Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti

Kavimler Göçü ’nün Sonuçları

Hunların önünden kaçan barbar kavimler Roma İmparatorluğu’na saldırdı. Roma İmparatorluğu topraklarında genel kargaşa oluştu. Böylece Roma İmparatorluğu Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrıldı. (395) Bu durum daha sonraları kesin bir ayrılığa dönüştü. Kavimler Göçü temelde bu şekilde başladı.

Başkenti Roma olan Batı Roma yıkıldı. (476)

Başkenti İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu Bizans adıyla varlığını 1453’e kadar sürdürdü.

Barbar kavimler olarak tanımlanan Franklar Fransa’ya, Slavlar Balkanlara, Angıl – Saksonlar Britanya’ya Süevler Portekiz’e, Vizigotlar İspanya’nın Orta bölgesine, Ostrogotlar ve Langobartlar İtalya’ya, Vandallar İspanya’nın güneyine ve Kuzey Batı Afrika’ya yerleşmişlerdir.

Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’nın yerli topluluklarıyla göç eden kavimler kaynaşmış ve böylece Avrupa’nın bugünkü milletlerinin (etnik yapısı) temeli atılmıştır.

Barbar kavimler Hristiyanlığı benimsemişler böylece Hristiyanlık Avrupa’da yaygın bir din olmuştur.

Siyasi otorite boşluğundan yararlanan Katolik Kilisesi halkın cehaletinden de yararlanarak etki alanını genişletmiştir.

Avrupa’da “feodalite” (derebeylik) dü­zeni kurulmuştur.

Avrupa’da bilimsel gelişmeler durmuş etkileri Ortaçağ boyunca sürecek olan “skolâstik düşünce” egemen olmuştur.

Batı Hunları (Kuzey Hunları) Karadeniz’in kuzeyine ve Balkanlara yerleşerek Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlardır.

İlk Çağ sona ermiş Avrupa için karanlık çağ sayılan Orta Çağ başlamıştır.

AVRUPA HUN DEVLETİ(378-469)

Batı Hunlarının bir kısmı Kafkaslar yoluyla Anadolu’ya girmişler, Urfa’ya kadar ilerlemişler ve aynı yoldan geri dönmüşlerdir. Hunların Anadolu’ya düzenlediği keşif amaçlı bu akın Türklerin Anadolu’ya ilk girişleri kabul edilmektedir.

Kurucusu Balamir’dir.

Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.

Başkenti kesin belli olmamakla birlikte Segedin ya da Budapeşte yakınlarında Sycambria

Efsanevi başkentleri Etzelburg, Basık ve Kursık

Uldız

Güneşin battığı yere kadar her yeri zaptedebilirim !

Attila  babası Muncuk ile, onun ölümünden sonra amcası Rua’nın yanında yetiştiği tahmin edilmektedir.Devletin en parlak dönemi Atilla  dönemidir.

Attila’nın karısı Arıkan’ın ayrı bir sarayı vardı.

Attila, I. Balkan Seferi’ne çıktı ve Bizans’ı mağlup etti.

Roma Seferi sırasında Attila’ya elçi olarak gelen Papa I. Leon’dur.

Atilla Nibelungen Destanına konu olmuştur.

Balkan seferleriyle Doğu Roma imparatorluğu vergiye bağlanmıştır.

Galya ve Roma seferleriyle Batı Roma imparatorluğu vergiye bağlanmıştır.

Margos Antlaşmasının başlıca maddeleri şunlardır:

-Bizans, Hunlara bağlı kavimlerle mü­zakerelere, ittifaklara girişmeyecek.

-Bizans Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak.

-Bizans elinde bulunan esirler iade edilecek.

-Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek.

-Bizans’ın ödemeyi taahhüt ettiği yıllık vergi iki katı­na çıkarılacak.

Bizans imparatoru antlaşmanın hükümlerine ay­kırı davrandı.

Attila idaresindeki ordu Bizans’a giderken Anatolios Anlaşması imzalandı.

Anatolios Anlaşmasına göre:

-Tuna’nın güneyinde beş günlük mesafedeki yerler askerden arındırılacak,

-Bizans, harp tazminatı olarak 6000 libre altın öde­yecek,

-Yıllık vergi üç katına çıkarılacaktı.

Bizans’ı kendine bağlayan Attila, artık Batı Roma’ya yöneldi.

Galya barbarlarını saf dışı etmek isteği ile önce Galya Seferi ’ne çıkıldı.

Attila İtalya seferine başlayınca Papa elçi oldu ve Roma’ya girmemesini rica etti.