Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi

Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi

a- Kayılar Anadolu’da

Kayı Boyu; oğuzların Boz Ok Kolunun Gün han soyuna mensupturlar.

Kayı; Güç ve kuvvet demektir. Kayı boyunun damgası iki ok ve yaydır.

Kayılar, Anadolu’ya Malazgirt Zaferinden sonra gel­meye başladılar.(1071) Türkiye Selçuklu Sultam I. Allattın Keykubat zamanında Ankara’nın batısındaki Karacadağ civarına yerleştiler. Ertuğrul Gazi Komutasında Söğüt ve Domainç’i alarak buralara yerleştiler. Söğüt’ü kendine merkez yaptılar.

b- Beylikten Devlete

Osman Bey (1281-1324)

Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. (1299) İlk merkezi Söğüt’tür. Osman Bey Bizans’a ait Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl’ü fethetti. Beyliğin merkezini Bilecik’e

Not : İlk Osmanlı parası Osman bey Zamanında

Tekfur : Bizans’ın Anadolu’daki valileri

c- İlk Osmanlı Fetihleri

Koyunhisar Savaşında (1302)

Bursa tekfuru diğer tekfurlarla birleşerek Osman beyi o bölgeden uzaklaştırmak üzere harekete geçti. Yapılan bu savaşta Osman Bey Bizans’ı yenilgiye uğrattı.

Kazanılan bu zaferle Türklere İmiştin yolu açıldı Bursa’nın Bizans ile karadan bağlantısı kesildi.

Bu savaş Bizans’a kaşı yalpan ilk savaş olması açısından önemlidir.

Orhan Bey(1326-1362)

Bursa’yı fethederek başkent yaptı(1326) Bursa, Söğüt’ten sonraki başkent’ tir.

Palekanon (Maltepe) savaşında Bizans’ı yenilgiye uğrattı.

İznik (1331), İzmit (1337) vb. yerleri alarak Bizans’ın Anadolu ile bağlantısın kesti.

Karesi oğulları Beyliğini Osmanlı Devletine kattı. (1345) Bu beyliğin Osm. Dev.’ne Katılmasıyla;

 1. Osmanlılar denizciliğe başladılar.
 2. Adalar denizindeki gaza faaliyetlerini Osmanlılar devraldı.
 3. Rumeli’ye geçiş için altyapı hazırlandı.
 4. Karesi Beyleri (Evronos ve Hacı îlbey) Osmanlı devleti hizmetine girdiler.

Not: Karesi Beyliği Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beyliktir.

 1. BALKANLARDA FETİHLER

a- Çimpe Kalesinin alınması ve Rumeli’ye Geçiş;

Türkler ilk defa Süleyman Paşa komutasında Bizans’ yardım amacıyla Rumeli’ye geçtiler. (1353) Bizans’a yardımına karşılık olarak Çimpe kalesi alındı. Süleyman Paşa daha sonra Gelibolu, Bolayır, Tekirdağ ve Ankara’yı fethetti.

I. Murat (Hüdavendigar) (1362-1389)

Osmanlı Devleti kuruluş döneminde tahta geçen padişahlardan birisi 1. Murat’tır. Ankara’yı yeniden fethetti (362)

Rumeli’de fetihler yapılarak Keşan, Lüleburgaz,

Gümilçine ve Dimetoka’ya kadar olan yerler alındı. Bir taraftan Çatalca’ya, bir taraf tanda Karadeniz’e ulaşılarak Bizans’ın batı ile bağlantısı kesilmeye çalışıldı.

b- Edirne’nin Fethi (1363)

Edirne kuşatılarak fethedildi (1363). Edirne’nin fethi ile Türklere balkanlar yolu açıldı. Devletin merkezi Edirne’ye taşındı. Türk kuvvetleri Bulgaristan’a girerek Filibe ve Sarez’i fethetti.

Fethedilen bu yerlere bir taraftan da Anadolu’dan Türkler getirilerek iskânı (Yerleşmesi) sağlanıyordu.

Osmanlının, Rumeli de iskân politikasının temel amacı,

 1. Fethedilen yerleri Türkleştirmektir.
 2. Bölgeyi elde tutmak ve savunmaktır.

Bu nedenle özellikle askeri yönden önemli yollar

üstüne, kasabalara ve şehirlere iskân gerçekleştiriliyordu. İskân( yerleşme) iki şekilde yapılıyordu.

a- Sürgün adı altında konar-göçerleri yerleştirmek.

b- Kendiliğinden gelip yerleşenler.

İstialat Politikası (Hoşgörü Politikası)

Balkanlarda ele geçirilen yerlerde halka hoşgörülü  ve adaletli davranmışlar. Halkın inançlarına, Dillerine ve değerlerine dokunmamışlardır. Bu şekilde bir siyaset izlenmesi Balkanlarda yerleşme ve ele geçirilen toprakların tutunması

c- Sırp Sındığı (1364) : Edime ve Filibe’nin alınması sonucu Macarlar öncülüğünde oluşan haçlı ordusu ile Osmanlı ordusu arasında Sırp Sındığı (Meriç ırmağı kıyısında) denilen yerde yapılan savaşı Osmanlılar kazandı.

Kazanılan bu zafer ile

 1. Balkanlardaki Türk hâkimiyeti kesinleşti.
 2. Balkanlardaki Macar etkisi kırıldı,
 3.  Balkanlarda kolay ilerleme imkânı çıktı ve fetihler hızlandı.
 4. Meriç ırmağı tamamen Osmanlı kontrolü altına girdi.

NOT: Bu savaş ilk Osmanlı-Haçlı savaşıdır.

c- Çirmen Savaşı (1371): Balkanlardaki Türk ilerleyişini durdurmak için Sırplar öncülüğünde bir haçlı ordusu düzenlendi. Meriç ırmağı kıyısında Çirmen’de bu haçlı ordusu yenilgiye uğratıldı.

Bu zafer sonucunda;

 1. Balkanlardaki Türk ilerleyişi hızlandı.
 2. Makedonya yolu Türklere açıldı.
 3. Draına, Kavala, Sarez alındı.

e- Kosova Zaferi (1389): Sırplar öncülüğünde bir haçlı ordusu Osmanlı kuvvetlerini Ploşnik Savaşında yenilgiye uğrattı. Bu yenilgi haçlılar karşısında alınan ilk yenilgidir.

Sultan Murat, Karahanoğulları meselesini çözdükten sonra Rumeli’ye geçti. Kosova’ya ulaşarak haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı. Sultan Murat Savaş meydanında şehit edildi.

Bu zafer sonunda;

 • Sırplar Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul etti
 • Kuzey Sırbistan yolu Türklere açıldı.
 • Tuna’nın güneyinde Türkler karşı koyacak bir güç kalmadı.

NOT: 1.Bu savaş haçlılarla yapılan ilk meydan savaşıdır.

 1. Türkler ilk defa bu savaşta topu kullandılar

Yıldırım Beyazıt (1389-1402)

İstanbul kuşattı(1391) Bizans’ın yardım istemesi üzerine oluşturulan haçlı ordusunun Niğbolu’ya gelmesi üzerine bu kuşatma kaldırılmıştır. Y. Beyazıt İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı Padişahıdır.

Yıldırım Beyazıt Niğbolu zaferinden sonra İstanbul’u ikinci defa kuşatmış İstanbul’a gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarını yaptırmıştır. Anadolu ve Rumeli de karışıktılar çıkması üzerine kuşatmayı kaldırmış.

1400 tarihinde İstanbul’u kuşatan Beyazıt Ankara Savaşından önce bu kuşatmayı kaldırmıştır. Bunun yanında Bizans ile bir antlaşma yaptı. Bu antlaşmaya göre;

 • İstanbul’da bir Türk Mahallesi ve cami yaptırılacak.
 • İstanbul’da Türklerin davaların bakmak için bir kadı görevlendirilecek.
 • Bizans Osmanlı Devletine her yıl vergi ödeyecek.

Niğbolu Meydan Muharebesi (1396)

Yıldırım Beyazıt’ın Bulgar Krallığına son vererek Tuna’nın güneyini Osmanlı hâkimiyetine alınası(1393) Selanik’i alınası (1394) Bosna ve Arnavutluk üzerine akınlarda bulunması, İstanbul’un kuşatılması sonucunda Bizans’ın yardım istemesi sonucunda Macarlar öncülüğünde oluşturulan haçlı ordusu Niğbolu’ya geldi.

İstanbul kuşatmasını kaldıran Y.B. Niğbolu’ya gelerek Haçlıları yenilgiye uğrattı.

Bu zafer ile;

 1. Bulgaristan’ın tamamı Osm. Dev. katıldı.
 2. Boğdan, Eflak Osmanlı Hakimiyetini aldı.

İstanbul bu zafer sonrası tekrar kuşatıldı. Denizlerden gelebilecek yardım için Anadolu Hisarı yaptırıldı. Timur tehlikesi başlayınca Bizans ile anlaşma yapılarak kuşatma sona erdirildi.

Osmanlıların Kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili olan Faktörler;

 • Bizansın iç karışıklıklar içinde bulunması
 • Coğrafi konumunun uygun Fermansı
 • Ahilik teşkilatının desteğini alınası
 • Cihat ve gaza anlayışı
 • Toprak sistemini iyi düzenlemesi
 • Türkmen göçleri ile atması
 • Adalet ve hoşgörünün egemen olduğu bir devlet politikasının izlenmesi