Kültür Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Lombardiya bölgesinin başkenti olarak Ortaçağdan beri, önce Visconti daha sonra Sforza ailesinin bireyleri tarafından despot bir yönetimle yönetilmiş olan İtalya şehri hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milano
Soru Açıklaması
2.
Milet, Priene, Efes gibi kent planlaması yapılan ilk dünya kentleri hangi medeniyete aittir?
Doğru Cevap: "A" İyonya
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yapılanan küresel tarih kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "A" Dünya çevre sorunları
Soru Açıklaması
4.
Ortaçağ'da Hıristiyanlaşan kavimlerin ürettiği ilk sanat formları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" El yazması İncil kopyası
Soru Açıklaması
5.
"Kültürlenme olayının tek yönlü bir yol izleyip egemen kültür kimliğine bürünerek ulusal ve yerel kültürleri istila edercesine agresif bir özellik kazandığı durumda .......... ortaya çıkar." cümlesindeki boşluk nasıl doldurulur?
Doğru Cevap: "B" Kültürel çatışma
Soru Açıklaması
6.
I-Doğu Roma İmparatorluğu adıyla da anılmaktaydı. II-600’lı yıllardan sonra Pers, Sasani ve Arap bölgelerini istila ederek Mısır ve Afrika topraklarını almışlardır. III-Bizans, 1. Jüstinyen devrinde Bizans sikkeleriyle ekonomik gücünü göstermiştir. Yukarıdakilerden hangileri Bizanslar hakkında doğru bilgidir?
Doğru Cevap: "B" I. ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir Eski Yunan düşünürüdür?
Doğru Cevap: "A" Platon
Soru Açıklaması
8.
Papalığa verilen vergi ve kilisenin sağladığı gelirlere olan reaksiyonun sonucu, ilk kez hangi ülkede ve isimle kendini göstermiştir?
Doğru Cevap: "D" Almanya - Protestan reform hareketi
Soru Açıklaması
9.
Sanat tarihi terminolojisinde büyük ölçülü Selçuklu Kervansarayları'na aşağıdaki isimlerden hangisi verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Sultanhanı
Soru Açıklaması
10.
Selçuklu camileri şehirlerin kuruluş düzeni ve toplumsal, siyasi yapısında odak yapıdır. Kervansaray ve medreselerözgün kuruluş mimarisini koruduğu halde cami ve mescitle mimari açıdan Selçuklu dönemde gelişim gösterirler. Selçuklu dönemi camilerinde enlemesine gelişen, çok destekli, mihrap önü kubbeli cami tipini aşağıdaki hangi tanımla bilmekteyiz ?
Doğru Cevap: "C" Kufe Tipi Camiler
Soru Açıklaması
11.
Ekonomik gücünü Ortaçağdan beri elinde tuttuğu yün loncasıyla sağlayan ve Rönesans'ın yaşandığı ilk şehir olan İtalyan şehri hangisidir?  
Doğru Cevap: "D" Floransa 
Soru Açıklaması
12.
İstanbul’a, 1479’da, Osmanlılarla diplomatik ilişkilerin güçlendirildiği dönemde gelen ve Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapan İtalyan sanatçı hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gentile Bellini
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kral Şarlman’ın önemli politikası olarak düşünülebilir?
Doğru Cevap: "D" Avrupa’nın biçimlenmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizmi destekleyenlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Jean Bodin
Soru Açıklaması
15.
İtalya’da yeniden doğuşun yaşandığı ilk kent aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Floransa
Soru Açıklaması
16.
Sınırları Makedonya'dan neredeyse Hindistan'a dek uzanan, var olduğu dönemde doğu ve batının karşılıklı birbirini etkilemesine neden olan imparatorluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Makedonya İmparatorluğu
Soru Açıklaması
17.
Bütün Avrupa’yı etkisi altına alan ilk büyük sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Romanesk
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalara göre bir kültür-uygarlığın oluşması için ön koşul değildir?
Doğru Cevap: "D" Sanat
Soru Açıklaması
19.
Ülkemizde Çorum, Boğazköy’de yer alan ve 1986 UNESCO Dünya Miras Listesine alınan ‘Hattuşaş’ kenti, hangi Anadolu kültürüne başkent olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Hititler
Soru Açıklaması
20.
Kavimler Göçü nün ilk göç dalgasının sonunda, göçebe kavimler Avrupa’nın muh­telif bölgelerine yerleşerek, eski Roma şehirlerinin yerinde kırsal nitelikli küçük devletçikler kurmuşlardır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sümerler- Mezopotamya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.