İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
Deneme Final Sınavı 3
1.
Hz. Peygamber zamanında, Medine’de kaç tane küttâb bulunmaktaydı?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
2.
Felsefe ve mantık alanındaki çalışmalarıyla çom büyük ün kazanan, kendisine Muallim-i Sânî (İkinci Öğretmen) ve Medinetü’l Fâzıla adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Farabi
Soru Açıklaması
3.
Saraylarda bizzat halifenin huzurunda gerçekleştirilen ilmi ve fikri tartışma top- lantıları eğitim ve kültürün önemli bir parçasını teşkil ediyordu. Halifeler bu sohbet meclislerin düzenlenebilmesi için saraylarında özel meka^nlar tahsis ettirmişlerdi. Bu geleneği aşağıdaki isimlerden hangisi başlatmıştır?
Doğru Cevap: "E" Muaviye b. Ebu Süfyan
Soru Açıklaması
4.
Maaş almadıkları halde, sadece ele geçirilen ganimetten pay almak amacıyla kendi arzularıyla cepheye giden kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mütetavvia
Soru Açıklaması
5.
Emeviler döneminde en önemli divan olan Divanü'l-haraç aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilenmekteydir?
Doğru Cevap: "D" Toprak vergilerinin toplanması
Soru Açıklaması
6.
İlk kadıkudât aşağıdakilerden hangisinde doğru olark verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ebû Yusuf
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde hakimlerin görev yaptığı ve halkın üst düzey devlet görevlileri aleyhindeki şikâyetlerine bakmak için kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Dîvânü’l-mezâlim
Soru Açıklaması
8.
Sıfır (0) sayısını ilk olarak kullanan matematikçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Harizmi^
Soru Açıklaması
9.
Abbasi hilafetini çöküş içerisine girmesini sağlayan olay hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Büveyhoğulları'nın Bağdat'a girmesi
Soru Açıklaması
10.
Mescid-i Nebevi içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetleri için ayrılan kısıma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Suffe
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde faaliyet gösteren kütta^blardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kütta^b-ı Ebu Kasım el-Belhi
Soru Açıklaması
12.
Müslümanların ilk büyük deniz zaferi olan ve Bizans’ın Doğu Akdeniz’deki hâkimiyeti sona erdiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zâtü’s-savârî savaşı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı ve Peygamberin sünnetini anlamaya yönelik ilimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Felsefe
Soru Açıklaması
14.
Görme olayını bilimsel olarak açıklayan fizikçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbnü’l-Heysem
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Meşşa^i^ değildir?
Doğru Cevap: "B" Sühreverdi^
Soru Açıklaması
16.
Ortaçağda askerlik işleriyle ilgilenen divan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Di^vanülceyş
Soru Açıklaması
17.
Arap toplumlarında kadınların başlarına taktığı örtüye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Cilbab
Soru Açıklaması
18.
Suriye ve Irak’taki Karmatî isyanlarının bastırılmasını sağlayan halife hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müktefi-Billâh
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in bizzat katılmayıp görevlendirdiği kumandanlarla sevk ve idare ettiği seferleri ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Seriyye
Soru Açıklaması
20.
Askeri^ ikta^ sistemini aşağıdakilerden hangisi başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Büveyhi^ler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.