazinesine aktarmasına verilen isimdir?
Doğru Cevap: "B" Müsadere
Soru Açıklaması
17.
Ebû Müslim, aşağıdaki bölgelerden hangisini şehirlerini dolaşarak Abbâsî yanlısı propaganda faaliyetlerini örgütledi ve 747 yılında isyan bayrağını açtı?
Doğru Cevap: "B" Horasan
Soru Açıklaması
18.
Sâmanîlerle (819-1005)  ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Herat kolu 863’te Tahirîler tarafından ortadan kaldırıldı.
Soru Açıklaması
19.
Küçük kan dolaşımını tesbit eden ilk Arap asıllı tabip kimdir?
Doğru Cevap: "E" İbn Nefs
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem Abbasi halifelerinden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Mansur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.