Kavimler Göçü (375), Avrupa Hun Devleti

Kavimler Göçü (375), Avrupa Hun Devleti

Kavimler Göçü (375):

Çin baskısına dayanamayan ve yeni topraklar arayan ve Doğu Hunları’nın baskısıyla Çiçi’ye bağlı Batı Hunlar, Aral Gölü civarına göç etmişlerdi.
Burada 200 sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı. Toprakları yetersiz kalmaya başladı ve başka Türk Boylarının katılmasıyla güçlendiler.  MS. 374 yılında VOLGA (İTİL) nehrini aşarak Batı’ya (Avrupa’ya) doğru ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerlemeleri karşısında önlerinde bulunan Vizigot, Ostrogot, Vandal, Sakson, Frank, Germen gibi bir çok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmaya başladılar.
Böylece Batı Hun Türklerinin, sebep olduğu bu olaya tarihte Kavimler Göçü adı verilir.(375).

Kavimler Göçü ’nün Sonuçları

-Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı.(395). Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında bu Germen kavimleri tarafından yıkıldı.

-Kavimler Göçü sonrasında Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır (476).

-Avrupa’da yeni milletler ortaya çıkmış ve yeni devletler kurudu. Böylece Avrupa’nın gelen etnik yapısı değişim oluşmuştur.

-İlk Çağ’ın sonu Orta Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.

İngiltere ve Fransa’nın temelleri atıldı.

– Avrupa’da FEODALİTE (DEREBEYLİK) rejimi ortaya çıktı.

-Feodalite (Derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.

-Avrupa’da Hun Devleti kurulmuştur.

-Hristiyanlık barbar kavimleri arasında yayılmıştır.

Feodalite (Derebeylik):

Kavimler göçü sonucu barbar kavimlerin Avrupa’ya gelmesiyle birlikte Merkezi oterite bozuldu ve böylece feodalite denen sistem ortaya çıktı. Barbar istilası sonucu canları tehlikeye giren halk çareyi feodal derebeylerine sığınmakta buldu. Derebeyler toprakların büyüklüğüne göre “senyör”, “dük”, “kont”, “vikont”, “şövalye” gibi ünvanlar aldılar.

Avrupa Hun Devleti (376-469)

– Batıya doğru yönelen Türklerin bir kolu Kafkaslardan Anadolu’ya, Erzurum ve Malatya civarlarına geldiler.

– Balamır komutasında batıya doğru yönelenler ise Avrupa’ya geldiler.Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.

– Avrupa Hun Devleti’nin  dış politikası Uldız döneminde belirlenmiştir.Bu politikaya göre Bizans İmparatorluğu baskı altında tutulacak ve Germen kavimlerine karşı Batı Roma İmparatorluğu ile işbirliği yapılacaktır.

– Uldız döneminde Hunlar, Tuna Irmağı’nı geçerek Roma İmparatorluğu topraklarına akınlar düzenlerken Kafkaslar yoluyla da Anadolu’ya girmişlerdir.Antakya ve Urfa’yı kuşatan Hunlar, Anadolu’da kalmayıp Azerbaycan üzerinden Karadeniz’in kuzeyindeki topraklarına geri çekilmişlerdir (398).Böylece Türkler Anadolu’ya ilk kez ayak basmışlardır.

– Avrupa Hunları, Uldız, Karaton ve Rua zamanında Bizans ile savaşarak Batı Roma ile iyi geçindiler.

– Attila da  Uldız’ın siyasetini uygulayarak Bizansı baskı altına aldı.Attila’nın amacı, büyük bir devlet kurmak, Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarını egemenliği altına almaktı.

– Avrupa Hunları en güçlü dönemlerini Attila döneminde yaşadılar.

– Attila, 434 yılında Bizans’la Margos Antlaşması’nı yapmıştır.Antlaşmaya göre;

– Bizans, Hunlara ödemekte olduğu vergiyi iki katına çıkaracak,

– Bizans, Hunlara bağlı kavimlerle antlaşma yapmayacak,

– Ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek,

– Bizans, elindeki Hun esirleri iade edecek.

Balkan Seferi (441-442):

Bizans’ın Margos Antlaşması’nın hükümlerine uymaması üzerine gerçekleşti. Bizans’la yapılan antlaşma ile Attila Bizans’ın ödediği vergiyi artırdığı gibi bazı sınır kalelerini de ele geçirdi. Bu seferden sonra Avrupa Hunlarına Balkanların yolu açılmış oldu.

II.Balkan Seferi (447):

I.Balkan Seferi’nden sonra Bizans’ın antlaşmada öngörülen vergiyi ödemediği için gerçekleşti. Sefer sonunda yapılan Anatolios  Antlaşması’na göre;

– Bizans, ödediği yıllık vergiyi üç katına çıkaracak,

Batı Roma (Galya) seferi (451):

Bir yıl önce kendisine evlenme teklifinde bulunan Romalı Prensesi, Roma topraklarının yarısının çeyiz olarak verilmesi koşuluyla zevceliğe kabul ettiğini bildirdi.  Bu isteği reddedilen Attila l.Galya (Fransa) seferine çıktı.Meşhur Romalı komutan Aetius’la 451 yılında Paris yakınlarında yapılan savaşta her iki taraf da büyük kayıplar verdi.

İtalya seferi (452)

Galya savaşında bir sene sonra italya seferi yaptı büyük bir korku içine düşen Romalılar papa I.Leo’dan yardım istediler. Papa Attila dan bağışlanma istedi.

Attila, Papanın isteği ve eski bir uygarlık merkezi olan Roma’ya zarar vermemek için geri döndü.

– Attila’nın ölümünden sonra Avrupa Hunları yıkıldı.

Avrupa Hun Devletinin Parçalanması

-Attila’dan sonra başa geçenlerin Yetersizliği.

-İç karışıklıklar ve Germen kavimlerinin isyanı.

– Hun nüfusunun azlığı.

– Avrupa Hunları, Karedeniz in batı kıyılarına yerleştiler ve Hıristiyanlaşarak yerli kavimler içerisinde eriyerek yok oldular.

– Avrupa Hun’larının yerine Orta ve Güney Avrupa’da Macarlar ve Bulgarlar devlet kurdular.