İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
Deneme Final Sınavı 2
1.
Batı’nın ilk matematikçisi İtalyan Leonardo Fibonacci eğitimini nerede almıştır?
Doğru Cevap: "D" Cezayir
Soru Açıklaması
2.
İslam tarihinde Doğu Akdeniz sahillerinin büyük bölümünün fethi kimin zamanında gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi şûra yoluyla halife olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman
Soru Açıklaması
4.
Bütün peygamberlerin bahsettiği ve bütün filozofların bulmak istedikleri ezeli hikmeti temel alan felsefe ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşrâkîlik
Soru Açıklaması
5.
Anti-Öklidçi geometrinin ortaya çıkmasında Lobatchewski ve Riemann gibi modern matematikçilere öncülük İslam düşünürü kimdir?
Doğru Cevap: "C" Nasiruddin Tûsî
Soru Açıklaması
6.
Kitabü’l-Câmi beyne’l-İlm ve’l-Amel fi Sınaati’l-Hiyel kimin eseridir?
Doğru Cevap: "B" Ebû’lİzz el-Cezerî
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi zırhlı aracın ilk örneği sayılabilir?
Doğru Cevap: "B" Debbâbe
Soru Açıklaması
8.
"Ekolün temel felsefe ve bilim anlayışı Aristo’ya dayandığı için ve Aristo da felsefe derslerini ayakta öğrencilere yürüyerek anlattığı için, Aristo geleneğini temel alan Müslüman filozofların felsefesine verilen addır." Yukarıdaki tanımlama aşağıdaki ekollerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Meşşâîyye
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Mukla'nın tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Oyma tava
Soru Açıklaması
10.
Abbasi ordusunda bulunan "sâhibü’l-akbâzlar'ın" görevleri neydi?
Doğru Cevap: "A" Ganimetleri toplayıp taksim ederlerdi,
Soru Açıklaması
11.
İsla^m Dünyasında Aristo’dan sonra “İkinci O¨ğretmen” olarak bilinen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fa^ra^bi^
Soru Açıklaması
12.
 Asker sayısı az veya çok olsun, savaş ya da başka amaçla hareket edilsin, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bütün seferlerine kelime anlamı akın, saldırı ve din uğruna yapılan savaş anlamına gelen ne ad verilirdi? 
Doğru Cevap: "A" Gazve ,
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki halifelerden hangisi şura yoluyla halife olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Hz. Osman
Soru Açıklaması
14.
I. İlköğretim seviyesinde eğitim veren kurumlardı. II. Köleler, cariyeler ve köle çocukları da eğitim görmekteydi. III. Mekke'de 6 tane bulunduğu bilinmektedir. Küttablarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumunda insanların sosyal statülerine, mesleklerine ya da görevlerine göre değişen elbiseler giymeye başladıkları dönemdir?
Doğru Cevap: "C" Emevîler Dönemi
Soru Açıklaması
16.
Suğur, neye verilen bir addır?
Doğru Cevap: "A" İslâm devletleri ile gayri- müslim devletler arasındaki sınır bölgeleri
Soru Açıklaması
17.
Ortaçağ İsla^m dünyasında ilk defa düzenli ordu kurulması adımını aşağıdakilerden hangisi atmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hz. O¨mer
Soru Açıklaması
18.
Abba^si^ devletinden kopuşların başlamasıyla eyaletlerde bağımsız devletlerin kurulması aşağıdakilerden hangisinin dönemine rastlar?
Doğru Cevap: "D" Harun Reşid
Soru Açıklaması
19.
İlk Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "A" Kindi
Soru Açıklaması
20.
İslam Dünyasında ilk uçuş denemelerini aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Abbas İbn Firnas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.