İslam Tarihi ve Medeniyeti 2
Deneme Final Sınavı 4
1.
Hz. Peygamber döneminde ilkokul denebilecek yerlere ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "D" Küttab
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber zamanında Medine'de bulunan küttâblardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Küttâbü’l-Ömer
Soru Açıklaması
3.
Hangi dönemde vakıfların sayısı artınca vakıfları devlet adına düzenleyen bir birim oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Abbasîler Dönemi
Soru Açıklaması
4.
Arap toplumunda kırsal kesimde yaşayan halkın en önemli geçim kaynağı nedir?
Doğru Cevap: "C" Hayvancılık
Soru Açıklaması
5.
Akdeniz’de Müslümanların üstünlüğü ele geçirmelerine yol  açan gelişme neydi?
Doğru Cevap: "C" Girit ve Sicilya  adalarının ala geçirilmesi,
Soru Açıklaması
6.
İslâmiyet öncesi dönemden itibaren okuma yazma eğitiminin verildiği, bir çeşit sıbyan mektebi niteliği taşıyan kurumlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küttâb
Soru Açıklaması
7.
I. Mekke’de yaşanan acı deneyim II. Müslümanları yurtlarından çıkaran Mekkeli müşrikler düşmanlıklarını sürdürmeleri III. Medine otlaklarına kadar ulaşan müşrik hücumları IV. Saldırılara karşı koymak, her türlü dış tehlike ve tehdide karşı önlem almak V. Haksız saldırıya uğramaları sebebiyle savaşma izni verilen Müslümanlardan düşmana karşı hazırlıklı olmalarının istenmesi Yukarıdaki nedenlerden hangisi/hangileri Hz. Peygamber’in askeri bakımdan güçlü olmak gerektiği düşüncesine sahip olmasını sağlamış ve askeri kurumların ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
8.
Câhiliye devrinde olduğu gibi ilk orduların kurulmaya başladığı İslâmî dönemde de ağırlık ve büyüklüğüne göre değişen çeşitli kalkanlar kullanılıyordu. Çok sayıda askerin arkasına sığınarak surlara yaklaşmak için kullandıkları büyük kalkanlara  ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "B" El-kaf,
Soru Açıklaması
9.
Müslüman filozoflar arasında Aristo geleneğini temel alan felsefi akıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Meşşâilik
Soru Açıklaması
10.
Küfrü gerektiren davranışlarda bulunup Müslüman olarak görünen kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Zındık
Soru Açıklaması
11.
İslâmiyet öncesi dönemden itibaren okuma yazma eğitiminin verildiği, bir çeşit sıbyan mektebi niteliği taşıyan kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Küttab
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki dönemlerden hangisinde güçlü bir Arap milliyetçiliği benimsenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Emevîler Dönemi
Soru Açıklaması
13.
İlk defa hizmetçi ve kapıda muhafız bulundurma geleneği hangi dönemde başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz.Ömer
Soru Açıklaması
14.
I. Toplumun kaynaşması II. Kardeşlik bağının artması III. Devlet yöneticileri ile önde gelen devlet adamlarının prestijlerinin artması Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Ortaçağ İslâm toplumunda yemek kültürünün oldukça önemli görülmesine neden olan faktörlerin arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki sahabelerden hangisi ashab-ı suffe'de eğitim görmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Ubâde b. Sâmit
Soru Açıklaması
16.
Ortaçağ İslâm dünyasında ilk defa düzenli ordu kurulması adımını aşağıdakilerden hangisi atmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
17.
Nur metafiziği islâm felsefesinin hangi mektebi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" İşrâkiye
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi küttâblarda verilen eğitimin niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Belirli bir yaş sınırlaması olduğu için küttâb içerisinde öğrenciler yaş gruplarına göre sınıflara ayrılarak ders görürlerdi.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler zamanında inşa ettirilip dönemin önde gelen ilim merkezlerinden birisi olmuştur?
Doğru Cevap: "B" El-Ezher Camii
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin elbise olarak bellerinden aşağıya kadar uzanan kıyafetinin adıdır?
Doğru Cevap: "B" İzâr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.